Αναζήτηση
logo
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ_ΠΙΝΑΚΕΣ

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το  Έργο
Ανάπτυξη εφαρμογής Tηλε-ιατρικής με χρήση αυτόνομου σταθμού Ιατρικών μετρήσεων (Health kiosk)
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
                            Προϋπολογισμός: 187,886.18 (χωρίς ΦΠΑ)
Διάρκεια: Πέντε (5) μήνες
Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής
με κριτήριο την οικονομικά πιο συμφέρουσα προσφορά
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: HH/MM/EE
Κωδικός ΟΠΣ:    327807
 
 
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
Πίνακας Περιεχομένων
Πίνακας Περιεχομένων    2
ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ    3
C1.    Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών    3
C1.1    Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής    3
C1.2    Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης    3
C1.3    Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής    3
C1.4    Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας    3
C1.5    Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης    3
C2.    Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος    3
C3.    Πίνακες Συμμόρφωσης    3
C3.1    Εφαρμογή Ψηφιακού Ιατρικού Φακέλου και Τηλεμετρίας Ιατρικών Δεδομένων    3
C3.2    Εφαρμογή Συλλογής Ιατρικών Μετρήσεων Αυτόνομου Ιατρικού Σταθμού    3
C3.3    ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ    3
C3.4    ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ – HEALTHKIOSK    3
C3.5    ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ – ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ    3
C3.6    ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ – UPS    3
C3.7    ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ – TABLET PC    3
C3.8    ΜΟΝΑΔΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ    3
C3.9    ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΒΑΡΟΥΣ    3
C3.10    ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ    3
C3.11    ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ    3
C3.12    Υποστήριξη    Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.
C4.    Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς    3
C4.1    Πληροφοριακό Σύστημα    3
C4.1.1    Εξοπλισμός    3
C4.1.2    Έτοιμο Λογισμικό    3
C4.1.3    Εφαρμογή/ές    3
C4.1.4    Υπηρεσίες    3
C4.1.5    Άλλες δαπάνες    3
C4.2    Εκπαίδευση χρηστών    3
C4.3    Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου    3
C4.4    Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Συντήρησης    3
C4.5    Παραρτήματα που αφορούν το Έργο    3
C4.5.1    Πίνακας ΧΧ    Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.
C4.5.2    Πίνακας ΥΥ    Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.
C4.5.3    Πίνακας ΖΖ    Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.
C4.5.4    Σχέδιο Σύμβασης    3
C4.5.5    Πρότυπο Συμβόλαιο Υπηρεσιών («SLA»)    Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

 
ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
 Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής
ΕΚΔΟΤΗΣ……………………………………………………………..
Ημερομηνία έκδοσης………………………
Προς: Δήμο Αλμυρού
Δημαρχείο Αλμυρού, Βασ. Κων/νου 117 – Ιάσωνος, 371 00 Αλμυρός

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ……………. για ευρώ…………………..

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός …………. αριθμός … ΤΚ ………..,}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών
α)…….……. οδός……………………….. αριθμός……………..ΤΚ………………
β)……….…. οδός……………………….. αριθμός……………..ΤΚ………………
γ)………….. οδός……………………….. αριθμός……………..ΤΚ………………
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και μέχρι του ποσού των ευρώ……………………., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού)….…………. με αντικείμενο «Ανάπτυξη εφαρμογής Tηλε-ιατρικής με χρήση αυτόνομου σταθμού Ιατρικών μετρήσεων (Health kiosk)» ……………….. συνολικής αξίας διακοσίων τριάντα μία χιλιάδων και εκατό ευρώ , €231.100,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) …………………………….., σύμφωνα με τη με αριθμό………………. Διακήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.}
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς).
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης
ΕΚΔΟΤΗΣ……………………………………………………………..
Ημερομηνία έκδοσης………………………
Προς: Δήμο Αλμυρού
Δημαρχείο Αλμυρού, Βασ. Κων/νου 117 – Ιάσωνος, 371 00 Αλμυρός
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ……………. για ευρώ…………………..
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
……
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},
και μέχρι του ποσού των ευρώ……………………., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό………………. που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) …………. με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) …….………..…… συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) …………….., σύμφωνα με τη με αριθμό………………. Διακήρυξή σας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
 

Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής
ΕΚΔΟΤΗΣ……………………………………………………………..
Ημερομηνία έκδοσης………………………
Προς: Δήμο Αλμυρού
Δημαρχείο Αλμυρού, Βασ. Κων/νου 117 – Ιάσωνος, 371 00 Αλμυρός

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ……………. για ευρώ…………………..

Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………………. Οδός …………………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
……
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.}
για την λήψη προκαταβολής για τη χορήγηση του …% της συμβατικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ευρώ ………… σύμφωνα με τη σύμβαση με αριθμό……………….και τη Διακήρυξή σας με αριθμό………., στο πλαίσιο του διαγωνισμού της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) …………. για εκτέλεση του έργου (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) ……… ……… συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) …………………………….., και μέχρι του ποσού των ευρώ (συμπληρώνετε το ποσό το οποίο καλύπτει η συγκεκριμένη εγγυητική επιστολή) ……………………. πλέον τόκων επί της προκαταβολής αυτής που θα καταλογισθούν σε βάρος της Εταιρίας …………… ή, σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιριών της Ένωσης ……………… ή Κοινοπραξίας ……………, υπέρ της οποίας εγγυόμαστε σε εφαρμογή των σχετικών άρθρων του Κανονισμού Προμηθειών της Αναθέτουσα Αρχή, στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
 (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας
ΕΚΔΟΤΗΣ……………………………………………………………..
Ημερομηνία έκδοσης………………………
Προς: Δήμο Αλμυρού

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αρ. …………… για ευρώ…………………..

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
……
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},
και μέχρι του ποσού των ευρώ……………………. (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της σύμβασης με αριθμό ……… που αφορά ………………. συνολικής αξίας ……………………. σύμφωνα με τη με αριθμό ……………. Διακήρυξη της Αναθέτουσα Αρχή
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης
ΕΚΔΟΤΗΣ……………………………………………………………..
 Ημερομηνία έκδοσης………………………
Προς: Δήμο Αλμυρού
Δημαρχείο Αλμυρού, Βασ. Κων/νου 117 – Ιάσωνος, 371 00 Αλμυρός
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αρ. …………… για ευρώ…………………..

Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
……
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},
και μέχρι του ποσού των ευρώ…………………….(συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), για την καλή εκτέλεση των υπηρεσιών συντήρησης του αντικειμένου της σύμβασης με αριθμό………………. που αφορά …………………………….. συνολικής αξίας …………………………….., σύμφωνα με τη με αριθμό ……… Διακήρυξή της ΑναθέτουσαΑρχή. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
 
Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ    
Επώνυμο:        Όνομα:    

Πατρώνυμο:        Μητρώνυμο:    

Ημερομηνία Γέννησης:    __ /__ / ____    Τόπος Γέννησης:    

Τηλέφωνο:        E-mail:    
Fax:            
            
Διεύθυνση Κατοικίας:            
            
            

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ    
Όνομα Ιδρύματος    Τίτλος Πτυχίου    Ειδικότητα    Ημερομηνία Απόκτησης Πτυχίου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ
(στο προτεινόμενο, από τον υποψήφιο Ανάδοχο, σχήμα διοίκησης Έργου)    
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
Έργο (ή Θέση)    Εργοδότης    Ρόλος  και Καθήκοντα στο Έργο (ή Θέση)    Απασχόληση στο Έργο
            Περίοδος (από – έως)    ΑΜ

            __ /__ / ___

__ /__ / ___    

            __ /__ / ___

__ /__ / ___    

            __ /__ / ___

__ /__ / ___    
 
Πίνακες Συμμόρφωσης
Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων.
Εφαρμογή Ψηφιακού Ιατρικού Φακέλου και Τηλεμετρίας Ιατρικών Δεδομένων

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ    ΑΠΑΙΤΗΣΗ    ΑΠΑΝΤΗΣΗ    ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Ποσότητα    1        
Πλήρης Κάλυψη των Λειτουργικών Απαιτήσεων του Έργου    ΝΑΙ        
Μηχανισμός πιστοποίησης χρηστών    ΝΑΙ        
Μηχανισμός ελέγχου εξουσιοδοτημένης πρόσβασης    ΝΑΙ        
Δημιουργία Ατομικού Ιατρικού Φακέλου    ΝΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ        
Καταγραφή ιστορικού ασθενούς. Ν’ αναφερθούν τα επιμέρους στοιχεία που προβλέπει η εφαρμογή για την καταγραφή του ιστορικού του ασθενούς.    ΝΑΙ        
Εισαγωγή σχολίων και αποθήκευση αρχείων.    ΝΑΙ
ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ        
Λήψη και αποθήκευση Ιατρικών δεδομένων από Μονάδες Ιατρικών Μετρήσεων    ΝΑΙ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ        
Δυνατότητα ταυτόχρονης λήψης Ιατρικών Δεδομένων από διαφορετικά δίκτυα μεταγωγής.    ΝΑΙ
ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ        
Δυνατότητα ταυτόχρονης επεξεργασίας δεδομένων από πολλούς χρήστες.    ΝΑΙ        
Προβολή στατιστικών με την μορφή γραφικών παραστάσεων    ΝΑΙ        
Δυνατότητα καθορισμού κριτηρίων αυτόματης αποστολής ενημερώσεων.    NAI        
Δυνατότητα διασύνδεσης με πληροφοριακά συστήματα άλλων φορέων (Web Services)    NAI        
Δυνατότητα Πολυκαναλικής Πρόσβασης στον Ψηφιακό Φάκελο    NAI        
Δυνατότητα Video και Audio Conference    ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ        
Εύχρηστο Γραφικό Περιβάλλον στην Ελληνική Γλώσσα    ΝΑΙ        
Εφαρμογή Συλλογής Ιατρικών Μετρήσεων Αυτόνομου Ιατρικού Σταθμού

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ    ΑΠΑΙΤΗΣΗ    ΑΠΑΝΤΗΣΗ    ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Ποσότητα    5        
Πλήρης Κάλυψη των Λειτουργικών Απαιτήσεων του Έργου    ΝΑΙ        
Μηχανισμός πιστοποίησης χρηστών    ΝΑΙ        
Μηχανισμός ελέγχου εξουσιοδοτημένης πρόσβασης    ΝΑΙ        
Λήψη Ιατρικών δεδομένων από Μονάδες Ιατρικών Μετρήσεων και αποστολή τους στην εφαρμογή Ψηφιακού Ιατρικού Φακέλου με σήμανση ημερομηνίας/ώρας    ΝΑΙ
ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ        
Δημιουργία Ψηφιακού Ιατρικού Φακέλου σε συνεργασία με την αντίστοιχη εφαρμογή    ΝΑΙ        
Δυνατότητα εκτύπωσης των Ιατρικών Μετρήσεων με ταυτόχρονη αποθήκευση τους στον Ιατρικό Φάκελο    ΝΑΙ        
Δυνατότητα εκτύπωσης των Ιατρικών Μετρήσεων χωρίς να απαιτείται η δημιουργία Ιατρικού Φακέλου    ΝΑΙ        
Σχεδιασμένη για χρήση από ΑΜΕΑ    ΝΑΙ        
Σχεδιασμένη για χρήση μέσω Touch Screens     NAI        
Εύχρηστο Γραφικό Περιβάλλον στην Ελληνική Γλώσσα    NAI        
Δυνατότητα Video και Audio Conference    ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ        
Εφαρμογή Συλλογής Ιατρικών Μετρήσεων Φορητού Ιατρικού Σταθμού
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ    ΑΠΑΙΤΗΣΗ    ΑΠΑΝΤΗΣΗ    ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Ποσότητα    3        
Πλήρης Κάλυψη των Λειτουργικών Απαιτήσεων του Έργου    ΝΑΙ        
Μηχανισμός πιστοποίησης χρηστών    ΝΑΙ        
Μηχανισμός ελέγχου εξουσιοδοτημένης πρόσβασης    ΝΑΙ        
Λήψη Ιατρικών δεδομένων από Μονάδες Ιατρικών Μετρήσεων και αποστολή τους στην εφαρμογή Ψηφιακού Ιατρικού Φακέλου με σήμανση ημερομηνίας/ώρας    ΝΑΙ
ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ        
Εύχρηστο Γραφικό Περιβάλλον στην Ελληνική Γλώσσα    NAI        
Δυνατότητα Video και Audio Conference    ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ        

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ    ΑΠΑΙΤΗΣΗ    ΑΠΑΝΤΗΣΗ    ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
H πύλη βασίζεται σε ανοιχτή αρχιτεκτονική και παραδίδεται με ανοιχτό κώδικα    ΝΑΙ        
Η υλοποίηση της πύλης γίνεται σε πρωτότυπο πηγαίο κώδικα    ΝΑΙ        
Η υλοποίηση της πύλης χρησιμοποιεί τεχνολογία Ajax    ΝΑΙ        
Υπάρχει συμμόρφωση με τα πρότυπα W3C, XHTML 1.0, CSS 2.1 και τα πρότυπα διαλειτουργικότητας UDDI και XML    ΝΑΙ        
Η πύλη υποστηρίζεται από ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου    ΝΑΙ        
Η πύλη μπορεί να παραμετροποιηθεί σε επίπεδο εμφάνισης και παρουσίασης των περιεχομένων    ΝΑΙ        
Μπορεί να προστεθεί δυναμικά απεριόριστο περιεχόμενο και να διαμορφωθούν νέες ενότητες περιεχομένου    ΝΑΙ        
Υποστηρίζεται η παρουσίαση όλων των τύπων δεδομένων συμπεριλαμβανομένου και πολυμεσικού υλικού.    ΝΑΙ        
Υπάρχει σύστημα ελέγχου της πρόσβασης των χρηστών    ΝΑΙ        
Υποστήριξη Νέων / Ανακοινώσεων    ΝΑΙ        
Υποστήριξη Αναζήτησης    ΝΑΙ        
Υποστήριξη διαφημιστικών banner    ΝΑΙ        
Υποστήριξη λήψης και αποστολής RSS Feeds    ΝΑΙ        
Υπάρχει ειδική περιοχή για FTP    ΝΑΙ        
Εφαρμογή παρουσίασης (και download) Πολυμεσικού περιεχομένου    ΝΑΙ        
Εφαρμογή Ενημερωτικού / Εκπαιδευτικού περιεχομένου    ΝΑΙ        
Εφαρμογή Δημοσκοπήσεων / σφυγμομετρήσεων (Polls)    ΝΑΙ        
Επεξεργασία και εισαγωγή περιεχομένου    ΝΑΙ        
Σχεδιασμός της διεπαφής (Interface) της πύλης με βάση τις αρχές της βέλτιστης χρηστικότητας      ΝΑΙ        
Προσαρμογή της διεπαφής (Interface) στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του έργου    ΝΑΙ        
Σχεδιασμός του Διαδικτυακού Τόπου με βάση τις βασικές προδιαγραφές των διεθνών προτύπων για υποστήριξη πρόσβασης Ατόμων με Αναπηρία (Web Accessibility Initiative). Ο διαδικτυακός κόμβος θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να συμμορφώνεται με το πρότυπο Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) σε επίπεδο προσβασιμότητας ΑΑ.    ΝΑΙ        

