Αναζήτηση
logo
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την πράξη «Εκσυγχρονισμός – βελτίωση ηλεκτροφωτισμού Δήμου Αλμυρού»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την πράξη «Εκσυγχρονισμός – βελτίωση ηλεκτροφωτισμού Δήμου Αλμυρού»

       Ο Δήμαρχος Αλμυρού διακηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27, 36 και 37 του Ν. 4412/2016

Προκήρυξη διαγωνισμού

Μελέτη 14/2016

ΤΕΥΔ ψηφιακά υπογεγραμμένο

ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή

Οικονομική Προσφορά

Οδηγίες συμπλήρωσης ΤΕΥΔ