Αναζήτηση
logo
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ «ΚΟΥΡΙ»

Ο Δήμαρχος Αλμυρού διακηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27, 36 και 37 του Ν.

4412/2016, για την «Δημιουργία Κέντρου Υποδοχής & Ενημέρωσης Επισκεπτών στο δημοτικό δάσος «ΚΟΥΡΙ»», όπως αυτή περιγράφεται στην αριθ. 32/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Αλμυρού,

προϋπολογισμού διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ   (250.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