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ – HEALTHKIOSK
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ    ΑΠΑΙΤΗΣΗ    ΑΠΑΝΤΗΣΗ    ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Αριθμός μονάδων.    5        
Κατάλληλο για ΑΜΕΑ    ΝΑΙ
ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ        
Κλωβός κατασκευασμένος από κράμα σιδήρου, βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή    NAI        
Kατάλληλη βάση στήριξης δαπέδου    NAI        
19’’ LCD- touch-display (resolution 1280 x 1024 pixels)    NAI        
Προστασία οθόνης  από σκόνη, υγρασία και χαράξεις    ΝΑΙ        
Vandal – proof πληκτρολόγιο με ενσωματωμένο glide pad    ΝΑΙ        
Yπολογιστική μονάδα: Ένας επεξεργαστής δύο πυρήνων 2,0 GHz, 2Gbyte RAM, 80 GB HDD    ΝΑΙ        
Θύρα Δικτύου 10/100Mbps.     1        
Eνσωματωμένο σύστημα ήχου με δύο ηχεία Hi-Fi.    ΝΑΙ        
Ενσωματωμένο θερμικό εκτυπωτή Α4, για την εκτύπωση των μετρήσεων    ΝΑΙ        
Να αναφερθεί το λειτουργικό σύστημα και να τεκμηριωθεί πλήρως η επιλογή του.    ΝΑΙ        
Οποιοδήποτε είδος λογισμικού διασφαλίζει την αξιόπιστη λειτουργία του InfoKiosk και το οποίο περιλαμβάνεται στην προσφερόμενη σύνθεση.    Να αναφερθεί        
Πιστοποίηση CE.    ΝΑΙ        
Πιστοποίηση ISO κατασκευαστή      ΝΑΙ        
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ – ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ    ΑΠΑΙΤΗΣΗ    ΑΠΑΝΤΗΣΗ    ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Αριθμός μονάδων.    5        
Διεπαφή  ADSL2+    1        
Να διαθέτει δύο (2) θύρες Fast Ethernet 10/100Mbps    ΝΑΙ        
Να διαθέτει ασύγχρονη θύρα, για out of band διαχείριση (Configuration & Management) μέσω τερματικού τοπικού ή/και απομακρυσμένου (με χρήση modem).    ΝΑΙ        
Λειτουργία VPN    ΝΑΙ        
Να αναφερθεί ο αριθμός Ταυτόχρονων VPN Tunnels με 3DES κωδικοποίηση    ΝΑΙ        
Υποστηριζόμενες Λειτουργίες Firewall που περιλαμβάνει η προσφερόμενη σύνθεση     ΝΑΙ
Να αναφερθούν        
Μικρό μέγεθος για φιλοξενία στο εσωτερικό του Infokiosk    ΝΑΙ
Να περιγραφεί η τοποθέτηση        
Πιστοποίηση CE.    ΝΑΙ        
Πιστοποίηση ISO κατασκευαστή      ΝΑΙ        

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ – UPS
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ    ΑΠΑΙΤΗΣΗ    ΑΠΑΝΤΗΣΗ    ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Αριθμός μονάδων.    5        
Μέγιστη Ισχύς    ≥2000VA         
Το UPS να είναι τύπου Line-Interactive ή On Line    NAI        
Αυτονομία των μπαταριών με πλήρες φορτίο    ≥ 15 min.        
Αυτονομία των μπαταριών με 50% φορτίο    ≥ 30 min.        
Έξοδοι (outlets) τύπου IEC 320 D13 για σύνδεση του ενεργού εξοπλισμού του κόμβου (ονομαστική τάση εξόδου 230 VAC)    ≥ 4        
Εύρος τάσης εξόδου (output voltage range)    ± 5% της ονομαστικής        
Προστασία από υπερφόρτωση και βραχυκύκλωμα    ΝΑΙ
(Να αναφερθεί ο χρόνος απενεργοποίησης)        
Πιστοποίηση CE.    ΝΑΙ        
Πιστοποίηση ISO κατασκευαστή      ΝΑΙ        
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ – TABLET PC
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ    ΑΠΑΙΤΗΣΗ    ΑΠΑΝΤΗΣΗ    ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Αριθμός μονάδων.    3        
Διάσταση οθόνης    ≥10.1”        
Ανάλυση Οθόνης    1366 Χ 768        
Επεξεργαστής    Atom N570 Dual Core (1.66GHz) ή ισοδύναμος        
Μνήμη RAM    ≥ DDR3 2GB        
Αποθηκευτικός Χώρος    ≥320GB        
Δίκτυο    Ethernet 10 / 100 / 1000, Wi-Fi, Bluetooth        
3G    ΝΑΙ        
Web camera    ΝΑΙ        
Είσοδοι    2x USB 2.0, 1x Microphone, 1x Headphone        
Βάρος    ≤1,6χλγ        
Λειτουργικό Σύστημα    Να αιτιολογηθεί η επιλογή του        
Θήκη μεταφοράς    ΝΑΙ        
Πιστοποίηση CE.    ΝΑΙ        
Πιστοποίηση ISO κατασκευαστή      ΝΑΙ        

ΜΟΝΑΔΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ    ΑΠΑΙΤΗΣΗ    ΑΠΑΝΤΗΣΗ    ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Αριθμός μονάδων.    8        
Οι μονάδες θα πρέπει να αποστέλλουν τα δεδομένα ασύρματα στο InfoKiosk    NAI        
Οι μονάδες θα πρέπει να είναι εύκολες στη χρήση και μικρού όγκου    NAI
Να περιγραφεί        
Η μονάδα θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα υποσυστήματα μετρήσεων που αναφέρονται στη συνέχεια. (όλα σε μία συσκευή για εύκολη χρήση).    ΝΑΙ        
LCD display    NAI        
Μνήμη μονάδων    Τουλάχιστον 200 μετρήσεις με
ημερομηνία-ώρα        
Εξοικονόμηση ενέργειας    Σβήσιμο συσκευής μετά
από 1 λεπτό αναμονής        
Αριθμός μετρήσεων μέχρι εξαντλήσεως των μπαταριών    Τουλάχιστον 200 μετρήσεις        
Πιστοποίηση CE.    ΝΑΙ        
Πιστοποίηση ISO κατασκευαστή      ΝΑΙ        
ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
Μέτρηση Παλμών     40-200 παλμοί/λεπτό        
Ακρίβεια μέτρησης    +/- 4 παλμοί/λεπτό        
Ανίχνευση Αρρυθμιών    ΝΑΙ        
Διάρκεια μέτρησης    ≤ 45 sec        
Καταγραφή ενός απαγωγού    ΝΑΙ        
Εύρος ζώνης    ≤ 0,05 και ≥35 Hz        
Ρυθμός Δειγματοληψίας    ≥ 360 δειγμάτων το λεπτό        
CMRR    >95 dB        
Μέθοδος Μέτρησης     Να περιγραφεί        
ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΝΟΩΝ
Μέτρηση Αναπνοών    5-35 αναπνοές/λεπτό        
Ρυθμός Δειγματοληψίας    ≥ 360 δειγμάτων το λεπτό        
Διάρκεια μέτρησης    ≤ 60 sec        
Μέθοδος Μέτρησης     Να περιγραφεί        
ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
Μέτρηση Θερμοκρασίας    35.0°C –43.0°C         
Ακρίβεια μέτρησης    ±0.1°C        
Διάρκεια μέτρησης    ≤ 60 sec        
Μέθοδος Μέτρησης     Να περιγραφεί        
ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
Μέτρηση Πίεσης    Πίεση: 0 – 299 mmHg
Καρδιακός Ρυθμός: 40 – 180 παλμοί /λεπτό        
Ακρίβεια μέτρησης    Πίεση: +/- 3mmHg ή 2%,
Καρδιακός Ρυθμός: +/- 5%        
Μέθοδος Μέτρησης     Να περιγραφεί        
ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΟΞΥΓΟΝΩΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ
Κορεσμός οξυγόνου    40 – 99%        
Ακρίβεια μέτρησης    +/- 3%        
Μέτρηση Παλμών    40-200 παλμοί/λεπτό        
Ακρίβεια μέτρησης    +/- 3%        
Διάρκεια μέτρησης    ≤ 40 sec        
Μέθοδος Μέτρησης     Να περιγραφεί        

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΒΑΡΟΥΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ    ΑΠΑΙΤΗΣΗ    ΑΠΑΝΤΗΣΗ    ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Αριθμός μονάδων.    8        
Οι μονάδες θα πρέπει να αποστέλλουν τα δεδομένα ασύρματα στο InfoKiosk    NAI        
Οι μονάδες θα πρέπει να είναι εύκολες στη χρήση και μικρού όγκου    NAI
Να περιγραφεί        
LCD display    NAI        
Μέτρηση Βάρους    0,1-150χλγρ        
Μνήμη μονάδων    Τουλάχιστον10 μετρήσεις
        
Εξοικονόμηση ενέργειας    Σβήσιμο συσκευής μετά
από 5 δεύτερα αναμονής        
Πιστοποίηση CE.    ΝΑΙ        
Πιστοποίηση ISO κατασκευαστή      ΝΑΙ        
Οι μονάδες θα πρέπει να αποστέλλουν τα δεδομένα ασύρματα στο InfoKiosk    NAI        

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ    ΑΠΑΙΤΗΣΗ    ΑΠΑΝΤΗΣΗ    ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Οριστικοποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών / εκπαίδευσης στελεχών    ΝΑΙ        
Εκπαιδευτικό Υλικό     ΝΑΙ        
Υπηρεσίες Κατάρτισης Εκπαίδευσης Στελεχών    ΝΑΙ        

 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ    ΑΠΑΙΤΗΣΗ    ΑΠΑΝΤΗΣΗ    ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
O Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει τις υπηρεσίες δημοσιότητας που περιγράφονται στην ενότητα Α4.2.
    ΝΑΙ        

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ    ΑΠΑΙΤΗΣΗ    ΑΠΑΝΤΗΣΗ    ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
O Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει τις υπηρεσίες εγγύησης και συντήρησης που περιγράφονται στην ενότητα Α.4. Ο εξοπλισμός του συστήματος που προσφέρεται πρέπει να καλύπτεται απαραίτητα κατ’ ελάχιστον από ένα (1) χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας (παροχή δωρεάν συντήρησης) όπως και όλο το  λογισμικό.
 Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας υπολογίζεται από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του έργου.    ΝΑΙ        

Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς
Σημείωση: Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος προσφέρει Εγγύηση μεγαλύτερη της ελάχιστης ζητούμενης, οι αντίστοιχες στήλες «Κόστους Συντήρησης» θα πρέπει να εμφανίζουν μηδενικά κόστη.
Πληροφοριακό Σύστημα
Εξοπλισμός
Α/Α    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    ΤΥΠΟΣ    ΠΟΣΟΤΗΤΑ    ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]    ΦΠΑ [€]    ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΜΕ ΦΠΑ [€]    * ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]
                ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ    ΣΥΝΟΛΟ            1ο έτος    2ο έτος    3ο έτος    4ο έτος    5ο έτος
                                                
                                                
                                                
ΣΥΝΟΛΟ                                
* Το ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ αφορά στα έτη μετά την ελάχιστη ζητούμενη Περίοδο Εγγύησης.
Έτοιμο Λογισμικό
Α/Α    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    ΤΥΠΟΣ    ΠΟΣΟΤΗΤΑ    ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]    ΦΠΑ [€]    ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΜΕ ΦΠΑ [€]    * ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]
                ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ    ΣΥΝΟΛΟ            1ο έτος    2ο έτος    3ο έτος    4ο έτος    5ο έτος
                                                
                                                
                                                
ΣΥΝΟΛΟ                                
* Το ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ αφορά στα έτη μετά την ελάχιστη ζητούμενη Περίοδο Εγγύησης.
Εφαρμογή/ές
Α/Α    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    ΤΥΠΟΣ    ΠΟΣΟΤΗΤΑ    ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]    ΦΠΑ [€]    ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΜΕ ΦΠΑ [€]    * ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]
                ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ    ΣΥΝΟΛΟ            1ο έτος    2ο έτος    3ο έτος    4ο έτος    5ο έτος
                                                
                                                
                                                
ΣΥΝΟΛΟ                                
* Το ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ αφορά στα έτη μετά την ελάχιστη ζητούμενη Περίοδο Εγγύησης.
Υπηρεσίες
Α/Α    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    Ανθρωπομήνες    ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]    ΦΠΑ [€]    ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΜΕ ΦΠΑ [€]
            ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ    ΣΥΝΟΛΟ        
                        
                        
                        
ΣΥΝΟΛΟ                    

Άλλες δαπάνες
Α/Α    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    ΠΟΣΟΤΗΤΑ    ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]    ΦΠΑ [€]    ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΜΕ ΦΠΑ [€]
            ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ    ΣΥΝΟΛΟ        
                        
                        
                        
ΣΥΝΟΛΟ                
Εκπαίδευση χρηστών
Α/Α    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    ΠΟΣΟΤΗΤΑ    ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]    ΦΠΑ [€]    ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΜΕ ΦΠΑ [€]
            ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ    ΣΥΝΟΛΟ        
                        
                        
ΣΥΝΟΛΟ            
Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου
Α/Α    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]    ΦΠΑ [€]    ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΜΕ ΦΠΑ [€]
                
1    Εξοπλισμός (Πίνακας C4.1.1)            
2    Έτοιμο Λογισμικό (Πίνακας C4.1.2)            
3    Εφαρμογή/ές (Πίνακας C4.1.3)            
4    Υπηρεσίες (Πίνακας C4.1.4)            
5    Άλλες δαπάνες (Πίνακας C4.1.5)            
6    Υπηρεσίες Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας (Πίνακας C4.1.6)            
    ΣΥΝΟΛΟ C4.1            
1    Εκπαίδευση χρηστών (Πίνακας C4.2)            
    ΣΥΝΟΛΟ C4.2            
    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ            
Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Συντήρησης
Σημείωση: Για την αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων δεν λαμβάνονται υπόψη τα έτη πέραν της ΠΕΣ (βλ. ΑΧ.Χ.Χ).
ΕΤΟΣ*    ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) [€]    ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) [€]    ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ/ΩΝ
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) [€]    ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) [€]    ΦΠΑ [€]    ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
(ΜΕ ΦΠΑ) [€]    ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ**
1ο                            
2ο                            
3ο                            
4ο                            
5ο                            
ΣΥΝΟΛΟ                            
* ΕΤΟΣ: μετά την ελάχιστη ζητούμενη Περίοδο Εγγύησης
** Το ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (για την κάθε γραμμή του Πίνακα C.4.4) προκύπτει διαιρώντας το ποσό που αναγράφεται στη στήλη «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)» του ίδιου Πίνακα με το «ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ» που αναγράφεται στη στήλη «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)» του Πίνακα C.4.3.
 
