Αναζήτηση
logo
Άδεια Πολιτικού Γάμου για Ξένους Υπηκόους

1. Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή πιστοποιητικό γέννησης μεταφρασμένο στα Ελληνικά από την Ελληνική Πρεσβεία ή Προξενείο και εάν η χώρα του αλλοδαπού έχει προσχωρήσει στη σύμβαση της Χάγης να υπάρχει η σφραγίδα APOSTILE

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης μεταφρασμένο στα Ελληνικά από την Ελληνική Πρεσβεία ή Προξενείο και εάν η χώρα του αλλοδαπού έχει προσχωρήσει στη σύμβαση της Χάγης να υπάρχει η σφραγίδα APOSTILE

3. Απόφαση διαζυγίου για τους διαζευγμένους, μεταφρασμένη στα Ελληνικά

4. Πιστοποιητικό θανάτου σε περίπτωση χηρείας, μεταφρασμένο στα Ελληνικά

5. Φωτοτυπία διαβατηρίου

Μετά τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών κι εφόσον αυτά είναι σωστά, το Γραφείο Πολιτικών Γάμων του Δήμου επικοινωνεί με τους ενδιαφερόμενους και καθορίζεται από κοινού η ημερομηνία και ώρα τέλεσης του πολιτικού Γάμου. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσέλθουν στο Δημαρχείο, στο Γραφείο Πολιτικών Γάμων, τρεις (3) ημέρες πριν την τέλεση του γάμου με τα διαβατήριά τους για να συμπληρώσουν και υπογράψουν την “Κοινή αίτηση του Πολιτικού Γάμου” .