Αναζήτηση
logo
Σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης

 

Εναρκτήριο γεγονός

Έρχεται ο πολίτης που ζητάει τη σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης (ο πατέρας ή η μητέρα).

Διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από τον ενδιαφερόμενο:

Η πράξη θα πρέπει να συνταχθεί εντός δέκα ημερών από τη γέννηση στον τόπο γέννησης.
Αν παρέλθει η προθεσμία υπάρχει πρόστιμο, παράβολο των 4,5€. Αν επίσης παρέλθει και η δεύτερη προθεσμία των εκατό ημερών από την ημερομηνία γέννησης, υπάρχει παράβολο των 13 €.
Κατατίθενται από τον πολίτη τα απαιτούμενα δικαιολογητικά :
α) βεβαίωση γιατρού/ μαιευτήρα
β) πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης και από τους δύο γονείς (ή αγαμίας). Για αλλοδαπούς, Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή Ληξιαρχική Πράξη Γάμου ή αγαμίας από το Προξενείο.
γ) και τις δύο ταυτότητες των γονέων ή διαβατήρια για αλλοδαπούς.
Γίνεται ο έλεγχος των στοιχείων
Στο πρώτο παιδί, αν δεν έχει γίνει προσδιορισμός επωνύμου, οι γονείς δίνουν το επώνυμο και δεν ζητείται υποχρεωτικά φωτοαντίγραφο από το βιβλίο προσδιορισμού επωνύμου.
Σε περίπτωση που το παιδί θα πάρει διπλό επώνυμο τότε υποχρεωτικά προσκομίζεται και το φωτοαντίγραφο από το βιβλίο προσδιορισμού επωνύμου (βλέπε τέλεση πολιτικού γάμου).
Συντάσσεται η πράξη στο ληξιαρχικό βιβλίο γεννήσεων. Στο πρώτο παιδί γίνεται δήλωση δημοτικότητας αν οι γονείς έχουν διαφορετική οικογενειακή μερίδα. Αν δεν γίνει δήλωση δημοτικότητας, μετά την πάροδο δέκα ημερών ακολουθεί του πατέρα. Προαιρετικά γίνεται και ονοματοδοσία. Υπογράφεται από υπάλληλο, τον/ην δηλών/ούσα και το ληξίαρχο. Συμπληρώνεται δελτίο στατιστικής.
Καταχώρηση στον υπολογιστή και έκδοση της ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως και άδεια βαπτίσεως.
Η διαδικασία είναι ίδια και για τους αλλοδαπούς.

Έγγραφα που χρειάζεται να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος

1.Επίδειξη και των δύο αστυνομικών ταυτοτήτων (και τις δύο ταυτότητες των γονέων ή διαβατήρια για αλλοδαπούς.)
2.Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης και από τους δύο γονείς (ή αγαμίας από τους αλλοδαπούς), (αν έχουν χωριστή μερίδα απαιτείται πιστοποιητικό και από τι 2 μερίδες)
3.Βεβαίωση Ιατρού ή Μαιευτήρα και Κλινικής ή Νοσοκομείου. Βεβαίωση γέννησης και Βιβλιάριο Υγείας νεογνού με την τελευταία σελίδα συμπληρωμένη από Ιατρό/Υπογραφή και σφραγίδα Ιατρού Νοσοκομείου ή Κλινικής

Σε κάποιες περιπτώσεις Ληξιαρχική πράξη γάμου (για αλλοδαπούς μεταφρασμένη).

Κόστος Υπηρεσίας:

* 0 €: αν η δήλωση γίνει εντός 10 ημερών από τη γέννηση
* 4.5 €: αν η δήλωση γίνει 10-100 ημέρες μετά τη γέννηση
* 13 €: αν η δήλωση γίνει μετά από 100 ημέρες από τη γέννηση