Αναζήτηση
logo
Έναρξη Β΄ Φάσης του προγράμματος POWERPOOR στο Δήμο Αλμυρού

Ο Δήμος Αλμυρού, στα πλαίσια δράσεων που στοχεύουν στη μείωση της ενεργειακής φτώχειας και σε συνεργασία με το Δίκτυο Πόλεων “Βιώσιμη Πόλη”, του οποίου είναι μέλος, εφαρμόζει πρόγραμμα Συμβουλευτικής Ενεργειακής Επάρκειας Ευάλωτων Νοικοκυριών εντός των διοικητικών του ορίων.

Σκοπός αυτού του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση – ενημέρωση των δημοτών μας, καθώς και η αξιολόγηση – εντοπισμός των ευάλωτων ενεργειακά νοικοκυριών, γεγονός που βοηθά τον Δήμο να αναγνωρίσει με σχετική ακρίβεια το μέγεθος του προβλήματος και να χαράξει ανάλογη πολιτική προώθησης αλλαγής της ενεργειακής συμπεριφοράς των πολιτών. Έχει υπολογιστεί, ότι δράσεις που στοχεύουν στην αλλαγή της ενεργειακής συμπεριφοράς των χρηστών ενός νοικοκυριού, μπορούν να επιφέρουν σημαντική μείωση της τελικής κατανάλωσης ενέργειας, θέτοντας τους πολίτες στο επίκεντρο της λύσης μέσα από τη σταδιακή μετάβαση τους από την κατάσταση του παθητικού χρήστη σε αυτή του ενημερωμένου καταναλωτή και, σε επόμενο στάδιο, σε αυτή του ενεργειακά υπεύθυνου καταναλωτή. Οι κάτοικοι του Δήμου Αλμυρού έχουν την δυνατότητα συμπλήρωσης ερωτηματολογίου σχετικά με το ακίνητό τους, την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανσης, τις ηλεκτρικές συσκευές που χρησιμοποιούν και γενικά την ενεργειακή τους συμπεριφορά εντός του νοικοκυριού τους.

Για όποιον επιθυμεί, τα δεδομένα του ερωτηματολογίου χρησιμοποιούνται για τη σύνταξη εξατομικευμένης συμβουλευτικής έκθεσης αναφορικά με την ενεργειακή επάρκεια του νοικοκυριού, στην οποία γίνεται αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης – αξιολόγηση ευπάθειας και αξιολόγηση της ενεργειακής συμπεριφοράς και παρέχονται προτάσεις/πρακτικές ενεργειακής αναβάθμισης του ακινήτου και συμβουλές ορθότερης ενεργειακής συμπεριφοράς. Η συμβουλευτική έκθεση αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε προσωπικό e-mail. Η παρούσα πρακτική στοχεύει αποκλειστικά και μόνο στην παροχή συμβουλευτικών προτάσεων και όχι παροχή ενεργειακού πιστοποιητικού, το οποίο παρέχεται μόνο από ιδιώτες μηχανικούς και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην οικεία νομοθεσία.

Πατήστε στο επόμενο ενεργό link για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου https://forms.gle/eWP9PNgP1gR2es3S8