Αναζήτηση
logo
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΜΝΩΝ ΖΕΡΕΛΙΑ

Ο Δήμαρχος Αλμυρού
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου
« ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΜΝΩΝ ΖΕΡΕΛΙΑ » , προϋπολογισμού
59 677 42 Ευρώ ( χωρίς Φ.Π.Α.)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΣΥ

ΣΑΥ

ΦΑΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