Αναζήτηση
logo
Έργα προς Δημοπράτηση
Αλμυρός :  30 Οκτωβρίου  2009

Αρ. Πρωτ  14363

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ

ΕΡΓΟ:
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ Δ.Δ. ΚΡΟΚΙΟΥ»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
ΘΗΣΕΑΣ + ΣΑΤΑ & ΤΑΚΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμος Αλμυρού διακηρύσσει με ανοικτή δημοπρασία, επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ Δ.Δ. ΚΡΟΚΙΟΥ»

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3669/08.

  • Συνολικής προβλεπόμενης δαπάνης, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της μελέτης τριακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ (345.000,00 €) με το ΦΠΑ
  •   Η χρηματοδότηση του έργου θα είναι από ΘΗΣΕΑ + ΣΑΤΑ & ΤΑΚΤΙΚΑ. Χρόνος περαίωσης του έργου εκατόν  εξήντα (160)  ημερολογιακές ημέρες
  •   Η Δημοπρασία θα διενεργηθεί την 24η Νοεμβρίου, ημέρα Τρίτη του 2009  και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ  στο Δημοτικό Κατάστημα. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες αυτών εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ που καλύπτουν τις κατηγορίες  και τάξεις του έργου, ήτοι τάξη Α2 και άνω για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και Α1 και άνω για έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.
  • Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% επί του προϋπολογισμού της μελέτης, δηλαδή στο ποσό των πέντε χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα πέντε   (5.675,00) ΕΥΡΩ και με ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.
  • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη δημοπράτησης από τα γραφεία του Δ. Αλμυρού αντί του ποσού των πέντε (5) ευρώ μέχρι και την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2009.  Πληροφορίες στο τηλ. 2422350232 και 2422350232 ή 2422350230 και 2422350230. FAX επικοινωνίας 2422029014, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία κα Μαριάννα Γκίκα  και κα Τηλιοπούλου Βασιλική
  •   Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από το ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της διακήρυξης της δημοπρασίας θα ανέλθουν το πολύ στο ποσό των 1200 ΕΥΡΩ, βαρύνουν τον Ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών για το ίδιο έργο, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων, βαρύνουν τον κύριο του έργου και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου.

Αλμυρός 30/10/2009

Ο Δήμαρχος Αλμυρού

Ευάγγελος Χατζηκυριάκος