Αναζήτηση
logo
ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                        Προμήθεια καυσίμων έτους 2011
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                           ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2011
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ                          ΠΡΟΫΠ. : 296.462,50 € με το Φ Π. Α.
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                        ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια καυσίμων, δηλαδή πετρελαίου κίνησης, αμόλυβδης και σούπερ αμόλυβδης βενζίνης και πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αλμυρού. Η προμήθεια καυσίμων έτους 2011 θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις :
• Της με αριθμό 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)».
• Του Π. Δ. 60/ΦΕΚ 64 Α’/16-3-2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ “περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών”, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.
• Του Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
• Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
• Του Ν. 2307/ΦΕΚ 13 Α’/15-6-1995 «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
• Του Ν. 1797/ΦΕΚ 164 Α’/1988 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
• Του Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
• Του Ν. 3054/Φ.Ε.Κ. Α’ 230/25-9-2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις».
• Της απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 355/2000 «Πετρέλαιο κίνησης, προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου» (Φ. Ε. Κ. 410/11-4-2001).
• Της απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 354/2000 «Αμόλυβδη βενζίνη, προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου» (Φ. Ε. Κ. 410/11-4-2001).
• Της απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 467/2002 «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θερμάνσεως» (Φ. Ε. Κ. 1531/16-10-2003).
• Της με αριθμό 1450/550/10-2-1982 Υπουργικής Απόφασης.
• Της με αριθμό 543/5543/00 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 376 Β’/00).
Μειοδότες για τα καύσιμα αναδεικνύονται οι υποψήφιοι, οι οποίοι θα προσφέρουν τη μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση επί των τιμών του πετρελαίου κίνησης, της αμόλυβδης βενζίνης, σούπερ αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου θέρμανσης αντίστοιχα, όπως αυτές πιστοποιούνται από τη διεύθυνση ανάπτυξης περιφερειακών ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων, τμήμα εμπορίου και τουρισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας την εκάστοτε ημέρα έκδοσης του αντίστοιχου δελτίου αποστολής.
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε διακόσιες σαράντα μία χιλιάδες, είκοσι έξι Euro  και σαράντα δύο λεπτά(241.026,42 €) επί πλέον Φ. Π. Α. 23 % πενήντα πέντε χιλιάδες τετρακόσια τριάντα έξι Euro και οκτώ λεπτά (55.436,08 €).

ΑΛΜΥΡΟΣ   4    /   3   / 2011
     Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
                                                            Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΕΞΟΔΩΝ                     

 

 

      ΜΑΡΙΑ ΤΟΠΑ                                  ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ
    ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ                           ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α 
                                        
