Αναζήτηση
logo
ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Ο Δήμαρχος Αλμυρού, έχοντας υπόψη:

-Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/07 όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο πρώτο υποπαρ. ΣΤ1.1.2 του Ν. 4093/2012 και από 19/7/2018 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 213 του Ν. 4555/2018, το οποίο αφορά τον αριθμό των Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών στους ΟΤΑ,

-Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αλμυρού (ΦΕΚ 1930/Β/31-8-2011)

Καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