Αναζήτηση
logo
Επαναληπτικός διαγωνισμός για την “προμήθεια τριών (3) μεταχειρισμένων κοινών μη ανατρεπομένων φορτηγών αυτοκινήτων Δήμου Αλμυρού»

Ο Δήμαρχος Αλμυρού

Προκηρύσσει επαναληπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για την «Προμήθεια τριών (3) μεταχειρισμένων κοινών μη ανατρεπομένων φορτηγών αυτοκινήτων Δήμου Αλμυρού» όπως αυτή περιγράφεται στην αριθ. 12/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Αλμυρού, προϋπολογισμού πενήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (54.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ

ΤΕΥΔ επεξεργάσιμο

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