    
          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Προμήθεια Καυσίμων έτους 2011
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός.
Η δαπάνη για την προμήθεια ανά Δημοτική ενότητα, στην οποία θα γίνεται η παράδοση των καυσίμων, έχει ως εξής:
Α. Για τη Δημοτική Ενότητα Αλμυρού.
Α/Α ΕΙΔΟΣ                   Ποσότητα λίτρα          ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1 Πετρέλαιο θέρμανσης      30.000                                    25.230 €
2 Πετρέλαιο κίνησης         100.000                                 143.700 €
3 Βενζίνη super                 ——–                                       ———€
4 Βενζίνη Aμόλυβδη            6.000                                      9.750€
5 Βενζίνη super Aμόλυβδη   5.000                                      8.800 €
ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ 23%                                                 187.480 €
Η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται εντός των γεωγραφικών ορίων της δημοτικής ενότητας Αλμυρού.
Β. Για τη Δημοτική Ενότητα Σούρπης.
Α/Α ΕΙΔΟΣ                     Ποσότητα             ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1 Πετρέλαιο θέρμανσης         7.000                                    5.887 €
2 Πετρέλαιο κίνησης            26.000                                  37.362 €
3 Βενζίνηsuper                   ———–                                     —— €
4 Βενζίνη Aμόλυβδη            10.000                                   16.250 €
5 Βενζίνη super Aμόλυβδη  ————–                                      ——-
ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ 23%                                                      59.499 €
Η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται εντός των γεωγραφικών ορίων της δημοτικής ενότητας Σούρπης.
Γ. Για τη Δημοτική Ενότητα Πτελεού
Α/Α ΕΙΔΟΣ                             Ποσότητα                  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1 Πετρέλαιο θέρμανσης               6.000                                    5.046 €
2 Πετρέλαιο κίνησης                  18.000                                  25.866 €
3 Βενζίνηsuper                            ——-                                     ——– €
4 Βενζίνη Aμόλυβδη                     2.500                               4.062,50 €
5 Βενζίνη super Aμόλυβδη             ——–                                      ———
ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ 23%                                                         34.974,50 €
Η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται εντός των γεωγραφικών ορίων της δημοτικής ενότητας Πτελεού.
Δ. Για τη Τοπική Ενότητα Ανάβρας.
Α/Α ΕΙΔΟΣ                        Ποσότητα                            ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1 Πετρέλαιο θέρμανσης          7.000                                           5.887 €
2 Πετρέλαιο κίνησης               6.000                                          8.622 €
3 Βενζίνηsuper                        ——-                                           ——– €
4 Βενζίνη Aμόλυβδη                 ——-                                           ——– €
5 Βενζίνη super Aμόλυβδη       ———                                           ——–
ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ 23%                                                            14.509 €
   Η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται εντός των γεωγραφικών ορίων της τοπικής ενότητας Ανάβρας.
Τα υπό προμήθεια είδη σε όση ποσότητα κριθεί απαραίτητη, είναι συνολικά για ολόκληρο το Δήμο Αλμυρού :
Α/Α ΕΙΔΟΣ                              Ποσότητα λίτρα                     ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1 Πετρέλαιο θέρμανσης                   50.000                                             42.050 €
2 Πετρέλαιο κίνησης                      150.000                                           215.550 €
3 Βενζίνη super                             ———–                                              ———€
4 Βενζίνη Aμόλυβδη                        18.500                                          30.062,50€
5 Βενζίνη super Aμόλυβδη                 5.000                                               8.800 €
ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ 23%                                                                    296.462,50 €
  Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 296.462,50€ και ισχύει για ένα χρόνο αρχής γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης.

                                                                                           Αλμυρός   4 /  3  /2011
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
                                                                                             Ο Πρ/νος Εξόδων

 

     Μαρία Τόπα                                                     Χρήστος Βασιλάκος
  ΔΕ1 Διοικητικού                                                    ΔΕ1 Διοικητικού

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ έτους 2011
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                                ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2011
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                    ΠΡΟΫΠ.: 296.462,50 €
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
                                      ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
     Τα υπό προμήθεια καύσιμα, τα οποία προορίζονται για την κάλυψη των αναγκών των
υπηρεσιών του Δήμου Αλμυρού για διάστημα  ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης, πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές και τις μεθόδους ελέγχου του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (Α.Χ.Σ.) του Γενικού Χημείου του Κράτους οι οποίες επικυρώνονται
από τις αντίστοιχες Κ.Υ.Α.
     Η νομοθεσία που καθορίζει τις προδιαγραφές και τις μεθόδους ελέγχου για τα καύσιμα
αναγράφεται στον παρακάτω πίνακα:
     Ισχύουσα νομοθεσία για τις προδιαγραφές και μεθόδους ελέγχου των καυσίμων
Είδος καυσίμου Νομοθεσία.
Βενζίνη με υποκατάστατο μολύβδου (super)
Κ.Υ.Α. Αρ. 626/2001, ΦΕΚ 1730 Β΄/27-12-01
Κ.Υ.Α. Αρ. 291/2003/04, ΦΕΚ 332 Β΄/11-2-2004
Βενζίνη Αμόλυβδη premium (RON/MON
95/85)
Κ.Υ.Α. Αρ. 354/2000/01, ΦΕΚ 410 Β΄/2001
Κ.Υ.Α. Αρ. 291/2003/04, ΦΕΚ 332 Β΄/11-2-2004
Πετρέλαιο κίνησης
Κ.Υ.Α. Αρ. 355/2000/01, ΦΕΚ 410 Β΄/2001
Κ.Υ.Α. Αρ. 291/2003/04, ΦΕΚ 332 Β΄/11-2-2004
Πετρέλαιο θέρμανσης
Κ.Υ.Α. Αρ. 467/2002/03, ΦΕΚ 1531 Β΄ 16-10-2003
Κ.Υ.Α. Αρ. 291/2003/04, ΦΕΚ 332 Β΄/11-2-2004
   Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληρούν
όλα τα είδη καυσίμων τα οποία θα χρησιμοποιηθούν από τις υπηρεσίες του Δήμου.
   Η δειγματοληψία του πετρελαίου θέρμανσης γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 13/85
απόφασης του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 314/Β/1985) ή των προτύπων EN ISO 3170 ή EN ISO 3171 και τα δείγματα εξετάζονται σύμφωνα με τη διαδικασία των ευαλλοίωτων ειδών, όπως προβλέπεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 548/1998 (ΦΕΚ 127/Β/18.2.1999)   

