Αναζήτηση
logo
Εγκριση της έκθεσης αποτελεσμάτων του προϋπολογισμού του Δήμου για το μήνα Αύγουστο 2016

Εγκριση της έκθεσης αποτελεσμάτων του προϋπολογισμού του Δήμου για το μήνα Αύγουστο 2016

Στον Αλμυρό σήμερα την 14η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή