Αναζήτηση
logo
Ορισμός Αντιδημάρχων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                       
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ

Αλμυρός  7/1/2011

Αριθ: 3                                                                        ΑΠΟΦΑΣΗ
                                                                         Ο Δήμαρχος  Αλμυρού

Έχοντας υπόψη:  
1.    Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 <<Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων>> όπως ισχύει σήμερα
2.    τα άρθρα 58 «Αρμοδιότητες Δημάρχου», 59 «Αντιδήμαρχοι», 61 «Υποχρεώσεις Δημάρχου – Αντιδημάρχων και Μελών Επιτροπών» και 73,74,75 «Επιτροπή Ποιότητας Ζωής – αρμοδιότητες, συγκρότηση, λειτουργία »  του Ν.3852 (ΦΕΚ 87 Α΄/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει
3.    Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2001 της Ε.Σ.Υ.Ε. για τον Δήμο Αλμυρού , σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 21.169 κατοίκους.
4.    Το γεγονός ότι ο Δήμος Αλμυρού έχει τρείς(3) Δημοτικές Κοινότητες και δέκα πέντε (15) Τοπικές Κοινότητες.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α.  Ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου Αλμυρού, με θητεία δύο (2) ετών, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή για τα έτη από 07/01/2011 έως 07/01/2013, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες του, όπως παρακάτω:

Α.1. Ορίζει Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Τσούτσα Δημήτριο και του μεταβιβάζει
α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των αρμοδιοτήτων των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ,αυτών που ασκεί ο Δήμος όπως προβλέπεται:
α ) από το άρθρο 75 και όλα τα επόμενα του Κ.Δ.Δ. 3463/2006 και
β ) από το άρθρο 94 και όλα τα επόμενα του νόμου του Ν.3852 /2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει.

2. Συνεπικούριση Δημάρχου στην οργάνωση – την διοίκηση και την εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών Υπηρεσιών (του ανθρώπινου δυναμικού) όπως αυτές ορίζονται σύμφωνα με τον Κ.Δ.Δ. 3463/2006 και τον νόμο 3852/2010 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» για την λειτουργία και Διοίκηση των κάτωθι υπηρεσιών:
α . Διοικητικών Υπηρεσιών
β . Οικονομικών Υπηρεσιών
γ . Δημοτικής Αστυνομίας
δ . Κ.Ε.Π.  ,ΑΛΜΥΡΟΥ ,ΣΟΥΡΠΗΣ,  ΠΤΕΛΕΟΥ,  ΑΝΑΒΡΑΣ

3. Το σχεδιασμό – εφαρμογή και εποπτεία Διαφάνειας & της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης των υπηρεσιών ευθύνης του σε όλη την περιοχή του Δήμου,

4. την προεδρία της Ομάδας Διοίκησης Έργου της καθ΄ύλην αρμοδιότητας  του.  

β. Κατά τόπο στη δημοτική ενότητα την πρώην Δημοτική περιφέρεια Σούρπης, τις εξής αρμοδιότητες: (όπως προβλέπονται από τον νόμο 3852/2010  άρθρο 59 αριθμός 4 του Προγράμματος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»)
1.    Υπεύθυνος της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
2.    Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
3.    Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
4.    Υπογράφει με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
5.    Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων της δημοτικής κοινότητας και τον εκπροσώπους της τοπικής κοινότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Α.2. Ορίζει Αντιδήμαρχο Προγραμματισμού & Ποιότητας ζωής τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Τσαμπίρα Ηλία και του μεταβιβάζει
α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. την προεδρία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

2. Την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των αρμοδιοτήτων του Προγραμματισμού & Ποιότητας ζωής, αυτών που ασκεί ο Δήμος όπως προβλέπεται:
α ) από το άρθρο 75 και όλα τα επόμενα του Κ.Δ.Δ. 3463/2006 και
β ) από το άρθρο 94 και όλα τα επόμενα του νόμου του Ν.3852 /2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει.

3. Συνεπικούριση Δημάρχου στην οργάνωση – την διοίκηση και την εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών Υπηρεσιών (του ανθρώπινου δυναμικού)όπως αυτές ορίζονται σύμφωνα με τον Κ.Δ.Δ. 3463/2006  και τον νόμο 3852/2010 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» για την λειτουργία και Διοίκηση των κάτωθι υπηρεσιών:
α. Περιβάλλοντος & Ποιότητας ζωής (Πολεοδομία),     
β. Τεχνικών Υπηρεσιών ,
γ. Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

4. Το σχεδιασμό – εφαρμογή και εποπτεία Διαφάνειας & της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης των υπηρεσιών ευθύνης του σε όλη την περιοχή του Δήμου,

5. την προεδρία της Ομάδας Διοίκησης Έργου της καθ΄ύλην αρμοδιότητας  του.  