ΑΛΜΥΡΟΣ   4    /   3   / 2011
     Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
                                                            Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΕΞΟΔΩΝ                     

 

 

      ΜΑΡΙΑ ΤΟΠΑ                                  ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ
    ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ                           ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ       ΠΡΟΫΠ: 296.462,50€ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ          
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛ.:  .…1…./2010

                                 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Αρθρο 1o: Αντικείμενο της προμήθειας
Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια καυσίμων, δηλαδή πετρελαίου κίνησης, αμόλυβδης βενζίνης, σούπερ αμόλυβδης βενζίνης και πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αλμυρού, για διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης.

Αρθρο 2o: Ισχύουσες διατάξεις
Η προμήθεια καυσίμων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις :
Της με αριθμό 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)».
Του Π. Δ. 60/ΦΕΚ 64 Α’/16-3-2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ “περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών”, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.
Του Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
Του Ν. 2307/ΦΕΚ 13 Α’/15-6-1995 «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
Του Ν. 1797/ΦΕΚ 164 Α’/1988 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
Του Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
Του Ν. 3054/Φ.Ε.Κ. Α’ 230/25-9-2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις».
Της απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 355/2000 «Πετρέλαιο κίνησης, προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου» (Φ. Ε. Κ. 410/11-4-2001).
Της απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 354/2000 «Αμόλυβδη βενζίνη, προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου» (Φ. Ε. Κ. 410/11-4-2001).
Της απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 467/2002 «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θερμάνσεως» (Φ. Ε. Κ. 1531/16-10-2003).
Της με αριθμό 1450/550/10-2-1982 Υπουργικής Απόφασης.
Της με αριθμό 543/5543/00 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 376 Β’/00).
Μειοδότες για τα καύσιμα αναδεικνύονται οι υποψήφιοι, οι οποίοι θα προσφέρουν τη μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση επί των τιμών του πετρελαίου κίνησης, της αμόλυβδης βενζίνης, σούπερ αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου θέρμανσης αντίστοιχα, όπως αυτές πιστοποιούνται από τη διεύθυνση ανάπτυξης περιφερειακών ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων, τμήμα εμπορίου και τουρισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας την εκάστοτε ημέρα έκδοσης του αντίστοιχου δελτίου αποστολής.
Στο νέο διευρυμένο δήμο, οι αποστάσεις μεταξύ των δημοτικών ενοτήτων είναι τέτοιες που κάνουν απαγορευτική την προμήθεια καυσίμων μόνο από ένα πρατήριο. Αυτό γιατί τα οχήματα και μηχανήματα έργου που δραστηριοποιούνται σε μία δημοτική ενότητα, είναι ανέφικτο να εξυπηρετούνται από κάποιο πρατήριο καυσίμων που βρίσκεται πολλά χιλιόμετρα μακριά. Ουσιαστικά όταν μετακινηθεί για ανεφοδιασμό κάποιο όχημα, σε μία τέτοια περίπτωση, όταν επιστρέψει πίσω στη βάση του θα χρειάζεται εκ νέου ανεφοδιασμό!!
Λόγω των παραπάνω είναι απαραίτητο να γίνεται ανεφοδιασμός ανά δημοτική ενότητα.
       Η παραπάνω αντιμετώπιση του θέματος είναι νόμιμη διότι γίνεται χρήση της παρ. 6 του άρθρου 3 του ΕΚΠΟΤΑ, δηλαδή στην ουσία κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά είτε ανά δημοτική ενότητα παράδοσης καυσίμων είτε για όλες τις δημοτικές ενότητες.

