Αναζήτηση
logo
Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών του Δ. Αλμυρού και των Νομικών του Προσώπων

Ο Δήμαρχος Αλμυρού διακηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ 1/2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΕΥΔ