Αναζήτηση
logo
Άδεια Πολιτικού Γάμου για Έλληνες Πολίτες

1. Αίτηση (δίνεται από το Δήμο)

2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης

3. Πιστοποιητικό γέννησης

4. Υπέυθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 όπου δηλώνεται (δίνεται από το Δήμο):

α) ότι οι μελλόνυμφοι δεν έχουν κώλυμα για γάμο από το αναφερόμενα άρθρα 1350,1351,1352,1354,1356,1357,1360 του Α.Κ.

β) αν έχουν πραγματοποιήσει γάμο στο παρελθόν και πόσες φορές

γ) ότι είναι κάτοικοι του Δήμου

5. Διαζευκτήριο της Ι. Μητρόπολης ή Διοικητική Απόφαση Διαζυγίου για τους διαζευγμένους

6. Ληξιαρχική πράξη θανάτου σε περίπτωση χημείας

7. Φωτοτυπία ταυτότητας

8. Παράβολο χαρτοσήμου 18€, ένα για κάθε άδεια γάμου

9. Δημοσίευση γνωστοποίησης του γάμου σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα (χρειάζεται ένα φύλλο της ίδιας εφημερίδας για τον κάθε μελλόνυμφο)