Αναζήτηση
logo
Πίνακας Επιτυχόντων – Εκπαιδευτικό / Καλλιτεχνικό Προσωπικό

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ Π.Δ 524/17.6.1980

Στον Αλμυρό σήμερα  30 Σεπτεμβρίου 2023 συνεδρίασε  η επιτροπή  για την επιλογή του εκπαιδευτικού-καλλιτεχνικού προσωπικού, η οποία σύμφωνα με την απόφαση 170/09-08-2023  του Δήμου Αλμυρού και σύμφωνα  με την εγκριτική 59329/21-8-2023 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας είναι:

  • Μπατσκίνης Αργύριος – ΠΕ Καθηγητών Μουσικής – Διπλωματούχος Κιθάρας, με αναπληρωματικό μέλος την Βελέντζα Ελένη – ΤΕ Καθηγητών Αρμονίου
  • Παπαδημητρίου Νεκταρία ΤΕ Καθηγητών Πιάνου, με αναπληρωματικό μέλος την Ιωαννίδου Ελένη – ΤΕ Καθηγητών Αρμονίας
  • Λεφάκη Αναστασία ΤΕ Καθηγητών Πιάνου με αναπληρωματικό μέλος τον Γκόντα Αθανάσιο ΤΕ Καθηγητών Πιάνου

Καθήκοντα γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος του Δήμου Αλμυρού Βαλκανιώτου Αθανασία κατηγορίας ΔΕ – Διοικητικών.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων  έγινε σύμφωνα  με το Π.Δ.524/1980  και με το μοριοδοτικό  σύστημα αξιολόγησης  υποψήφιων για την παροχή διδακτικού έργου.

Επισυνάπτονται οι πίνακες μοριοδότησης για κάθε κωδικό θέσης τους οποίους η επιτροπή μελέτησε και ψήφισε ομόφωνα.

Η κατάταξη έγινε ως εξής: (συνέχεια στο pdf που ακολουθεί)