Αρθρο 3o: Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι :
α) Συγγραφή Υποχρεώσεων
β) Τεχνικές Προδιαγραφές
γ) Τεχνική Έκθεση
δ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
ε) Προσφορά– Τιμές Εφαρμογής

Αρθρο 4o: Εγγύηση συμμετοχής
Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5 % της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσας αξίας, δηλαδή τουλάχιστον 14.823,13 €, σύμφωνα με την 1η παράγραφο του 26ου άρθρου της Υπουργικής Απόφασης 11389/1993 (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.).
Όταν η προσφορά αφορά μία δημοτική ενότητα, γίνεται δεκτή και στην περίπτωση που η εγγύηση καλύπτει το προαναφερόμενο ποσοστό 5 % όχι επί του συνόλου του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης αλλά επί του μέρους του που αντιστοιχεί στο μέρος των προς προμήθεια ειδών που προσφέρονται. Σε αυτή την περίπτωση όμως η κατακύρωση περιορίζεται για το μέρος των προς προμήθεια ειδών που καλύπτεται ανά δημοτική ενότητα από την εγγύηση.

Αρθρο 5o: Τιμές προσφορών
Οι οικονομικές προσφορές των υποψηφίων προμηθευτών, οι οποίοι θα αναλάβουν τελικά την παρούσα προμήθεια για κάθε ενότητα, θα αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της κάθε σχετικής σύμβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η ποσοστιαία έκπτωση της προσφοράς των προμηθευτών θα παραμένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η κάθε αντίστοιχη σύμβαση για την παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι την πραγματοποίηση της παράδοσης καθενός από τα προς προμήθεια είδη σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην παρούσα μελέτη. Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της αντίστοιχης σύμβασης.
Σημειώνεται εδώ ότι σε κάθε υποψήφιο προμηθευτή θα διατίθεται έντυπο προϋπολογισμού προσφοράς, το οποίο ο υποψήφιος προμηθευτής θα μπορεί προαιρετικά να συμπληρώνει, αν κρίνει ότι τον διευκολύνει για την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς του.

Αρθρο 6o: Σύμβαση
Οι ανάδοχοι της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι υποχρεωμένοι να προσέλθουν προς υπογραφή των αντίστοιχων συμβάσεων και να καταθέσουν τις κατά το 7ο άρθρο της παρούσας εγγυήσεις για την καλή εκτέλεση αυτών.

Αρθρο 7o: Εγγύηση καλής εκτέλεσης – Πληρωμή
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 10 % της συμβατικής αξίας της προμήθειας, σύμφωνα με τη 2η παράγραφο του 26ου άρθρου της Υπουργικής Απόφασης 11389/1993, και παρέχεται με μια ή δύο εγγυητικές επιστολές. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον κάθε ανάδοχο της προμήθειας μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής του αντίστοιχου προς προμήθεια είδους από την αρμόδια επιτροπή και την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων. Η πληρωμή του κάθε προμηθευτή θα γίνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια της καλής εκτέλεσης της προμήθειας και με τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής και την προσκόμιση του τιμολογίου.

Αρθρο 8o: Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του αναδόχου
Εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας, μπορεί να επιβληθούν σε βάρος του αναδόχου κυρώσεις σύμφωνα με το 33ο άρθρο της 11389/1993 Υπουργικής Απόφασης. Επίσης, εάν ένας ανάδοχος δεν προσέλθει εντός της προθεσμίας αυτής μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με το 35ο άρθρο της 11389/1993 Υπουργικής Απόφασης, εκτός αν η καθυστέρηση θεωρείται αναγκαία, οπότε η παράταση δίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από σχετική αίτηση του αναδόχου.

Αρθρο 9o: Πλημμελής κατασκευή
Εφ’ όσον τα προς προμήθεια είδη δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύμβασης ή εμφανίζουν ελαττώματα, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα αποκαταστήσει ή βελτιώσει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Αρθρο 10o: Φόροι – τέλη – κρατήσεις
Οι ανάδοχοι επιβαρύνονται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Αρθρο 11o: Εξοφλητικός λογαριασμός
Ο εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται μετά την οριστική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών.