Παραρτήματα που αφορούν το Έργο
Σχέδιο Σύμβασης
Στ  .. ………., σήμερα την …………., ημέρα ………………… μεταξύ αφενός του
……………….., που εδρεύει στην (οδός) , (ΤΚ), (περιοχή), (πόλη.) με ΑΦΜ
………………….φορολογικά υπαγόμενη στην ΔΟΥ ………………… και εκπροσωπείται
νόμιμα από τον. ………………….. και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως Αναθέτουσα Αρχή και αφετέρου της εταιρεία με την επωνυμία ………………………………………………….., που εδρεύει στην …………………. στην οδό ……………………, ΤΚ …………….., με ΑΦΜ …………….. και ΔΟΥ …………………………., η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τ………………………… , (τίτλος εκπροσώπου) και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως Ανάδοχος, και έχοντας υπόψη τις παρακάτω διατάξεις:

1. Της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 για την τροποποίηση του
παραρτήματος ΧΧ της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος VIII της οδηγίας
2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων και τον
Κανονισμό 2083/2005 της 19ης Δεκεμβρίου 2005 για την τροποποίηση των οδηγιών
2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία σύναψης
συμβάσεων).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/10-07-2007 «Κανονισμός Προμηθειών
Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», όπου στην παρούσα γίνεται ρητή αναφορά στα άρθρα του.
3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1177/2009, της Επιτροπής της 30ης Νοεμβρίου 2009
που τροποποιεί τις Οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους
κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων.
4. Της Οδηγίας 89/665/ΕΟΚ, «για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και
διοικητικών διατάξεων περί της εφαρμογής των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα
της σύναψης των συμβάσεων κρατικών προμηθειών και δημοσίων έργων» και της
οδηγίας 92/13/ ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Φεβρουαρίου 1992, 6. του Ν.
3886/2010, «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων −
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου
της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης
Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335),
(ΦΕΚ 173/Α/2010).
5. Της Υ.Α ΥΑΠ/Φ.30/Γ/133/367/2001 (ΦΕΚ 1223/Β), «Εξαίρεση περιπτώσεων
προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής (υλικού, λογισμικού, δικτύων) και παροχής
συναφών υπηρεσιών από την έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης».
6. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95), «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων».
7. Το Π.Δ. 116/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας
στην Οδηγία 2000/35 της 29.06.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων
πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές».
8. Την Υ.Α Αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008: «Υπουργική απόφαση συστήματος Διαχείρισης» (ΦΕΚ 540/27.03.2008 τεύχος Β’) όπως αυτή τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 43804/ΕΥΘΥ 2041/7.9.2009 και ισχύει.
9. Το Ν. 3614/03.12.2007: Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013. (ΦΕΚ 267/03.12.2007 τεύχος Α’),
10. Το Ν. 3840/31.03.2010: Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της
αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου
Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις.
11. Την ΥΑ Υπ. Αν. Π1/4710/16.12.2008 (ΦΕΚ 27/07.01.2009 τεύχος Β’)
«Εξαίρεση από την ένταξη στο ΕΠΠ προμήθειας ειδών πληροφορικής που
εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας».
12. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1159/2000 της Ε.Ε. (30/5/2000) για τις δράσεις
πληροφόρησης και δημοσιότητας που πρέπει να αναλαμβάνουν τα κράτη-μέλη
σχετικά με τις παρεμβάσεις των διαρθρωτικών ταμείων.
13. Τον Ν.2472/1997 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.3471/2006 «Προστασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των
ηλεκτρονικών επικοινωνιών» (ΦΕΚ 133/Α’/28.6.2006).
14. Το Π.Δ. 99/1992 (ΦΕΚ 46/Α/24.3.92 «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών
έργων», όπως ισχύει
15. Το υπ’ αριθμ. 154.167/ΨΣ3270-Α2/7-7-2011 «Σύμφωνο αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης» που υπογράφηκε από το Νόμιμο Εκπρόσωπο του Δικαιούχου Δήμου Αλμυρού
16. Την από 18/07/2011 με Α.Π. 154.225/ΨΣ9453-Α2 απόφαση του Ειδικού
Γραμματέα για ένταξη του έργου «Ανάπτυξη εφαρμογής Tηλε-ιατρικής με χρήση αυτόνομου σταθμού Ιατρικών μετρήσεων (Health kiosk)»
17. Το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης καθώς και το εγκεκριμένο Φυσικό
Αντικείμενο του έργου «Ανάπτυξη εφαρμογής Tηλε-ιατρικής με χρήση αυτόνομου σταθμού Ιατρικών μετρήσεων (Health kiosk)»που συνοδεύουν την απόφαση ένταξης.
18. Την υπ’ αριθμ. …/…..(πρακτικό…) απόφαση του χχχχχχχχχχ περί έγκρισης των όρων της διακήρυξης
19. Την με αριθ. __/___ (πρακτικό __) απόφαση του ΧΧΧΧΧΧΧΧ του
ΧΧΧΧΧΧΧ περί έγκρισης της απόφασης της επιτροπής αξιολόγησης. συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:

Σε συνέχεια του ανοικτού δημόσιου τακτικού διαγωνισμού που προκηρύχθηκε από
την Αναθέτουσα Αρχή με την αρ. Πρωτοκόλλου …………………………. προκήρυξη («η
Προκήρυξη») και κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο με την υπ. αρ. ……………………. Απόφαση κατακύρωσης(«η Κατακύρωση»), ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη εφαρμογής Tηλε-ιατρικής με χρήση αυτόνομου σταθμού Ιατρικών μετρήσεων (Health kiosk)» ,το οποίο έχει ενταχθεί στη ΣΑΕ ……………………. με ενάριθμο.

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το Έργο θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους 1) της παρούσας σύμβασης 2)την από ……………. υπ’ αριθ. …………. διακήρυξη ανοικτού δημόσιου τακτικού
διαγωνισμού του έργου, 3) την υπ. αρ. …………………….. Απόφαση κατακύρωσης, 4)την Τεχνική – Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο Τμήμα της παρούσας σύμβασης ως Παραρτήματα: Ι (Διακήρυξη), ΙΙ (Απόφαση κατακύρωσης), ΙΙΙ(Τεχνική – Οικονομική Προσφορά) αντίστοιχα.

ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Κάθε επικοινωνία μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής γίνεται στην
Ελληνική γλώσσα.
Στην Ελληνική γλώσσα συντάσσονται επίσης και υποβάλλονται τα έγγραφα
Παραδοτέα και όλο το υλικό τεκμηρίωσης (π.χ. οδηγίες, εκθέσεις, συστάσεις) που τα συνοδεύει.

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ

Τα τεύχη της διαδικασίας που μετά την υπογραφή της παρούσας σύμβασης θα
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη εφαρμογής Tηλε-ιατρικής με χρήση αυτόνομου σταθμού Ιατρικών μετρήσεων (Health kiosk)» αποτελούν
τα συμβατικά τεύχη, είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα :
• Η παρούσα Σύμβαση
• Η Απόφαση Κατακύρωσης του Έργου στον Ανάδοχο
• Η Οικονομική προσφορά του αναδόχου
• Η Τεχνική προσφορά του αναδόχου
• Η Προκήρυξη του Διαγωνισμού του Έργου

ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η έγγραφη επικοινωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου
(Έγγραφα, διοικητικές εντολές) πραγματοποιείται ταχυδρομικά, τηλεγραφικά,
τηλετυπικά ή τηλεομοιοτυπικά ή και ιδιοχείρως, ως ακολούθως:
Για την  Αναθέτουσα Αρχή: …………………………
…………(ονοματεπώνυμο αρμοδίου)…………
ΟΔΟΣ……………
ΤΚ……………
Τηλ: ……………. fax: …………….
Για τον Ανάδοχο: ……………………………….
……………………………….
…………………………….
……………………………….
Τηλ: …………………….. fax: ……………………

Σε κάθε περίπτωση, ο αποστολέας λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλίσει την παραλαβή του Εγγράφου και την απόδειξη της.
Όποτε στη Σύμβαση γίνεται λόγος για ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, έγκριση, βεβαίωση, πιστοποίηση ή απόφαση, και εφόσον δεν προβλέπεται άλλως, η εν λόγω ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, έγκριση, πιστοποίηση, βεβαίωση ή απόφαση θα είναι γραπτή.

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του Έργου, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση.  Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν αποδεδειγμένης θετικής ζημίας της, την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.
Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο
χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε
δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα
Αρχή και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την
προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, όλα τα εξουσιοδοτημένα από την
Αναθέτουσα Αρχή πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο
στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ’ αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας του Έργου ή του Αναδόχου ή των υπεργολάβων του.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής
χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση, ο Ανάδοχος
δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Κάτι τέτοιο μπορεί να συντελεστεί και σε νομίμως λειτουργούσα τράπεζα σε Χώρες Μέλη της Ε.Ε. και της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α).
Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη
συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη
όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης.
Μεταβίβαση – εκχώρηση της σύμβασης συντελείται μόνο για ιδιαιτέρως σοβαρό
λόγο, χρήζει πλήρους αιτιολόγησης τόσο ως προς το αίτημα του Αναδόχου όσο και
την εγκριτική απόφαση/ συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής και η τελευταία
γνωστοποιεί τυχόν εκχώρηση – μεταβίβαση στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή. Ο
σοβαρός λόγος δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να προσβάλλει τα δικαιώματα των
συνυποψηφίων αναδόχων που μετείχαν στη διαδικασία και που θα είχαν δικαίωμα
στην ανάθεση της σύμβασης μετά από τυχόν έκπτωση του Αναδόχου. Θα πρέπει να υφίσταται νόμιμη αιτία που επιβάλλει την υποκατάσταση του αναδόχου από
συγκεκριμένο τρίτο όπως λ.χ. συγχώνευση με απορρόφηση. Μόνο η πλήρωση των
κριτηρίων επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της σύμβασης στο πρόσωπο
εκείνου που υποκαθιστά δεν αρκεί δεδομένου ότι οι προϋποθέσεις αυτές πληρούνται και από το δεύτερο στη σειρά κατάταξης υποψήφιο ανάδοχο.

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του Έργου, θα χρησιμοποιήσει τους υπεργολάβους
που έχει προσδιορίσει στην Προσφορά, για το εκεί προσδιοριζόμενο τμήμα. Οι
υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συμβατική σχέση με την Αναθέτουσα Αρχή.
Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις και παραλείψεις των υπεργολάβων του, των
εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις και
παραλείψεις του ιδίου, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του. Ο Ανάδοχος
δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας
του με αυτόν ή να χρησιμοποιήσει και άλλον υπεργολάβο, μόνο εφ’ όσον ο νέος
υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης και εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος υποβάλει σχετικό αίτημα προς έγκριση προηγουμένως στην Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιώντας την ταυτότητα του νέου υπεργολάβου και το αντικείμενο που θα εκτελέσει, μαζί με την απαιτούμενη τεκμηρίωση για την απόδειξη συνδρομής στο πρόσωπό του των κριτηρίων που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης.
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση
υπεργολάβου και κάθε άλλου προσώπου εμπλεκομένου στην εκτέλεση του Έργου
που, κατά την βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις του Έργου, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να
ανταποκριθεί στην απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής για εξεύρεση αντικαταστάτη
υπεργολάβου, σε εύλογο κατά την Αναθέτουσα Αρχή χρονικό διάστημα.
Εάν ο Ανάδοχος συνάψει σύμβαση υπεργολαβίας χωρίς έγκριση, η Αναθέτουσα
Αρχή δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης.
Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου φέρει
αποκλειστικά ο Ανάδοχος.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η Αναθέτουσα Αρχή θα διαθέσει το προσωπικό που απαιτείται για τις ανάγκες, την
παρακολούθηση και τον έλεγχο της πορείας υλοποίησης του Έργου και τη μεταφορά τεχνογνωσίας στην Αναθέτουσα Αρχή.

ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να παραδίδει στον Ανάδοχο, ατελώς, κάθε έγγραφο,
σχέδιο, μελέτη, προδιαγραφή και γενικότερα κάθε στοιχείο που έχει στην κατοχή της και δικαιούται να γνωστοποιήσει, σχετικό με την εκτέλεση του Έργου, μετά από σχετικό προηγούμενο αίτημα του Αναδόχου.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα στοιχεία της ως άνω παραγράφου με την οριστική παραλαβή του Έργου ή με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της
Σύμβασης.

ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο πρόσβαση, σε όλους
τους χώρους που θα εγκατασταθεί εξοπλισμός, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
και σε περίπτωση που προβλέπεται τέτοια δυνατότητα σε επιμέρους άρθρα της
Σύμβασης και εκτός εργασίμων ημερών και ωρών.
Η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και
ασφάλεια του προσωπικού του Αναδόχου και των Υπεργολάβων του, ιδίως δε
ενημερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο σχετικά με τις ιδιαιτερότητες των χώρων όπου
εκτελείται το Έργο. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο
πρόσβαση στις ήδη υπάρχουσες εφαρμογές και εξοπλισμό της που έχουν συνάφεια με το Έργο.

ΣΥΝΡΟΜΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη συνδρομή της Αναθέτουσας Αρχής
προκειμένου να διευκολυνθεί στην επικοινωνία του με τυχόν εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές ή άλλα πρόσωπα, εφ’ όσον θεωρεί ότι η επικοινωνία αυτή απαιτείται για να τον υποβοηθήσει στην εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών του.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις του με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια και τις αρχές της καλής πίστης και των
συναλλακτικών ηθών.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ΄ αριθμ. …………… εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης
της Τράπεζας ………….. ποσού …………. € που αντιστοιχεί στο 10% των ………….. €
(σύνολο καθαρής αξίας της σύμβασης άνευ Φ.Π.Α.)
Το ύψος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης δύναται να αναπροσαρμόζεται
(απομείωση) σε τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα με τις εκάστοτε τιμολογήσεις_______. Ο Ανάδοχος (εφόσον το επιθυμεί) υποχρεούται προς τούτο να υποβάλει σχετικό αίτημα, συνοδευόμενο από κατάσταση υλοποιηθέντος έργου και αντίστοιχων τιμολογίων του.
Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική εξέταση του αιτήματος, θα αποφαίνεται περί του αιτήματος και θα ενημερώνει σχετικά τον Ανάδοχο, ο οποίος θα προβαίνει στις αντίστοιχες ενέργειες, ήτοι κατάθεση νέας εγγυητικής επιστολής, με αντίστοιχη επιστροφή της παλαιάς. Η τελευταία Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται στον δεύτερο των συμβαλλομένων μετά από την οριστική παραλαβή των παραδοτέων του έργου και την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται, μετά την οριστική παραλαβή του Έργου, πριν από την
επιστροφή σ’ αυτόν της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και προκειμένου να
επιστραφεί αυτή, να καταθέσει εγγυητική επιστολή, η αξία της οποίας θα ανέρχεται
στο 2,5% του Συμβατικού Τιμήματος άνευ Φ.Π.Α. με χρόνο ισχύος ίσο από την
Περίοδο Εγγύησης και η οποία επιστρέφεται με τη λήξη της Περιόδου Εγγύησης.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ε.Ε. και έχουν, σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών – μελών, αυτό το δικαίωμα.
Εάν, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, το πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που εξέδωσε εγγυητική επιστολή περιέλθει σε αδυναμία να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, ο Ανάδοχος οφείλει να παράσχει νέα εγγυητική επιστολή με τους ίδιους όρους, εντός δέκα (10) ημερών από την προηγούμενη σχετική όχληση της Αναθέτουσας Αρχής. Εάν ο Ανάδοχος δεν παράσχει νέα εγγυητική επιστολή, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση.
Εγγυητικές επιστολές που εκδίδονται σε κράτος – μέλος της Ε.Ε. εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για κάθε ζημία ή απώλεια των προϊόντων που θα
παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή σε εκτέλεση της σύμβασης, μέχρι την
ημερομηνία οριστικής παραλαβής τους, υποχρεούμενος σε περίπτωση ζημιάς, φθοράς ή απώλειας σε πλήρη αποκατάσταση ή, ακόμη και αντικατάστασή τους. Μετά την οριστική παραλαβή ο κίνδυνος μεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή.
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή
εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την
αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημιάς που είναι δυνατόν να προκληθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης του έργου από τον Ανάδοχο ή τους υπεργολάβους του εφ’ όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών ή σε ελάττωμα του εξοπλισμού.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Ο Ανάδοχος αποζημιώνει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε απαίτηση τρίτων από την
εκτέλεση του Έργου, η οποία απορρέει από τη χρήση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας,
αδειών, σχεδίων, υποδειγμάτων και εργοστασιακών ή εμπορικών σημάτων εκ μέρους του, η οποία αναφέρεται στη Σύμβαση ή την Προσφορά.
Ο Ανάδοχος αποζημιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε θετική
αποδεδειγμένη ζημία που ενδεχομένως προξενηθεί σε αυτήν από ευθύνη του
Αναδόχου ή των προσώπων που συνεργάζονται με αυτόν για την υλοποίηση του
Έργου. Σε καμία περίπτωση η συνολικώς οφειλόμενη αποζημίωση δεν δύναται να
υπερβεί το ύψος του συμβατικού τιμήματος.
Ο Ανάδοχος συντρέχει με δαπάνες του την Αναθέτουσα Αρχή, αναλαμβάνοντας το
κόστος κάθε αντιδικίας, εξώδικης ή δικαστικής, με τρίτους, που συνδέεται με την εκ μέρους του αδυναμία ή πλημμελή εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Εντός πέντε (5) ημερών από την Ημερομηνία Υπογραφής της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα συντάξει και θα υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή επικαιροποιημένο το πρόγραμμα εκτέλεσης της Σύμβασης, που υποβλήθηκε με την Προσφορά του
Αναδόχου (Παράρτημα ΙΙΙ), στο οποίο θα εμφανίζονται όλες οι δραστηριότητες του
Έργου και οι πραγματικές ημερομηνίες έναρξης και λήξης του.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η προθεσμία εκτέλεσης του Έργου, αρχίζει από την Ημερομηνία Υπογραφής της
Σύμβασης και διαρκεί δώδεκα (12) μήνες.
Το χρονοδιάγραμμα που εμφανίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI της Σύμβασης
απεικονίζει την προθεσμία εκτέλεσης του Έργου και κάθε επί μέρους τμήματός του, με την επιφύλαξη των επομένων άρθρων.

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα μετάθεσης του
χρονοδιαγράμματος του Έργου ή επί μέρους προβλεπόμενων χρονικών σημείων ή
δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράμματος, εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται, για
συνολικό χρονικό διάστημα 30 ημερών, και στις περιπτώσεις αυτές η Αναθέτουσα
Αρχή θα ενημερώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο για την αναθεώρηση του προγράμματος εκτέλεσης της Σύμβασης, ως προς τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.
Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου,
στην περίπτωση που η εκτέλεση της Σύμβασης ή επί μέρους δραστηριοτήτων της
καθυστερεί ή πρόκειται να καθυστερήσει για λόγους που δεν αναφέρονται σε
περιοχές ευθύνης του ή για λόγους ανωτέρας βίας.
Ο Ανάδοχος, εντός 15 ημερών αφότου έλαβε γνώση γεγονότος που ενδέχεται να
προκαλέσει τέτοιου είδους καθυστέρηση, υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή αίτημα
μετάθεσης της προθεσμίας εκτέλεσης, την οποία κρίνει ότι δικαιούται, παρέχοντας
πλήρη και λεπτομερή στοιχεία του αιτήματός του, ώστε να καταστεί αμέσως δυνατή η εξέτασή του.
Η Αναθέτουσα Αρχή εξετάζει το αίτημα του Αναδόχου – η οποία αποφασίζει τελικά
– εάν δικαιολογείται να δοθεί μετάθεση και πόση, είτε για το μέλλον είτε με
αναδρομική ισχύ. Μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης επί μέρους δραστηριοτήτων
της Σύμβασης είναι δυνατό να εγκριθεί, με την ίδια ως άνω διαδικασία και σε
περιπτώσεις καθυστερήσεων που ανάγονται σε άλλους λόγους, υπό τη ρητή αίρεση ότι ο Ανάδοχος δεσμεύεται, με την αίτησή του, ότι η μετάθεση της εκτέλεσης των επιμέρους δραστηριοτήτων δεν θα επηρεάσει το συνολικό χρονοδιάγραμμα του Έργου και η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει ότι, με την ικανοποίηση του αιτήματος μετάθεσης δεν καθίσταται δυσμενέστερο το πλαίσιο των
σχετικών με τις διαδικασίες, τους χρόνους και την παροχή ανθρώπινων πόρων υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής.

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προβλέπεται να παραδοθούν ή να παρασχεθούν
στα πλαίσια της Σύμβασης καθώς και ο τρόπος παράδοσης ή εκτέλεσής τους, πρέπει να συμφωνούν, από κάθε άποψη, με τα οριζόμενα στο Αναλυτικό Τεύχος της Προκήρυξης του έργου και στην Προσφορά του Αναδόχου. Για οποιαδήποτε
προσωρινή ή ενδιάμεση παραλαβή προβλέπεται στο αναλυτικό τεύχος προκήρυξης,
στην προσφορά του αναδόχου και στη Σύμβαση, θα πρέπει να υποβάλλεται αίτηση
από τον Ανάδοχο στην Αναθέτουσα αρχή. Στην αίτηση θα αναγράφεται η περιγραφή των προϊόντων ή υπηρεσιών που προτείνονται για παραλαβή, σύμφωνα με τη Σύμβαση, και ο τόπος όπου θα γίνει η παραλαβή, ανάλογα με την περίπτωση.

ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το πλήρες και αποκλειστικό περιουσιακό δικαίωμα επί του λογισμικού εφαρμογών
που ο Ανάδοχος θα κατασκευάσει εξ αρχής σε εκτέλεση της Σύμβασης,
μεταβιβάζεται επ’ αόριστον, στην Αναθέτουσα Αρχή για πλήρη και απόλυτη χρήση
και εκμετάλλευση από αυτήν, από τη γέννησή του.
Τα δικαιώματα επί του βασικού λογισμικού που ο Ανάδοχος εγκαθιστά στον
εξοπλισμό, παραμένουν στους νόμιμους δικαιούχους. Με την οριστική παραλαβή, η
Αναθέτουσα Αρχή αποκτά τη μη αποκλειστική άδεια χρήσης τους, υπό τους όρους
και προϋποθέσεις που έχει νομίμως θέσει ο κατά περίπτωση κατασκευαστής τους.
Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία όπως χάρτες, διαγράμματα, σχέδια,
προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά στοιχεία, υπολογισμοί και κάθε άλλο σχετικό
έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο
κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη
ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση
της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί με δικές του δαπάνες και μέσα στις αναγκαίες
τεχνολογικές ή άλλες μεταβολές του Εξοπλισμού, αντικαταστάσεις λογισμικού και σε κάθε άλλη απαραίτητη ή πρόσφορη ενέργεια όταν αυτές επιβάλλονται για την
προστασία των δικαιωμάτων τρίτων προσώπων, που αποδεδειγμένα ισχυρίζονται πως έχουν δικαίωμα επ’ αυτών ή όταν η Αναθέτουσα Αρχή εμποδίζεται στην χρήση τους λόγω αποδεδειγμένης ύπαρξης δικαιωμάτων τρίτων προσώπων επ’ αυτών,
παρέχοντας προϊόντα ίδιας αξίας, απόδοσης και λειτουργίας. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2121/93 περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από
τρίτο για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με δικαιώματα επί του λογισμικού ή του
εξοπλισμού, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αμυνθεί,
δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του
τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου,
συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα υποχρεωθεί δικαστικώς η τελευταία να καταβάλει από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου μέσου.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το Έργο θα εκτελεσθεί
σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης, τους τεχνικούς κανόνες και τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα που ισχύουν στις σύγχρονες μεθόδους ανάπτυξης λογισμικού εφαρμογών, θα πληροί όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη Σύμβαση αυτή και θα στερείται οποιωνδήποτε ελαττωμάτων (οφειλομένων ενδεικτικά σε ελλιπή σχεδίαση) και ότι θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, λειτουργίες, αποτελέσματα και ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφονται στην Προκήρυξη ή επιτρέπεται να προδιαγραφούν από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την εκτέλεση του Έργου. Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι όλος ο εξοπλισμός θα είναι κατά την παράδοσή του καινούργιος.
Ο Ανάδοχος εγγυάται αυτοτελώς την καλή και προσήκουσα λειτουργία του
εξοπλισμού και του λογισμικού κατά την περίοδο εγγύησης – συντήρησης.
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη χωρίς καθυστέρηση και με δικά του έξοδα
αποκατάσταση κάθε ελαττώματος που αναφαίνεται κατά την περίοδο αυτή, εκτός αν μπορέσει να αποδείξει ότι τα ελαττώματα προέρχονται από αίτια που δεν έχουν
σχέση με σφάλματα στην κατασκευή, στα υλικά, στη σχεδίαση ή στην υλοποίηση. Αν ελαττώματα κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής συνεπάγονται την αχρηστία μέρους ή του συνόλου του εξοπλισμού ή του λογισμικού, ο Ανάδοχος προβαίνει σε
αντικαταστάσεις σε τέτοιο βαθμό ώστε να διατηρηθεί το επίπεδο που καθορίζεται στη Σύμβαση, χωρίς επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.
Η Αναθέτουσα Αρχή πληροφορεί τον Ανάδοχο ως προς το είδος και την έκταση κάθε ελαττώματος μόλις αυτό γίνει εμφανές. Αν ο Ανάδοχος δεν αποκαταστήσει το
ελάττωμα χωρίς καθυστέρηση, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να φροντίσει για την
αποκατάσταση του ελαττώματος από τρίτον, με κίνδυνο και δαπάνη του Αναδόχου.

ΕΓΓΥΗΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει υπηρεσίες Εγγύησης και Συντήρησης για τον εξοπλισμό και τις εφαρμογές, που περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

1. Ο Ανάδοχος στα πλαίσια του έργου προσφέρει Εγγύηση – Δωρεάν Συντήρηση για τα προσφερόμενα με τις εξής διάρκειες:
• Για τον προσφερόμενο Εξοπλισμό: χχχ έτος
• Για το προσφερόμενο Λογισμικό Συστήματος: χχχ έτος
• Για το προσφερόμενο Λογισμικό: χχχ έτος
Ως έναρξη των περιόδων εγγύησης ορίζεται η επομένη της ημερομηνίας οριστικής
παραλαβής του έργου.

2. Κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας του συστήματος, οι προσφερόμενες υπηρεσίες του Αναδόχου είναι οι παρακάτω:
• Διασφάλιση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού και των εφαρμογών
• Αποκατάσταση των βλαβών και ανωμαλιών λειτουργίας του εξοπλισμού
• Αποκατάσταση των ανωμαλιών λειτουργίας του λογισμικού εφαρμογών (bugs).
Κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να επιλύει τα προβλήματα εντός τριών ημερών από την αναγγελία
εφόσον αυτά δεν έχουν προκύψει από κακόβουλες ή άστοχες παρεμβάσεις τρίτων
• Παράδοση – εγκατάσταση τυχόν νέων εκδόσεων του λογισμικού μετά από
συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή.
• Παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών ή των επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων των εγχειριδίων του υλικού και λογισμικού
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διενεργεί την προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού
και των εφαρμογών πέραν του ωραρίου κανονικής λειτουργίας της Αναθέτουσας
Αρχής.
• Ο Ανάδοχος υποχρεούται να οργανώσει Γραφείο υποστήριξης (Help Desk) που θα είναι διαθέσιμο σε όλους τους χρήστες του συστήματος της Αναθέτουσας Αρχής και θα αναλαμβάνει την επίλυση προβλημάτων με βάση ένα προσυμφωνημένο επίπεδο παροχής υπηρεσιών όπως αυτό περιγράφεται στην Τεχνική του Προσφορά, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ).

3. Ο Ανάδοχος δεσμεύεται, εφόσον το επιθυμεί η Αναθέτουσα Αρχή, να υπογράψει
Σύμβαση Συντήρησης, μετά το τέλος της προσφερόμενης Περιόδου Εγγύησης και με τίμημα το κόστος συντήρησης που αναφέρεται στην Οικονομική του Προσφορά η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ). Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης συντήρησης θα καθορισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή και θα είναι
μικρότερος ή ίσος του μέγιστου προσφερόμενου από τον Ανάδοχο. Στη σύμβαση
συντήρησης θα εξειδικεύονται οι όροι και οι παρεχόμενες υπηρεσίες που αναφέρονται παραπάνω.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο Ανάδοχος θεωρείται ότι, προτού υποβάλει την Προσφορά του, είχε λάβει υπόψη
όλο τα αναγκαία στοιχεία για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εκτέλεση της
Σύμβασης και συνεπώς, στο Συμβατικό Τίμημα περιλαμβάνονται όλα τα σχετικά με
την υλοποίηση του Έργου έξοδα, όπως:
α) τα έξοδα μεταφοράς, χειρισμού, συσκευασίας, φόρτωσης, εκφόρτωσης,
διαμετακόμισης, παράδοσης, αποσυσκευασίας, ελέγχου, ασφάλισης, επιτόπιας
συναρμολόγησης ή/και της θέσης σε λειτουργία των προμηθευόμενων με τη Σύμβαση προϊόντων.
β) τα έξοδα παραγωγής σχεδίων, εκθέσεων, μελετών, αναφορών και κάθε είδους
εγγράφων που προβλέπονται στη Σύμβαση
γ) τα έξοδα της προμήθειας των εργαλείων που απαιτούνται για την υλοποίηση του Έργου
δ) τα έξοδα της προμήθειας ή παραγωγής εγχειριδίων και οδηγιών.
ε) οι πάσης φύσεως αμοιβές του προσωπικού, των συνεργατών, υπεργολάβων του, καθώς και των ασφαλιστικών εισφορών που τυχόν τους αφορούν.
στ) πάσης φύσεως έξοδα συνδεόμενα με την εκτέλεση του έργου, που όφειλε ο
Ανάδοχος να λάβει υπόψη για την κατάρτιση της Προσφοράς.
Για κάθε πληρωμή, ο Ανάδοχος αποστέλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, εις τριπλούν,
γραπτή αίτηση πληρωμής καθώς και αναλυτική κατάσταση, μαζί με αποδείξεις,
τιμολόγια, παραστατικά πληρωμών ή άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα για
το ποσά που πρέπει να πληρωθούν κατά περίπτωση.
Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε Ευρώ με την προσκόμιση των φορολογικών
στοιχείων που προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ. και των λοιπών νομίμων
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο
πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία
για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων, ο οποίος πάντως δεν θα
υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από τα κατά περίπτωση χρονικά
σημεία που καθορίζονται στη Σύμβαση.
Σε περίπτωση που από τον Κ.Β.Σ απαιτείται έκδοση τιμολογίου η εξόφληση του
οποίου, σύμφωνα με την Σύμβαση, γίνεται σε επόμενη διαχειριστική περίοδο από
αυτήν της έκδοσης, δεν απαιτείται νέο τιμολόγιο.

TIMHMA

Η συμβατική αξία του έργου είναι …………………………. ευρώ: χχχχχχχχ,00 €
Ο αναλογών Φ.Π.Α. είναι ………………. ευρώ: χχχχχχχχχ,χχ €
Επομένως, η συνολική αξία του έργου, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., είναι ………..
ευρώ
.: χχχχχχχχχχχχχχχχ,χχ €

Οι κρατήσεις επί της Συμβατικής αξίας, που βαρύνουν τον Ανάδοχο, ανέρχονται σε:
i) 4% παρακράτηση φόρου εισοδήματος για το μέρος του Έργου που αφορά σε
προμήθεια υλικών.
ii) 8% παρακράτηση φόρου εισοδήματος για το μέρος του Έργου που αφορά σε
παροχή
υπηρεσιών.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το …………….. και τους εθνικούς πόρους και θα
βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕ ………………., ενάριθμος ……………………………….
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα της επανάληψης του ιδίου έργου, με
ανάθεση στον ίδιο φορέα, από την ίδια αναθέτουσα αρχή και με την διαδικασία της
διαπραγμάτευσης, έως του ποσοστού 30%, υπό την προϋπόθεση πάντα ότι αυτό έχει
προβλεφθεί στην προκήρυξη και δεν ξεπερνά τον συνολικό προϋπολογισμό της
προκήρυξης του έργου. (άρθρο 31, Οδηγία 2004/18/ΕΚ)

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου θα γίνει σύμφωνα με έναν από
τους ακόλουθους τρόπους, που θα έχει επιλέξει ο Ανάδοχος στην προσφορά του:

1.        α)    Χορήγηση έντοκης προκαταβολής τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ μετά την υπογραφή της Σύμβασης, έναντι ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής συντεταγμένης σύμφωνα με το υπόδειγμα (βλ. C.1.3). Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη Όπως εκάστοτε ισχύει “Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες Διατάξεις”. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσης προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του Έργου. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες. Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί με την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του Έργου.
β)    Το υπόλοιπο του συμβατικού τιμήματος, μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συνόλου του Έργου, αφού παρακρατηθεί ο με τον παραπάνω τρόπο υπολογισθείς (2α) τόκος.
2.        α) Ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του συμβατικού τιμήματος, μετά την ολοκλήρωση του οροσήμου 1 (Μελέτη Εφαρμογής).
β) Ποσοστό δέκα πέντε τοις εκατό (15%) του συμβατικού τιμήματος, μετά την ολοκλήρωση του ορόσημου 3 (Παράδοση και Εγκατάσταση Εξοπλισμού)
γ) Το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%) του συμβατικού τιμήματος, μετά την οριστική παραλαβή του Έργου.
3.        100% του συμβατικού τμήματος 30 ημέρες μετά την οριστική παραλαβή του έργου

Οι τμηματικές πληρωμές για να γίνουν απαιτείται η έκδοση πρωτοκόλλων
ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής κάθε φάσης εκ μέρους της Αναθέτουσας
Αρχής, καθώς και η έκδοση των αντίστοιχων νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.

Σε περίπτωση που στην Προσφορά δεν δηλώνεται ο ένας από τους παραπάνω
τρόπους πληρωμής, θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται τον τρόπο
πληρωμής που θα επιλέξει από τους ανωτέρω η Αναθέτουσα Αρχή.

Η πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται με την προσκόμιση των
νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες
διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις
αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Οι ανωτέρω τρόποι πληρωμής δύναται να τροποποιηθούν για τις ανάγκες του Έργου κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Σύμβασης, με βάση τα ορόσημα του Έργου, υπό την προϋπόθεση ότι η εκάστοτε πληρωμή δεν θα υπερβαίνει το αντικείμενο του Έργου που θα έχει παραληφθεί.
Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος βάσει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Η παράδοση και η παραλαβή του εξοπλισμού, του λογισμικού και των υπηρεσιών θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου όπως περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙΙ: «ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ-ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ –
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ» της παρούσας.

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης Φάσης του Έργου ή του
συνόλου αυτού από υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα
του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα παρακάτω:
Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και τα παραδοτέα δεν
παραδοθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης:
•    ποσοστό 0,2% επί της συμβατικής τιμής των παραδοτέων που
καθυστερούν, εφόσον αυτά είναι διακριτά κοστολογημένα στην
οικονομική Προσφορά του Αναδόχου
•    ποσοστό 0,02% του συμβατικού τιμήματος του Έργου, σε κάθε άλλη
περίπτωση.

Η ίδια ρήτρα θα επιβάλλεται και στην περίπτωση κατά την οποία έχει παραδοθεί
μέρος του εξοπλισμού/ λογισμικού αλλά είναι αδύνατον να χρησιμοποιηθεί από τον
Φορέα Λειτουργίας (ή την Αναθέτουσα Αρχή κατά περίπτωση, αν ο Φορέας
Λειτουργίας ταυτίζεται με την Αναθέτουσα Αρχή), λόγω καθυστερημένης
μεταγενέστερης παράδοσης απαραίτητου για τη λειτουργία εξοπλισμού/ λογισμικού.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε καταβολή ποινικών ρητρών σύμφωνα με τα όσα
προβλέπονται στην παράγραφο Β5.5 της διακήρυξης.
Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος
αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της
Αναθέτουσας Αρχής.
Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν
εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της Σύμβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση.

Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη Σύμβαση (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις.
Οι ως άνω ρήτρες καθυστέρησης και με τους ίδιους όρους επιβάλλονται στην
περίπτωση υπέρβασης τυχόν τμηματικών προθεσμιών ή μη ολοκλήρωσης φάσεων ή μη παράδοσης παραδοτέων όπως περιγράφονται στο χρονοδιάγραμμα του Έργου, από υπαιτιότητα του Αναδόχου.
Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα περιέχονται στη Σύμβαση, θα
επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και θα παρακρατούνται από την
επομένη πληρωμή του Αναδόχου ή θα καταβάλλονται από τον ίδιο ή θα καταπίπτουν από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης.
Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν
τμηματικές προθεσμίες μόνο αν το σύνολο των φάσεων του Έργου περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία που προβλέπεται στο οριστικό χρονοδιάγραμμα. Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί.
Σε περίπτωση Ένωσης οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στα μέλη της
Ένωσης, τα οποία συμφωνείται να ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Οι ως άνω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται σε όλα τα μέλη της Ένωσης.
Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την
κρίση της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το
αναλογούν συμβατικό τίμημα, μόνο εφόσον διασφαλιστεί η λειτουργικότητα του
παραδοθέντος τμήματος του έργου.

ΡΗΤΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Σε περίπτωση που οι παρεχόμενες υπηρεσίες από τον Ανάδοχο αναφορικά με το
Εγγύηση- Συντήρηση, όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙΙ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ» της παρούσας, υστερούν του επιπέδου
εξυπηρέτησης που έχει προκαθορισθεί στην παρούσα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να
καταβάλλει ποινικές ρήτρες οι οποίες ορίζονται ως εξής:

Σε περίπτωση που ο Μέσος Χρόνος από την Αναγγελία Προβλήματος μέχρι την
Αποκατάσταση του (ΜΧΑΠΑ) ή η διαθεσιμότητα ( ) παραβιάσουν τις
προβλεπόμενες τιμές, θα επιβάλλεται στον Ανάδοχο ρήτρα ίση με το: 0,10% επί του συμβατικού τιμήματος για κάθε ώρα υπέρβασης.
Σε περίπτωση ταυτόχρονης παραβίασης των δύο παραπάνω κριτηρίων (ΜΧΑΠΑ και
) θα επιβάλλεται ρήτρα ίση με το μεγαλύτερο εκ των δύο τιμών που προκύπτουν από τον παραπάνω τρόπο υπολογισμού. Οι ρήτρες αυτές θα επιβάλλονται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Κυρίου του Έργου και είτε θα καταβάλλονται από τον Ανάδοχο οικειοθελώς είτε θα καταπίπτουν από την εγγύηση καλής λειτουργίας.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Η παραλαβή των παραδοτέων του Έργου, προσωρινή και οριστική, θα γίνεται από
την Αναθέτουσα Αρχή εντός των χρονικών διαστημάτων που καθορίζονται στο
Αναλυτικό Τεύχος της Προκήρυξης του έργου και στην Προσφορά του Αναδόχου.

ΑΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις
ακόλουθες περιπτώσεις:
α) ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, παρά τις προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής.
β) ο Ανάδοχος αρνείται ή αμελεί να εκτελέσει ιοικητικές Εντολές
γ) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την
άδεια της Αναθέτουσας Αρχής
δ) Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε
βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων.
ε) εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την
άσκηση του επαγγέλματός του.
Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας προ σαρανταπέντε (45) ημερών.
Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής της
ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει
εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, όχι μικρότερη των
σαρανταπέντε (45) ημερών, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται
αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή
γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά από αίτηση
της Αναθέτουσας Αρχής:
α) Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής
υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην
εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και
εγκαταστάσεων.
β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο,
εργασία ή προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη) και να μεριμνήσει όπως οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο.
γ) Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισμό, υλικά ή άλλα αγαθά που
αφορούν άμεσα ή έμμεσα το Έργο και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώμενος ότι οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του θα πράξουν το ίδιο.
Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή
βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος μέρους του Έργου καθώς και κάθε οφειλή
έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας.
Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου
σύμφωνα με την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο, μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν.
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αγοράσει, σε τιμές αγοράς, τα παραδοθέντα ή
παραγγελθέντα από τον Ανάδοχο υλικά και αντικείμενα και τις παρασχεθείσες
υπηρεσίες που δεν έχει ακόμα πληρώσει.
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο
αποζημίωση για κάθε θετική ζημία που υπέστη, λόγω πλημμελούς εκτελέσεως της
Σύμβασης.
Σε περίπτωση έκδοσης αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης εις βάρος του
νομίμου εκπροσώπου του για κάποιο από τα ανφερόμενα στο άρθρο 43 παρ. 1 του
Π.Δ. 60/2007 ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της
εκβίασης, της πλαστογραφία, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας
χρεοκοπίας, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από τη Σύμβαση με απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.
Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο.
Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική
επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ
τους σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ
αφορμής της, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών
συναλλακτικών ηθών.
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς μέσα σε χρονική
προθεσμία τριών (3) μηνών από την εμφάνιση της διαφοράς, αυτή διευθετείται βάσει της Ελληνικής νομοθεσίας και αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια της Αναθέτουσας Αρχής.
Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη η παρούσα Σύμβαση σε 4 πρωτότυπα, από τα
οποία κάθε συμβαλλόμενος έλαβε από δύο και υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Για την Αναθέτουσα Αρχή                                                Για τον Ανάδοχο Φορέα
…………………………..                                                   …………………………..
                                                                                                                                                    Νόμιμος Εκπρόσωπος Αναθέτουσας Αρχής               Νόμιμος Εκπρόσωπος Εταιρίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΤΕΧΝΙΚΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το  Έργο
Ανάπτυξη εφαρμογής Tηλε-ιατρικής με χρήση αυτόνομου σταθμού Ιατρικών μετρήσεων (Health kiosk)
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
                            Προϋπολογισμός: 187,886.18 (χωρίς ΦΠΑ)
Διάρκεια: Πέντε (5) μήνες
Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής
με κριτήριο την οικονομικά πιο συμφέρουσα προσφορά
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: HH/MM/EE
Κωδικός ΟΠΣ:    327807
 
 
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
Πίνακας Περιεχομένων
Πίνακας Περιεχομένων    2
ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ    3
C1.    Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών    3
C1.1    Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής    3
C1.2    Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης    3
C1.3    Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής    3
C1.4    Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας    3
C1.5    Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης    3
C2.    Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος    3
C3.    Πίνακες Συμμόρφωσης    3
C3.1    Εφαρμογή Ψηφιακού Ιατρικού Φακέλου και Τηλεμετρίας Ιατρικών Δεδομένων    3
C3.2    Εφαρμογή Συλλογής Ιατρικών Μετρήσεων Αυτόνομου Ιατρικού Σταθμού    3
C3.3    ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ    3
C3.4    ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ – HEALTHKIOSK    3
C3.5    ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ – ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ    3
C3.6    ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ – UPS    3
C3.7    ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ – TABLET PC    3
C3.8    ΜΟΝΑΔΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ    3
C3.9    ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΒΑΡΟΥΣ    3
C3.10    ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ    3
C3.11    ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ    3
C3.12    Υποστήριξη    Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.
C4.    Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς    3
C4.1    Πληροφοριακό Σύστημα    3
C4.1.1    Εξοπλισμός    3
C4.1.2    Έτοιμο Λογισμικό    3
C4.1.3    Εφαρμογή/ές    3
C4.1.4    Υπηρεσίες    3
C4.1.5    Άλλες δαπάνες    3
C4.2    Εκπαίδευση χρηστών    3
C4.3    Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου    3
C4.4    Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Συντήρησης    3
C4.5    Παραρτήματα που αφορούν το Έργο    3
C4.5.1    Πίνακας ΧΧ    Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.
C4.5.2    Πίνακας ΥΥ    Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.
C4.5.3    Πίνακας ΖΖ    Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.
C4.5.4    Σχέδιο Σύμβασης    3
C4.5.5    Πρότυπο Συμβόλαιο Υπηρεσιών («SLA»)    Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

 
ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
 Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής
ΕΚΔΟΤΗΣ……………………………………………………………..
Ημερομηνία έκδοσης………………………
Προς: Δήμο Αλμυρού
Δημαρχείο Αλμυρού, Βασ. Κων/νου 117 – Ιάσωνος, 371 00 Αλμυρός

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ……………. για ευρώ…………………..

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός …………. αριθμός … ΤΚ ………..,}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών
α)…….……. οδός……………………….. αριθμός……………..ΤΚ………………
β)……….…. οδός……………………….. αριθμός……………..ΤΚ………………
γ)………….. οδός……………………….. αριθμός……………..ΤΚ………………
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και μέχρι του ποσού των ευρώ……………………., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού)….…………. με αντικείμενο «Ανάπτυξη εφαρμογής Tηλε-ιατρικής με χρήση αυτόνομου σταθμού Ιατρικών μετρήσεων (Health kiosk)» ……………….. συνολικής αξίας διακοσίων τριάντα μία χιλιάδων και εκατό ευρώ , €231.100,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) …………………………….., σύμφωνα με τη με αριθμό………………. Διακήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.}
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς).
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης
ΕΚΔΟΤΗΣ……………………………………………………………..
Ημερομηνία έκδοσης………………………
Προς: Δήμο Αλμυρού
Δημαρχείο Αλμυρού, Βασ. Κων/νου 117 – Ιάσωνος, 371 00 Αλμυρός
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ……………. για ευρώ…………………..
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
……
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},
και μέχρι του ποσού των ευρώ……………………., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό………………. που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) …………. με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) …….………..…… συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) …………….., σύμφωνα με τη με αριθμό………………. Διακήρυξή σας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
 

Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής
ΕΚΔΟΤΗΣ……………………………………………………………..
Ημερομηνία έκδοσης………………………
Προς: Δήμο Αλμυρού
Δημαρχείο Αλμυρού, Βασ. Κων/νου 117 – Ιάσωνος, 371 00 Αλμυρός

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ……………. για ευρώ…………………..

Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………………. Οδός …………………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
……
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.}
για την λήψη προκαταβολής για τη χορήγηση του …% της συμβατικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ευρώ ………… σύμφωνα με τη σύμβαση με αριθμό……………….και τη Διακήρυξή σας με αριθμό………., στο πλαίσιο του διαγωνισμού της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) …………. για εκτέλεση του έργου (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) ……… ……… συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) …………………………….., και μέχρι του ποσού των ευρώ (συμπληρώνετε το ποσό το οποίο καλύπτει η συγκεκριμένη εγγυητική επιστολή) ……………………. πλέον τόκων επί της προκαταβολής αυτής που θα καταλογισθούν σε βάρος της Εταιρίας …………… ή, σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιριών της Ένωσης ……………… ή Κοινοπραξίας ……………, υπέρ της οποίας εγγυόμαστε σε εφαρμογή των σχετικών άρθρων του Κανονισμού Προμηθειών της Αναθέτουσα Αρχή, στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
 (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας
ΕΚΔΟΤΗΣ……………………………………………………………..
Ημερομηνία έκδοσης………………………
Προς: Δήμο Αλμυρού

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αρ. …………… για ευρώ…………………..

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
……
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},
και μέχρι του ποσού των ευρώ……………………. (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της σύμβασης με αριθμό ……… που αφορά ………………. συνολικής αξίας ……………………. σύμφωνα με τη με αριθμό ……………. Διακήρυξη της Αναθέτουσα Αρχή
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης
ΕΚΔΟΤΗΣ……………………………………………………………..
 Ημερομηνία έκδοσης………………………
Προς: Δήμο Αλμυρού
Δημαρχείο Αλμυρού, Βασ. Κων/νου 117 – Ιάσωνος, 371 00 Αλμυρός
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αρ. …………… για ευρώ…………………..

Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
……
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},
και μέχρι του ποσού των ευρώ…………………….(συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), για την καλή εκτέλεση των υπηρεσιών συντήρησης του αντικειμένου της σύμβασης με αριθμό………………. που αφορά …………………………….. συνολικής αξίας …………………………….., σύμφωνα με τη με αριθμό ……… Διακήρυξή της ΑναθέτουσαΑρχή. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
 
Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ    
Επώνυμο:        Όνομα:    

Πατρώνυμο:        Μητρώνυμο:    

Ημερομηνία Γέννησης:    __ /__ / ____    Τόπος Γέννησης:    

Τηλέφωνο:        E-mail:    
Fax:            
            
Διεύθυνση Κατοικίας:            
            
            

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ    
Όνομα Ιδρύματος    Τίτλος Πτυχίου    Ειδικότητα    Ημερομηνία Απόκτησης Πτυχίου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ
(στο προτεινόμενο, από τον υποψήφιο Ανάδοχο, σχήμα διοίκησης Έργου)    
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
Έργο (ή Θέση)    Εργοδότης    Ρόλος  και Καθήκοντα στο Έργο (ή Θέση)    Απασχόληση στο Έργο
            Περίοδος (από – έως)    ΑΜ

            __ /__ / ___

__ /__ / ___    

            __ /__ / ___

__ /__ / ___    

            __ /__ / ___

__ /__ / ___    
 
Πίνακες Συμμόρφωσης
Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων.
Εφαρμογή Ψηφιακού Ιατρικού Φακέλου και Τηλεμετρίας Ιατρικών Δεδομένων

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ    ΑΠΑΙΤΗΣΗ    ΑΠΑΝΤΗΣΗ    ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Ποσότητα    1        
Πλήρης Κάλυψη των Λειτουργικών Απαιτήσεων του Έργου    ΝΑΙ        
Μηχανισμός πιστοποίησης χρηστών    ΝΑΙ        
Μηχανισμός ελέγχου εξουσιοδοτημένης πρόσβασης    ΝΑΙ        
Δημιουργία Ατομικού Ιατρικού Φακέλου    ΝΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ        
Καταγραφή ιστορικού ασθενούς. Ν’ αναφερθούν τα επιμέρους στοιχεία που προβλέπει η εφαρμογή για την καταγραφή του ιστορικού του ασθενούς.    ΝΑΙ        
Εισαγωγή σχολίων και αποθήκευση αρχείων.    ΝΑΙ
ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ        
Λήψη και αποθήκευση Ιατρικών δεδομένων από Μονάδες Ιατρικών Μετρήσεων    ΝΑΙ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ        
Δυνατότητα ταυτόχρονης λήψης Ιατρικών Δεδομένων από διαφορετικά δίκτυα μεταγωγής.    ΝΑΙ
ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ        
Δυνατότητα ταυτόχρονης επεξεργασίας δεδομένων από πολλούς χρήστες.    ΝΑΙ        
Προβολή στατιστικών με την μορφή γραφικών παραστάσεων    ΝΑΙ        
Δυνατότητα καθορισμού κριτηρίων αυτόματης αποστολής ενημερώσεων.    NAI        
Δυνατότητα διασύνδεσης με πληροφοριακά συστήματα άλλων φορέων (Web Services)    NAI        
Δυνατότητα Πολυκαναλικής Πρόσβασης στον Ψηφιακό Φάκελο    NAI        
Δυνατότητα Video και Audio Conference    ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ        
Εύχρηστο Γραφικό Περιβάλλον στην Ελληνική Γλώσσα    ΝΑΙ        
Εφαρμογή Συλλογής Ιατρικών Μετρήσεων Αυτόνομου Ιατρικού Σταθμού

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ    ΑΠΑΙΤΗΣΗ    ΑΠΑΝΤΗΣΗ    ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Ποσότητα    5        
Πλήρης Κάλυψη των Λειτουργικών Απαιτήσεων του Έργου    ΝΑΙ        
Μηχανισμός πιστοποίησης χρηστών    ΝΑΙ        
Μηχανισμός ελέγχου εξουσιοδοτημένης πρόσβασης    ΝΑΙ        
Λήψη Ιατρικών δεδομένων από Μονάδες Ιατρικών Μετρήσεων και αποστολή τους στην εφαρμογή Ψηφιακού Ιατρικού Φακέλου με σήμανση ημερομηνίας/ώρας    ΝΑΙ
ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ        
Δημιουργία Ψηφιακού Ιατρικού Φακέλου σε συνεργασία με την αντίστοιχη εφαρμογή    ΝΑΙ        
Δυνατότητα εκτύπωσης των Ιατρικών Μετρήσεων με ταυτόχρονη αποθήκευση τους στον Ιατρικό Φάκελο    ΝΑΙ        
Δυνατότητα εκτύπωσης των Ιατρικών Μετρήσεων χωρίς να απαιτείται η δημιουργία Ιατρικού Φακέλου    ΝΑΙ        
Σχεδιασμένη για χρήση από ΑΜΕΑ    ΝΑΙ        
Σχεδιασμένη για χρήση μέσω Touch Screens     NAI        
Εύχρηστο Γραφικό Περιβάλλον στην Ελληνική Γλώσσα    NAI        
Δυνατότητα Video και Audio Conference    ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ        
Εφαρμογή Συλλογής Ιατρικών Μετρήσεων Φορητού Ιατρικού Σταθμού
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ    ΑΠΑΙΤΗΣΗ    ΑΠΑΝΤΗΣΗ    ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Ποσότητα    3        
Πλήρης Κάλυψη των Λειτουργικών Απαιτήσεων του Έργου    ΝΑΙ        
Μηχανισμός πιστοποίησης χρηστών    ΝΑΙ        
Μηχανισμός ελέγχου εξουσιοδοτημένης πρόσβασης    ΝΑΙ        
Λήψη Ιατρικών δεδομένων από Μονάδες Ιατρικών Μετρήσεων και αποστολή τους στην εφαρμογή Ψηφιακού Ιατρικού Φακέλου με σήμανση ημερομηνίας/ώρας    ΝΑΙ
ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ        
Εύχρηστο Γραφικό Περιβάλλον στην Ελληνική Γλώσσα    NAI        
Δυνατότητα Video και Audio Conference    ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ        

