Αναζήτηση
logo
Διαδικασία Μίσθωσης ακινήτου από τρίτους

Εναρκτήριο γεγονός

Η ανάγκη ενοικίασης ακινήτων που ανήκουν σε τρίτους.

Διαδικασία που ακολουθείται

1.Το Τμήμα συντάσσει τη προκήρυξη στην οποία είναι διατυπωμένα όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Εν συνεχεία η προκήρυξη διαβιβάζεται στη Νομική Υπηρεσία για έλεγχο.

2.Μόλις η προκήρυξη επιστραφεί από τη Νομική Υπηρεσία, το Τμήμα συντάσσει εισήγηση στη Δημαρχιακή Επιτροπή για να συντάξει τους όρους και στη συνέχεια να την επικυρώσει.

3.Η Δημαρχιακή Επιτροπή συνεδριάζει και εγκρίνει τη προκήρυξη. Σε περίπτωση διαφωνίας, ζητείται επανέλεγχος.

4.Η εγκεκριμένη από τη Δημαρχιακή Επιτροπή προκήρυξη προωθείται στην Περιφέρεια ώστε να λάβει και από εκεί έγκριση. Σε περίπτωση που απαιτούνται διορθώσεις ή περισσότερες πληροφορίες επιστρέφεται,οπότε γίνονται οι διορθώσεις και διαβιβάζεται ξανά.

5.Όταν επιστραφεί η εγκεκριμένη προκήρυξη προωθείται στο Γραφείο Τύπου για δημοσίευση της περίληψής της.Δίνεται ένα διάστημα 20 ημερών για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και ορίζεται η ημερομηνία της δημοπρασίας.

6.Την ημέρα της δημοπρασίας, η αρμόδια επιτροπή που έχει συσταθεί από την αρχή του έτους για το σκοπό αυτό (μέλη της είναι ο Δήμαρχος, 2 Αντιδήμαρχοι και 1 δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης) διενεργεί τη δημοπρασία και ανοίγει τις προσφορές.Η δημοπρασία είναι φανερή, προφορική και μειοδοτική και κατακυρώνεται στον τελευταίο μειοδότη.

7.Το Τμήμα συντάσσει το πρακτικό της δημοπρασίας το οποίο υπογράφεται από την Επιτροπή και με αυτό τον τρόπο κλείνει η δημοπρασία. Στη συνέχεια προωθεί εισήγηση προς τη Δημαρχιακή Επιτροπή για την επικύρωση των πρακτικών και η οποία στη συνέχεια διαβιβάζεται στην Περιφέρεια για έγκριση.

8.Αφού επιστρέψει η έγκριση από την Περιφέρεια, το Τμήμα συντάσσει το συμφωνητικό που θα γίνει με τον ιδιώτη και το προωθεί για έλεγχο στη Νομική Υπηρεσία. Το συμφωνητικό θα υπογραφεί από τον μειοδότη και το Δήμαρχο και η διαδικασία θα τελειώσει.Ο χρόνος υλοποίησης του βήματος αυτού είναι 15-20 μέρες.

9.Σε περίπτωση που δεν παρουσιαστεί κανείς στη δημοπρασία, τότε συντάσσεται πρακτικό ότι ήταν άγονη, διαβιβάζεται στη Δημαρχιακή Επιτροπή και μετά στην Περιφέρεια ώστε να γίνει επαναπροκύρηξη μέσα σε διάστημα 3-6 μηνών.