Αρθρο 12o: Χρόνοι και τόποι παράδοσης των καυσίμων
α) Πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη βενζίνη
Το πετρέλαιο DIESEL κίνησης και η αμόλυβδη και σούπερ αμόλυβδη βενζίνη θα παραδίδεται περιοδικά ανάλογα με της προκύπτουσες ανάγκες του Δήμου και κατόπιν έγγραφης εντολής στην αντλία του κάθε αναδόχου ανά δημοτική ενότητα. Τα έξοδα προετοιμασίας και μεταφοράς του πετρελαίου κίνησης και της αμόλυβδης και σούπερ αμόλυβδης βενζίνης στον τόπο παράδοσης θα επιβαρύνουν τον αντίστοιχο προμηθευτή  υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η προμήθεια εφόσον ο ανάδοχος είναι ένας για όλες τις δημοτικές ενότητες.
β) Πετρέλαιο θέρμανσης
Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται σε χώρο ή χώρους που θα υποδεικνύει ο Δήμος και αφού υπάρξει σχετική υπηρεσιακή εντολή. Οι παραγγελίες του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνονται τμηματικά. Ο προμηθευτής θα ειδοποιείται μία (1) ημέρα πριν την παράδοση για την ημέρα και τον τόπο παράδοσης του πετρελαίου θέρμανσης και θα είναι υποχρεωμένος να τις εκτελεί μέχρι το μεσημέρι της επόμενης ημέρας, αφαιρουμένων των αργιών, στον τόπο παράδοσης που ορίζεται από την ειδοποίηση.
Καθώς όλες οι αναγραφόμενες ποσότητες καυσίμων στην τεχνική έκθεση, στον ενδεικτικό  και συνοπτικό προϋπολογισμό είναι οι εκτιμώμενες ως μέγιστες απαραίτητες ποσότητες παράδοσης, έως εξάντλησης των ποσοτήτων.

Αρθρο 13o: Προσωρινή και οριστική παραλαβή
Η προσωρινή παραλαβή των προς προμήθεια ειδών ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή τη μερική αυτής ή την αντικατάσταση των κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωμαλιών. Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος Αλμυρού δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον πλέον πρόσφορο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο.
Η οριστική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών ενεργείται βάσει των κείμενων διατάξεων με μακροσκοπικό έλεγχο.

Αρθρο 14o
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και η προσκόμιση των καυσίμων στο Δήμο Αλμυρού.

ΑΛΜΥΡΟΣ   4    /   3   / 2011
     Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
                                                            Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΕΞΟΔΩΝ                     

 

      ΜΑΡΙΑ ΤΟΠΑ                                  ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ
    ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ                           ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               ΑΛΜΥΡΟΣ,       /      / 2011
ΝΟΜΟΣ  ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ
                                                           Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α
 Της επιχείρησης ………………………………….………..………, έδρα ……….…..…………., οδός …………………………..……., αριθμός ..……, τηλέφωνο …………..………., fax …………………..
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
              ΟΜΑΔΑ Α: ΚΑΥΣΙΜΑ
1. Βενζίνη αμόλυβδη % 
2. Βενζίνη super αμόλυβδη % 
3. Πετρέλαιο κίνησης % 
4. Πετρέλαιο θέρμανσης % 

 

 
Οι τιμές των καυσίμων επί των οποίων δίνεται η έκπτωση είναι αυτές που θα δοθούν από την Υπηρεσία την ημέρα του διαγωνισμού (μέσες τιμές λιανικής πώλησης στο Νομό, όπως παρέχονται από τη Δ/νση Ανάπτυξης Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων, Τμήμα  Εμπορίου και Τουρισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας.)

Η Προσφορά αφορά ……………………………………………………………………………………….
(συμπληρώστε ανάλογα  π.χ. δημοτική ενότητα Αλμυρού, ή Σούρπης, ή Πτελεού ή Ανάβρας, ή ολόκληρο το Δήμο Αλμυρού).

                                             Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