Αναζήτηση
logo
«Ολοκληρωμένο Ευφυές Σύστημα Έγκαιρης Πυρανίχνευσης για περιοχή των Δασών του Δήμου Αλμυρού» Ενδεικτικού Προϋπολογισμού: 42.100,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 52.204,00 € με ΦΠΑ 24%

Αντικείμενο της πράξης είναι η δημιουργία και ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Ευφυούς Συστήματος Έγκαιρης Πυρανίχνευσης για την περιοχή του δάσους ΚΟΥΡΙ του Δήμου Αλμυρού, το οποίο βρίσκεται ΒΔ της πόλης του Αλμυρού σε απόσταση ενός χιλιομέτρου και Βόρεια της Κοινότητας Ευξεινούπολης σε απόσταση 500 μέτρων. 

 Δηλαδή η ανάπτυξη μίας ολοκληρωμένης εφαρμογής έγκαιρης ανίχνευσης, διαχείρισης και παρακολούθησης πυρκαγιάς σε δασικές περιοχές και η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού. 

Το Σύστημα που θα αναπτυχθεί θα αξιοποιεί την εικόνα απλών (λειτουργία στο οπτικό ή/και υπέρυθρο φάσμα) καμερών για να ανιχνεύσει έγκαιρα καπνό ή φλόγα και στη συνέχεια θα ειδοποιείται το κέντρο ελέγχου ή οι αρμόδιες υπηρεσίες. Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει και  μελέτη βέλτιστης εγκατάστασης / κάλυψης  που θα εκπονηθεί πριν την εγκατάστασή του συστήματος, έτσι ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή λειτουργία με τα μικρότερα κόστη συντήρησης.

Χρηματοδότηση της σύμβασης Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020, 

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).