Αναζήτηση
logo
Γραφείο Παροχής Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών
Στις 16 Φεβρουαρίου 2004 ξεκίνησε η λειτουργία του Γραφείου Παροχής Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών. Η δομή τα δύο πρώτα χρόνια εντασσόταν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υγεία –Πρόνοια 2000-2006, άξονας προτεραιότητας 3, Μέτρο 3.1, με τίτλο «Ενέργειες υποστήριξης ατόμων που απειλούνται ή πλήττονται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας στο πλαίσιο των δράσεων του δικτύου Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο με συγχρηματοδότηση 75% από το Ευρωπαϊκό  Κοινωνικό Ταμείο. Από τον Ιανουάριο του 2006 το Γραφείο συνεχίζει την λειτουργία του μέσω επιχορήγησης του Δήμου στην Επιχείρηση Κ.Ι.Π.-Π. & Δ.Α.Π. στην οποία και εντάσσεται.

Το Γραφείο Κοιν. Υπηρεσιών έχει ως φυσικό αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων κοιν. Υποστ. Υπηρεσιών από 2  Κοιν. Επιστήμονες σε άτομα που ανήκουν σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες του Δήμου Αλμυρού. Βασική επιδίωξη του Γραφείου αποτελεί η προώθηση και η διασύνδεση των εξυπηρετουμένων με άλλες δομές προώθησης στην απασχόληση ή κοινωνικές υπηρεσίες κατά περίπτωση. Με αυτό τον τρόπο το Γραφείο συμβάλλει στην δημιουργία ενός δικτύου κοιν. Υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο.

Αναλυτικότερα το Γραφείο απευθύνεται σε άτομα που απειλούνται ή πλήττονται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας. Ενδεικτικά αναφέρονται  οι πιο κάτω ομάδες:

1. Τα άτομα με αναπηρία

2. Οι μονογονεϊκές οικογένειες

3. Οι κακοποιημένες γυναίκες

4. Οι αποφυλακισμένοι

5. Πρώην χρήστες-χρήστες  ουσιών.

6. Οι αλλοδαποί.

7. Οι παλιννοστούντες ομογενείς.

8. Άλλες κατηγορίες ατόμων που βιώνουν ή απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας.

9. Τα μέλη της οικογένειας που παρέχουν φροντίδα σε άλλα εξαρτώμενα μέλη.

Στόχος του Γραφείου είναι η πρόληψη και η αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού μέσα από την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και  δικαιωμάτων σε όλους, την καταπολέμηση των διακρίσεων και την άρση των εμποδίων για την ένταξη στην αγορά εργασίας. Επίσης, την εξατομικευμένη προσέγγιση ατόμων που ζουν ή βιώνουν τον αποκλεισμό, την παροχή πληροφόρησης και ενημέρωσης.

Τηλέφωνο 2422029170