β. Κατά τόπο στις δημοτικές ενότητες της Δημοτικής περιφέρειας πρώην Δήμου Αλμυρού και ειδικότερα την Δ.Κ. Αλμυρού και Ευξεινούπολης και τις Τ.Κ. Κρόκιου και Πλατάνου, τις εξής αρμοδιότητες: (όπως προβλέπονται από τον νόμο 3852/2010  άρθρο 59 αριθμός 4 του Προγράμματος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»)
1.    Υπεύθυνος της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
2.    Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
3.    Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
4.    Υπογράφει με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
5.    Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Α.3. Ορίζει Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού Αθλητισμού τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Παπαδογιάννη Κωνσταντίνο και του μεταβιβάζει
α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1 . Την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των αρμοδιοτήτων της Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού Αθλητισμού, αυτών που ασκεί ο Δήμος όπως προβλέπεται:
α ) από το άρθρο 75 και όλα τα επόμενα του Κ.Δ.Δ. 3463/2006 και
β ) από το άρθρο 94 και όλα τα επόμενα του νόμου του Ν.3852 /2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει.

2 . Συνεπικούριση Δημάρχου στην οργάνωση – την διοίκηση και την εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών Υπηρεσιών (του ανθρώπινου δυναμικού)όπως αυτές ορίζονται σύμφωνα με τον Κ.Δ.Δ. 3463/2006  και τον νόμο 3852/2010 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» για την λειτουργία και Διοίκηση των κάτωθι υπηρεσιών:
α . Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού.

3 . Το σχεδιασμό – εφαρμογή και εποπτεία Διαφάνειας & της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης των υπηρεσιών ευθύνης του σε όλη την περιοχή του Δήμου,

4 . την προεδρία της Ομάδας Διοίκησης Έργου της καθ΄ύλην αρμοδιότητας  του.  

β. Κατά τόπο στη δημοτική ενότητα την πρώην Δημοτική περιφέρεια Πτελεού, τις εξής αρμοδιότητες: (όπως προβλέπονται από τον νόμο 3852/2010  άρθρο 59 αριθμός 4 του Προγράμματος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»)
1.    Υπεύθυνος της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
2.    Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
3.    Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
4.    Υπογράφει με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
5.    Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Α.4. Ορίζει Αντιδήμαρχο Αγροτικής Ανάπτυξης τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Σαρρή Αθανάσιο και του μεταβιβάζει
α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των αρμοδιοτήτων της Αγροτικής Ανάπτυξης, αυτών που ασκεί ο Δήμος όπως προβλέπεται:
α ) από το άρθρο 75 και όλα τα επόμενα του Κ.Δ.Δ. 3463/2006 και
β ) από το άρθρο 94 και όλα τα επόμενα του νόμου του Ν.3852 /2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει.

2. Συνεπικούριση Δημάρχου στην οργάνωση – την διοίκηση και την εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών Υπηρεσιών (του ανθρώπινου δυναμικού) όπως αυτές ορίζονται σύμφωνα με τον Κ.Δ.Δ. 3463/2006  και τον νόμο 3852/2010 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»για την λειτουργία και Διοίκηση της κάτωθι υπηρεσίας:
α.  Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

3. Το σχεδιασμό – εφαρμογή και εποπτεία Διαφάνειας & της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης των υπηρεσιών ευθύνης του σε όλη την περιοχή του Δήμου

4.  την προεδρία της επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής ,

5. την προεδρία της Ομάδας Διοίκησης Έργου της καθ΄ύλην αρμοδιότητας  του.  

β. Κατά τόπο στη δημοτική ενότητα την πρώην Κοινοτική περιφέρεια Ανάβρας, τις εξής αρμοδιότητες:  (όπως προβλέπονται από τον νόμο 3852/2010  άρθρο 59 αριθμός 4 του Προγράμματος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»)
1.    Υπεύθυνος της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
2.    Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
3.    Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
4.    Υπογράφει με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
5.    Συνεργάζεται με τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας για την επίλυση των προβλημάτων του.

Α.5.  Ορίζει Αντιδήμαρχο Καθαριότητας – Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας  τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Παπαϊωάννου  Γεώργιο και του μεταβιβάζει
α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των αρμοδιοτήτων της  Καθαριότητας – Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας, αυτών που ασκεί ο Δήμος όπως προβλέπεται:
α ) από το άρθρο 75 και όλα τα επόμενα του Κ.Δ.Δ. 3463/2006 και
β ) από το άρθρο 94 και όλα τα επόμενα του νόμου του Ν.3852 /2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει.  

