Αναζήτηση
logo
Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός Συντήρηση – επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου

Ο Δήμαρχος Αλμυρού:

Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχων της συμφωνίας – πλαίσιο «Συντήρηση – επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου», όπως αυτή περιγράφεται στην αριθ. 1/2022 μελέτη της Δ/νσης Προγραμματισμού του Δήμου Αλμυρού, προϋπολογισμού 142.040,00 € με Φ.Π.Α. 24%.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ

ΕΕΕΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF

ΕΕΕΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ WORD

ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