Αναζήτηση
logo
Προμήθεια υγρών καυσίμων

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Κων/νου 117

 Τ.Κ.: 37 100

Τηλ.: 24223 – 50246 ,47

Fax: 24220 29142

                                                                                                                  ΠΡΟΣ

                                                                                                      1.Εφημερίδα Λαός

                                                                                                      2. Γραφείο Υποστήριξης Ιστοσελίδας Δήμου Αλμυρού

 

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Αλμυρού θα διενεργήσει, με απευθείας ανάθεση,  την προμήθεια υγρών καυσίμων  σύμφωνα με την υπ΄ αριθμόν  27/23-2-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται  το χαμηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό ανά είδος.

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν μέχρι και την Παρασκευή 4 Μαρτίου 2011 στο γραφείο προμηθειών του Δήμου.

Το έντυπο της προσφοράς θα προμηθευτούν οι ενδιαφερόμενοι από το γραφείο προμηθειών.

 

 

Ο Αντιδήμαρχος

                                                                                                    Δημήτριος Τσούτσας