Αναζήτηση
logo
Άδεια Πολιτικού Γάμου για Έλληνες του εξωτερικού

1. Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή πιστοποιητικό γέννησης

2. Απόφαση διαζυγίου για τους διαζευγμένους

3. Πιστοποιητικό θανάτου σε περίπτωση χηρείας

4. Ειδική αίτηση & Υπεύθυνη Δήλωση & Εξουσιοδότηση Ελληνικού Προξενείου της χώρας που διαμένει. Εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από τον Πρόξενο για την κατάθεση των δικαιολογητικών και την παραλαβή της άδειας από το εξουσιοδοτημένο άτομο

5. Παράβολο χαρτοσήμου 18€, ένα για κάθε άδεια γάμου

6. Δημοσίευση γνωστοποίησης του γάμου σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα (χρειάζεται ένα φύλλο της ίδιας εφημερίδας για κάθε μελλόνυμφο)