2. Συνεπικούριση Δημάρχου στην οργάνωση – την διοίκηση και την εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών Υπηρεσιών (του ανθρώπινου δυναμικού) όπως αυτές ορίζονται σύμφωνα με τον Κ.Δ.Δ. 3463/2006  και τον νόμο 3852/2010 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»για την λειτουργία και Διοίκηση των κάτωθι υπηρεσιών:
α . Καθαριότητας & ανακύκλωσης.
β . Περιβάλλοντος –Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας.

3. την προεδρία της επιτροπής Πολιτικής Προστασίας,

4. Το σχεδιασμό – εφαρμογή και εποπτεία Διαφάνειας & της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης των υπηρεσιών ευθύνης του σε όλη την περιοχή του Δήμου

5. την προεδρία της Ομάδας Διοίκησης Έργου της καθ΄ύλην αρμοδιότητας  του.  

β. Κατά τόπο στη δημοτική ενότητα την πρώην Δημοτική περιφέρεια πρώην Δήμου Αλμυρού και ειδικότερα τις Τοπικές Κοινότητες Κοκοτών , Κωφοί, Νεράιδα , Ανθότοπος, Φυλάκη με όλους τους οικισμούς, τις εξής αρμοδιότητες: (όπως προβλέπονται από τον νόμο 3852/2010  άρθρο 59 αριθμός 4 του Προγράμματος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»)
1.    Υπεύθυνος της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
2.    Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
3.    Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
4.    Υπογράφει με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
5.    Συνεργάζεται με τους προέδρους και τους εκπροσώπους των τοπικών  κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
Σημειώνεται ότι:
Οι  ανωτέρω Αντιδήμαρχοι οφείλουν να εκπληρώνουν ευσυνείδητα τις υποχρεώσεις τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους με γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημοτικού και δημοσίου συμφέροντος.
Να σέβονται και να διασφαλίζουν τα συμφέροντα των πολιτών και να μεριμνούν για την καθολική εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους προς τον Δήμο χωρίς διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε προσώπου ή του κοινού συμφέροντος.
Να δηλώνουν κάθε προσωπικό συμφέρον (ιδιοκτησιακό ή οικογενειακό) που έχει σχέση με θέματα του Δήμου.
Να ενθαρρύνουν και να προωθούν κάθε μέτρο που προάγει την διαφάνεια και την καταπολέμηση της διαφθοράς στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων τους και λειτουργίας του Δήμου.

Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.

Γ.  Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των  Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

Δ.  Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Τσούτσας Δημήτριος που αναπληρώνει τον Δήμαρχο.

Ε. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Τσούτσα Δημήτρη όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδογιάννης Κωνσταντίνος και αντίστροφα,  τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Τσαμπίρα Ηλία όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαϊωάννου Γεώργιος και αντίστροφα, ενώ, τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Σαρρή Αθανάσιου όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Τσούτσας Δημήτριος.

Ζ. .  Η τέλεση πολιτικών γάμων στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου  γίνεται από τους κατά τόπον Αντιδημάρχους .

Η. Με την ανάθεση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων:

α)  Υπογράφεται  πρωτόκολλο παράδοσης του εξοπλισμού που ανήκει σε κάθε υπηρεσία των αντιδημάρχων και θα είναι υπεύθυνοι για την άριστη λειτουργία και συντήρηση αυτού . Στο πρωτόκολλο θα συμπληρωθεί  ως παράρτημα, με την ευθύνη των αντιδημάρχων , η πλήρη καταγραφή των στοιχείων και η κατάσταση λειτουργίας του εξοπλισμού , στο επόμενο διάστημα των δύο μηνών.  

β) Δημιουργείται κανονισμός λειτουργίας των υπηρεσιών ευθύνης των αντιδημάρχων ο οποίος θα μπορεί να συμπληρωθεί – τροποποιηθεί με  ευθύνη των αντιδημάρχων  και θα οριστικοποιείται με την εγκριτική  απόφαση  του Δημάρχου.

γ) Δημιουργείται, ομάδα διοίκησης έργου αντιδημαρχιών, με στόχο την αναβάθμιση και αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών που τους ανήκει.
Η ομάδα διοίκησης έργου θα συγκαλείται  απαρέγκλιτα μία φορά το μήνα και όποτε απαιτείται σύμφωνα με την κρίση του  αντιδημάρχου.  
Για την πρόοδο του έργου της ομάδας διοίκησης με ευθύνη του αντιδημάρχου λαμβάνει γνώση εγγράφως ο Δήμαρχος .

Θ. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία  εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

                                                                              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ

                                                                          ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