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ    ΑΠΑΙΤΗΣΗ    ΑΠΑΝΤΗΣΗ    ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
H πύλη βασίζεται σε ανοιχτή αρχιτεκτονική και παραδίδεται με ανοιχτό κώδικα    ΝΑΙ        
Η υλοποίηση της πύλης γίνεται σε πρωτότυπο πηγαίο κώδικα    ΝΑΙ        
Η υλοποίηση της πύλης χρησιμοποιεί τεχνολογία Ajax    ΝΑΙ        
Υπάρχει συμμόρφωση με τα πρότυπα W3C, XHTML 1.0, CSS 2.1 και τα πρότυπα διαλειτουργικότητας UDDI και XML    ΝΑΙ        
Η πύλη υποστηρίζεται από ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου    ΝΑΙ        
Η πύλη μπορεί να παραμετροποιηθεί σε επίπεδο εμφάνισης και παρουσίασης των περιεχομένων    ΝΑΙ        
Μπορεί να προστεθεί δυναμικά απεριόριστο περιεχόμενο και να διαμορφωθούν νέες ενότητες περιεχομένου    ΝΑΙ        
Υποστηρίζεται η παρουσίαση όλων των τύπων δεδομένων συμπεριλαμβανομένου και πολυμεσικού υλικού.    ΝΑΙ        
Υπάρχει σύστημα ελέγχου της πρόσβασης των χρηστών    ΝΑΙ        
Υποστήριξη Νέων / Ανακοινώσεων    ΝΑΙ        
Υποστήριξη Αναζήτησης    ΝΑΙ        
Υποστήριξη διαφημιστικών banner    ΝΑΙ        
Υποστήριξη λήψης και αποστολής RSS Feeds    ΝΑΙ        
Υπάρχει ειδική περιοχή για FTP    ΝΑΙ        
Εφαρμογή παρουσίασης (και download) Πολυμεσικού περιεχομένου    ΝΑΙ        
Εφαρμογή Ενημερωτικού / Εκπαιδευτικού περιεχομένου    ΝΑΙ        
Εφαρμογή Δημοσκοπήσεων / σφυγμομετρήσεων (Polls)    ΝΑΙ        
Επεξεργασία και εισαγωγή περιεχομένου    ΝΑΙ        
Σχεδιασμός της διεπαφής (Interface) της πύλης με βάση τις αρχές της βέλτιστης χρηστικότητας      ΝΑΙ        
Προσαρμογή της διεπαφής (Interface) στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του έργου    ΝΑΙ        
Σχεδιασμός του Διαδικτυακού Τόπου με βάση τις βασικές προδιαγραφές των διεθνών προτύπων για υποστήριξη πρόσβασης Ατόμων με Αναπηρία (Web Accessibility Initiative). Ο διαδικτυακός κόμβος θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να συμμορφώνεται με το πρότυπο Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) σε επίπεδο προσβασιμότητας ΑΑ.    ΝΑΙ        

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ – HEALTHKIOSK
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ    ΑΠΑΙΤΗΣΗ    ΑΠΑΝΤΗΣΗ    ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Αριθμός μονάδων.    5        
Κατάλληλο για ΑΜΕΑ    ΝΑΙ
ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ        
Κλωβός κατασκευασμένος από κράμα σιδήρου, βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή    NAI        
Kατάλληλη βάση στήριξης δαπέδου    NAI        
19’’ LCD- touch-display (resolution 1280 x 1024 pixels)    NAI        
Προστασία οθόνης  από σκόνη, υγρασία και χαράξεις    ΝΑΙ        
Vandal – proof πληκτρολόγιο με ενσωματωμένο glide pad    ΝΑΙ        
Yπολογιστική μονάδα: Ένας επεξεργαστής δύο πυρήνων 2,0 GHz, 2Gbyte RAM, 80 GB HDD    ΝΑΙ        
Θύρα Δικτύου 10/100Mbps.     1        
Eνσωματωμένο σύστημα ήχου με δύο ηχεία Hi-Fi.    ΝΑΙ        
Ενσωματωμένο θερμικό εκτυπωτή Α4, για την εκτύπωση των μετρήσεων    ΝΑΙ        
Να αναφερθεί το λειτουργικό σύστημα και να τεκμηριωθεί πλήρως η επιλογή του.    ΝΑΙ        
Οποιοδήποτε είδος λογισμικού διασφαλίζει την αξιόπιστη λειτουργία του InfoKiosk και το οποίο περιλαμβάνεται στην προσφερόμενη σύνθεση.    Να αναφερθεί        
Πιστοποίηση CE.    ΝΑΙ        
Πιστοποίηση ISO κατασκευαστή      ΝΑΙ        
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ – ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ    ΑΠΑΙΤΗΣΗ    ΑΠΑΝΤΗΣΗ    ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Αριθμός μονάδων.    5        
Διεπαφή  ADSL2+    1        
Να διαθέτει δύο (2) θύρες Fast Ethernet 10/100Mbps    ΝΑΙ        
Να διαθέτει ασύγχρονη θύρα, για out of band διαχείριση (Configuration & Management) μέσω τερματικού τοπικού ή/και απομακρυσμένου (με χρήση modem).    ΝΑΙ        
Λειτουργία VPN    ΝΑΙ        
Να αναφερθεί ο αριθμός Ταυτόχρονων VPN Tunnels με 3DES κωδικοποίηση    ΝΑΙ        
Υποστηριζόμενες Λειτουργίες Firewall που περιλαμβάνει η προσφερόμενη σύνθεση     ΝΑΙ
Να αναφερθούν        
Μικρό μέγεθος για φιλοξενία στο εσωτερικό του Infokiosk    ΝΑΙ
Να περιγραφεί η τοποθέτηση        
Πιστοποίηση CE.    ΝΑΙ        
Πιστοποίηση ISO κατασκευαστή      ΝΑΙ        

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ – UPS
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ    ΑΠΑΙΤΗΣΗ    ΑΠΑΝΤΗΣΗ    ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Αριθμός μονάδων.    5        
Μέγιστη Ισχύς    ≥2000VA         
Το UPS να είναι τύπου Line-Interactive ή On Line    NAI        
Αυτονομία των μπαταριών με πλήρες φορτίο    ≥ 15 min.        
Αυτονομία των μπαταριών με 50% φορτίο    ≥ 30 min.        
Έξοδοι (outlets) τύπου IEC 320 D13 για σύνδεση του ενεργού εξοπλισμού του κόμβου (ονομαστική τάση εξόδου 230 VAC)    ≥ 4        
Εύρος τάσης εξόδου (output voltage range)    ± 5% της ονομαστικής        
Προστασία από υπερφόρτωση και βραχυκύκλωμα    ΝΑΙ
(Να αναφερθεί ο χρόνος απενεργοποίησης)        
Πιστοποίηση CE.    ΝΑΙ        
Πιστοποίηση ISO κατασκευαστή      ΝΑΙ        
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ – TABLET PC
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ    ΑΠΑΙΤΗΣΗ    ΑΠΑΝΤΗΣΗ    ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Αριθμός μονάδων.    3        
Διάσταση οθόνης    ≥10.1”        
Ανάλυση Οθόνης    1366 Χ 768        
Επεξεργαστής    Atom N570 Dual Core (1.66GHz) ή ισοδύναμος        
Μνήμη RAM    ≥ DDR3 2GB        
Αποθηκευτικός Χώρος    ≥320GB        
Δίκτυο    Ethernet 10 / 100 / 1000, Wi-Fi, Bluetooth        
3G    ΝΑΙ        
Web camera    ΝΑΙ        
Είσοδοι    2x USB 2.0, 1x Microphone, 1x Headphone        
Βάρος    ≤1,6χλγ        
Λειτουργικό Σύστημα    Να αιτιολογηθεί η επιλογή του        
Θήκη μεταφοράς    ΝΑΙ        
Πιστοποίηση CE.    ΝΑΙ        
Πιστοποίηση ISO κατασκευαστή      ΝΑΙ        

ΜΟΝΑΔΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ    ΑΠΑΙΤΗΣΗ    ΑΠΑΝΤΗΣΗ    ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Αριθμός μονάδων.    8        
Οι μονάδες θα πρέπει να αποστέλλουν τα δεδομένα ασύρματα στο InfoKiosk    NAI        
Οι μονάδες θα πρέπει να είναι εύκολες στη χρήση και μικρού όγκου    NAI
Να περιγραφεί        
Η μονάδα θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα υποσυστήματα μετρήσεων που αναφέρονται στη συνέχεια. (όλα σε μία συσκευή για εύκολη χρήση).    ΝΑΙ        
LCD display    NAI        
Μνήμη μονάδων    Τουλάχιστον 200 μετρήσεις με
ημερομηνία-ώρα        
Εξοικονόμηση ενέργειας    Σβήσιμο συσκευής μετά
από 1 λεπτό αναμονής        
Αριθμός μετρήσεων μέχρι εξαντλήσεως των μπαταριών    Τουλάχιστον 200 μετρήσεις        
Πιστοποίηση CE.    ΝΑΙ        
Πιστοποίηση ISO κατασκευαστή      ΝΑΙ        
ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
Μέτρηση Παλμών     40-200 παλμοί/λεπτό        
Ακρίβεια μέτρησης    +/- 4 παλμοί/λεπτό        
Ανίχνευση Αρρυθμιών    ΝΑΙ        
Διάρκεια μέτρησης    ≤ 45 sec        
Καταγραφή ενός απαγωγού    ΝΑΙ        
Εύρος ζώνης    ≤ 0,05 και ≥35 Hz        
Ρυθμός Δειγματοληψίας    ≥ 360 δειγμάτων το λεπτό        
CMRR    >95 dB        
Μέθοδος Μέτρησης     Να περιγραφεί        
ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΝΟΩΝ
Μέτρηση Αναπνοών    5-35 αναπνοές/λεπτό        
Ρυθμός Δειγματοληψίας    ≥ 360 δειγμάτων το λεπτό        
Διάρκεια μέτρησης    ≤ 60 sec        
Μέθοδος Μέτρησης     Να περιγραφεί        
ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
Μέτρηση Θερμοκρασίας    35.0°C –43.0°C         
Ακρίβεια μέτρησης    ±0.1°C        
Διάρκεια μέτρησης    ≤ 60 sec        
Μέθοδος Μέτρησης     Να περιγραφεί        
ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
Μέτρηση Πίεσης    Πίεση: 0 – 299 mmHg
Καρδιακός Ρυθμός: 40 – 180 παλμοί /λεπτό        
Ακρίβεια μέτρησης    Πίεση: +/- 3mmHg ή 2%,
Καρδιακός Ρυθμός: +/- 5%        
Μέθοδος Μέτρησης     Να περιγραφεί        
ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΟΞΥΓΟΝΩΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ
Κορεσμός οξυγόνου    40 – 99%        
Ακρίβεια μέτρησης    +/- 3%        
Μέτρηση Παλμών    40-200 παλμοί/λεπτό        
Ακρίβεια μέτρησης    +/- 3%        
Διάρκεια μέτρησης    ≤ 40 sec        
Μέθοδος Μέτρησης     Να περιγραφεί        

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΒΑΡΟΥΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ    ΑΠΑΙΤΗΣΗ    ΑΠΑΝΤΗΣΗ    ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Αριθμός μονάδων.    8        
Οι μονάδες θα πρέπει να αποστέλλουν τα δεδομένα ασύρματα στο InfoKiosk    NAI        
Οι μονάδες θα πρέπει να είναι εύκολες στη χρήση και μικρού όγκου    NAI
Να περιγραφεί        
LCD display    NAI        
Μέτρηση Βάρους    0,1-150χλγρ        
Μνήμη μονάδων    Τουλάχιστον10 μετρήσεις
        
Εξοικονόμηση ενέργειας    Σβήσιμο συσκευής μετά
από 5 δεύτερα αναμονής        
Πιστοποίηση CE.    ΝΑΙ        
Πιστοποίηση ISO κατασκευαστή      ΝΑΙ        
Οι μονάδες θα πρέπει να αποστέλλουν τα δεδομένα ασύρματα στο InfoKiosk    NAI        

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ    ΑΠΑΙΤΗΣΗ    ΑΠΑΝΤΗΣΗ    ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Οριστικοποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών / εκπαίδευσης στελεχών    ΝΑΙ        
Εκπαιδευτικό Υλικό     ΝΑΙ        
Υπηρεσίες Κατάρτισης Εκπαίδευσης Στελεχών    ΝΑΙ        

 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ    ΑΠΑΙΤΗΣΗ    ΑΠΑΝΤΗΣΗ    ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
O Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει τις υπηρεσίες δημοσιότητας που περιγράφονται στην ενότητα Α4.2.
    ΝΑΙ        

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ    ΑΠΑΙΤΗΣΗ    ΑΠΑΝΤΗΣΗ    ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
O Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει τις υπηρεσίες εγγύησης και συντήρησης που περιγράφονται στην ενότητα Α.4. Ο εξοπλισμός του συστήματος που προσφέρεται πρέπει να καλύπτεται απαραίτητα κατ’ ελάχιστον από ένα (1) χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας (παροχή δωρεάν συντήρησης) όπως και όλο το  λογισμικό.
 Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας υπολογίζεται από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του έργου.    ΝΑΙ        

Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς
Σημείωση: Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος προσφέρει Εγγύηση μεγαλύτερη της ελάχιστης ζητούμενης, οι αντίστοιχες στήλες «Κόστους Συντήρησης» θα πρέπει να εμφανίζουν μηδενικά κόστη.
Πληροφοριακό Σύστημα
Εξοπλισμός
Α/Α    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    ΤΥΠΟΣ    ΠΟΣΟΤΗΤΑ    ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]    ΦΠΑ [€]    ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΜΕ ΦΠΑ [€]    * ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]
                ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ    ΣΥΝΟΛΟ            1ο έτος    2ο έτος    3ο έτος    4ο έτος    5ο έτος
                                                
                                                
                                                
ΣΥΝΟΛΟ                                
* Το ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ αφορά στα έτη μετά την ελάχιστη ζητούμενη Περίοδο Εγγύησης.
Έτοιμο Λογισμικό
Α/Α    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    ΤΥΠΟΣ    ΠΟΣΟΤΗΤΑ    ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]    ΦΠΑ [€]    ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΜΕ ΦΠΑ [€]    * ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]
                ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ    ΣΥΝΟΛΟ            1ο έτος    2ο έτος    3ο έτος    4ο έτος    5ο έτος
                                                
                                                
                                                
ΣΥΝΟΛΟ                                
* Το ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ αφορά στα έτη μετά την ελάχιστη ζητούμενη Περίοδο Εγγύησης.
Εφαρμογή/ές
Α/Α    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    ΤΥΠΟΣ    ΠΟΣΟΤΗΤΑ    ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]    ΦΠΑ [€]    ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΜΕ ΦΠΑ [€]    * ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]
                ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ    ΣΥΝΟΛΟ            1ο έτος    2ο έτος    3ο έτος    4ο έτος    5ο έτος
                                                
                                                
                                                
ΣΥΝΟΛΟ                                
* Το ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ αφορά στα έτη μετά την ελάχιστη ζητούμενη Περίοδο Εγγύησης.
Υπηρεσίες
Α/Α    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    Ανθρωπομήνες    ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]    ΦΠΑ [€]    ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΜΕ ΦΠΑ [€]
            ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ    ΣΥΝΟΛΟ        
                        
                        
                        
ΣΥΝΟΛΟ                    

Άλλες δαπάνες
Α/Α    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    ΠΟΣΟΤΗΤΑ    ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]    ΦΠΑ [€]    ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΜΕ ΦΠΑ [€]
            ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ    ΣΥΝΟΛΟ        
                        
                        
                        
ΣΥΝΟΛΟ                
Εκπαίδευση χρηστών
Α/Α    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    ΠΟΣΟΤΗΤΑ    ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]    ΦΠΑ [€]    ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΜΕ ΦΠΑ [€]
            ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ    ΣΥΝΟΛΟ        
                        
                        
ΣΥΝΟΛΟ            
Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου
Α/Α    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]    ΦΠΑ [€]    ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΜΕ ΦΠΑ [€]
                
1    Εξοπλισμός (Πίνακας C4.1.1)            
2    Έτοιμο Λογισμικό (Πίνακας C4.1.2)            
3    Εφαρμογή/ές (Πίνακας C4.1.3)            
4    Υπηρεσίες (Πίνακας C4.1.4)            
5    Άλλες δαπάνες (Πίνακας C4.1.5)            
6    Υπηρεσίες Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας (Πίνακας C4.1.6)            
    ΣΥΝΟΛΟ C4.1            
1    Εκπαίδευση χρηστών (Πίνακας C4.2)            
    ΣΥΝΟΛΟ C4.2            
    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ            
Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Συντήρησης
Σημείωση: Για την αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων δεν λαμβάνονται υπόψη τα έτη πέραν της ΠΕΣ (βλ. ΑΧ.Χ.Χ).
ΕΤΟΣ*    ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) [€]    ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) [€]    ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ/ΩΝ
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) [€]    ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) [€]    ΦΠΑ [€]    ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
(ΜΕ ΦΠΑ) [€]    ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ**
1ο                            
2ο                            
3ο                            
4ο                            
5ο                            
ΣΥΝΟΛΟ                            
* ΕΤΟΣ: μετά την ελάχιστη ζητούμενη Περίοδο Εγγύησης
** Το ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (για την κάθε γραμμή του Πίνακα C.4.4) προκύπτει διαιρώντας το ποσό που αναγράφεται στη στήλη «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)» του ίδιου Πίνακα με το «ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ» που αναγράφεται στη στήλη «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)» του Πίνακα C.4.3.
 
Παραρτήματα που αφορούν το Έργο
Σχέδιο Σύμβασης
Στ  .. ………., σήμερα την …………., ημέρα ………………… μεταξύ αφενός του
……………….., που εδρεύει στην (οδός) , (ΤΚ), (περιοχή), (πόλη.) με ΑΦΜ
………………….φορολογικά υπαγόμενη στην ΔΟΥ ………………… και εκπροσωπείται
νόμιμα από τον. ………………….. και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως Αναθέτουσα Αρχή και αφετέρου της εταιρεία με την επωνυμία ………………………………………………….., που εδρεύει στην …………………. στην οδό ……………………, ΤΚ …………….., με ΑΦΜ …………….. και ΔΟΥ …………………………., η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τ………………………… , (τίτλος εκπροσώπου) και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως Ανάδοχος, και έχοντας υπόψη τις παρακάτω διατάξεις:

1. Της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 για την τροποποίηση του
παραρτήματος ΧΧ της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος VIII της οδηγίας
2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων και τον
Κανονισμό 2083/2005 της 19ης Δεκεμβρίου 2005 για την τροποποίηση των οδηγιών
2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία σύναψης
συμβάσεων).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/10-07-2007 «Κανονισμός Προμηθειών
Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», όπου στην παρούσα γίνεται ρητή αναφορά στα άρθρα του.
3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1177/2009, της Επιτροπής της 30ης Νοεμβρίου 2009
που τροποποιεί τις Οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους
κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων.
4. Της Οδηγίας 89/665/ΕΟΚ, «για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και
διοικητικών διατάξεων περί της εφαρμογής των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα
της σύναψης των συμβάσεων κρατικών προμηθειών και δημοσίων έργων» και της
οδηγίας 92/13/ ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Φεβρουαρίου 1992, 6. του Ν.
3886/2010, «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων −
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου
της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης
Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335),
(ΦΕΚ 173/Α/2010).
5. Της Υ.Α ΥΑΠ/Φ.30/Γ/133/367/2001 (ΦΕΚ 1223/Β), «Εξαίρεση περιπτώσεων
προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής (υλικού, λογισμικού, δικτύων) και παροχής
συναφών υπηρεσιών από την έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης».
6. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95), «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων».
7. Το Π.Δ. 116/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας
στην Οδηγία 2000/35 της 29.06.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων
πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές».
8. Την Υ.Α Αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008: «Υπουργική απόφαση συστήματος Διαχείρισης» (ΦΕΚ 540/27.03.2008 τεύχος Β’) όπως αυτή τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 43804/ΕΥΘΥ 2041/7.9.2009 και ισχύει.
9. Το Ν. 3614/03.12.2007: Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013. (ΦΕΚ 267/03.12.2007 τεύχος Α’),
10. Το Ν. 3840/31.03.2010: Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της
αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου
Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις.
11. Την ΥΑ Υπ. Αν. Π1/4710/16.12.2008 (ΦΕΚ 27/07.01.2009 τεύχος Β’)
«Εξαίρεση από την ένταξη στο ΕΠΠ προμήθειας ειδών πληροφορικής που
εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας».
12. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1159/2000 της Ε.Ε. (30/5/2000) για τις δράσεις
πληροφόρησης και δημοσιότητας που πρέπει να αναλαμβάνουν τα κράτη-μέλη
σχετικά με τις παρεμβάσεις των διαρθρωτικών ταμείων.
13. Τον Ν.2472/1997 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.3471/2006 «Προστασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των
ηλεκτρονικών επικοινωνιών» (ΦΕΚ 133/Α’/28.6.2006).
14. Το Π.Δ. 99/1992 (ΦΕΚ 46/Α/24.3.92 «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών
έργων», όπως ισχύει
15. Το υπ’ αριθμ. 154.167/ΨΣ3270-Α2/7-7-2011 «Σύμφωνο αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης» που υπογράφηκε από το Νόμιμο Εκπρόσωπο του Δικαιούχου Δήμου Αλμυρού
16. Την από 18/07/2011 με Α.Π. 154.225/ΨΣ9453-Α2 απόφαση του Ειδικού
Γραμματέα για ένταξη του έργου «Ανάπτυξη εφαρμογής Tηλε-ιατρικής με χρήση αυτόνομου σταθμού Ιατρικών μετρήσεων (Health kiosk)»
17. Το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης καθώς και το εγκεκριμένο Φυσικό
Αντικείμενο του έργου «Ανάπτυξη εφαρμογής Tηλε-ιατρικής με χρήση αυτόνομου σταθμού Ιατρικών μετρήσεων (Health kiosk)»που συνοδεύουν την απόφαση ένταξης.
18. Την υπ’ αριθμ. …/…..(πρακτικό…) απόφαση του χχχχχχχχχχ περί έγκρισης των όρων της διακήρυξης
19. Την με αριθ. __/___ (πρακτικό __) απόφαση του ΧΧΧΧΧΧΧΧ του
ΧΧΧΧΧΧΧ περί έγκρισης της απόφασης της επιτροπής αξιολόγησης. συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:

Σε συνέχεια του ανοικτού δημόσιου τακτικού διαγωνισμού που προκηρύχθηκε από
την Αναθέτουσα Αρχή με την αρ. Πρωτοκόλλου …………………………. προκήρυξη («η
Προκήρυξη») και κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο με την υπ. αρ. ……………………. Απόφαση κατακύρωσης(«η Κατακύρωση»), ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη εφαρμογής Tηλε-ιατρικής με χρήση αυτόνομου σταθμού Ιατρικών μετρήσεων (Health kiosk)» ,το οποίο έχει ενταχθεί στη ΣΑΕ ……………………. με ενάριθμο.

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το Έργο θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους 1) της παρούσας σύμβασης 2)την από ……………. υπ’ αριθ. …………. διακήρυξη ανοικτού δημόσιου τακτικού
διαγωνισμού του έργου, 3) την υπ. αρ. …………………….. Απόφαση κατακύρωσης, 4)την Τεχνική – Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο Τμήμα της παρούσας σύμβασης ως Παραρτήματα: Ι (Διακήρυξη), ΙΙ (Απόφαση κατακύρωσης), ΙΙΙ(Τεχνική – Οικονομική Προσφορά) αντίστοιχα.

ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Κάθε επικοινωνία μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής γίνεται στην
Ελληνική γλώσσα.
Στην Ελληνική γλώσσα συντάσσονται επίσης και υποβάλλονται τα έγγραφα
Παραδοτέα και όλο το υλικό τεκμηρίωσης (π.χ. οδηγίες, εκθέσεις, συστάσεις) που τα συνοδεύει.

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ

Τα τεύχη της διαδικασίας που μετά την υπογραφή της παρούσας σύμβασης θα
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη εφαρμογής Tηλε-ιατρικής με χρήση αυτόνομου σταθμού Ιατρικών μετρήσεων (Health kiosk)» αποτελούν
τα συμβατικά τεύχη, είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα :
• Η παρούσα Σύμβαση
• Η Απόφαση Κατακύρωσης του Έργου στον Ανάδοχο
• Η Οικονομική προσφορά του αναδόχου
• Η Τεχνική προσφορά του αναδόχου
• Η Προκήρυξη του Διαγωνισμού του Έργου

ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η έγγραφη επικοινωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου
(Έγγραφα, διοικητικές εντολές) πραγματοποιείται ταχυδρομικά, τηλεγραφικά,
τηλετυπικά ή τηλεομοιοτυπικά ή και ιδιοχείρως, ως ακολούθως:
Για την  Αναθέτουσα Αρχή: …………………………
…………(ονοματεπώνυμο αρμοδίου)…………
ΟΔΟΣ……………
ΤΚ……………
Τηλ: ……………. fax: …………….
Για τον Ανάδοχο: ……………………………….
……………………………….
…………………………….
……………………………….
Τηλ: …………………….. fax: ……………………

Σε κάθε περίπτωση, ο αποστολέας λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλίσει την παραλαβή του Εγγράφου και την απόδειξη της.
Όποτε στη Σύμβαση γίνεται λόγος για ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, έγκριση, βεβαίωση, πιστοποίηση ή απόφαση, και εφόσον δεν προβλέπεται άλλως, η εν λόγω ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, έγκριση, πιστοποίηση, βεβαίωση ή απόφαση θα είναι γραπτή.

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του Έργου, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση.  Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν αποδεδειγμένης θετικής ζημίας της, την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.
Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο
χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε
δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα
Αρχή και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την
προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, όλα τα εξουσιοδοτημένα από την
Αναθέτουσα Αρχή πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο
στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ’ αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας του Έργου ή του Αναδόχου ή των υπεργολάβων του.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής
χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση, ο Ανάδοχος
δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Κάτι τέτοιο μπορεί να συντελεστεί και σε νομίμως λειτουργούσα τράπεζα σε Χώρες Μέλη της Ε.Ε. και της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α).
Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη
συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη
όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης.
Μεταβίβαση – εκχώρηση της σύμβασης συντελείται μόνο για ιδιαιτέρως σοβαρό
λόγο, χρήζει πλήρους αιτιολόγησης τόσο ως προς το αίτημα του Αναδόχου όσο και
την εγκριτική απόφαση/ συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής και η τελευταία
γνωστοποιεί τυχόν εκχώρηση – μεταβίβαση στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή. Ο
σοβαρός λόγος δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να προσβάλλει τα δικαιώματα των
συνυποψηφίων αναδόχων που μετείχαν στη διαδικασία και που θα είχαν δικαίωμα
στην ανάθεση της σύμβασης μετά από τυχόν έκπτωση του Αναδόχου. Θα πρέπει να υφίσταται νόμιμη αιτία που επιβάλλει την υποκατάσταση του αναδόχου από
συγκεκριμένο τρίτο όπως λ.χ. συγχώνευση με απορρόφηση. Μόνο η πλήρωση των
κριτηρίων επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της σύμβασης στο πρόσωπο
εκείνου που υποκαθιστά δεν αρκεί δεδομένου ότι οι προϋποθέσεις αυτές πληρούνται και από το δεύτερο στη σειρά κατάταξης υποψήφιο ανάδοχο.

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του Έργου, θα χρησιμοποιήσει τους υπεργολάβους
που έχει προσδιορίσει στην Προσφορά, για το εκεί προσδιοριζόμενο τμήμα. Οι
υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συμβατική σχέση με την Αναθέτουσα Αρχή.
Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις και παραλείψεις των υπεργολάβων του, των
εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις και
παραλείψεις του ιδίου, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του. Ο Ανάδοχος
δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας
του με αυτόν ή να χρησιμοποιήσει και άλλον υπεργολάβο, μόνο εφ’ όσον ο νέος
υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης και εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος υποβάλει σχετικό αίτημα προς έγκριση προηγουμένως στην Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιώντας την ταυτότητα του νέου υπεργολάβου και το αντικείμενο που θα εκτελέσει, μαζί με την απαιτούμενη τεκμηρίωση για την απόδειξη συνδρομής στο πρόσωπό του των κριτηρίων που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης.
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση
υπεργολάβου και κάθε άλλου προσώπου εμπλεκομένου στην εκτέλεση του Έργου
που, κατά την βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις του Έργου, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να
ανταποκριθεί στην απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής για εξεύρεση αντικαταστάτη
υπεργολάβου, σε εύλογο κατά την Αναθέτουσα Αρχή χρονικό διάστημα.
Εάν ο Ανάδοχος συνάψει σύμβαση υπεργολαβίας χωρίς έγκριση, η Αναθέτουσα
Αρχή δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης.
Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου φέρει
αποκλειστικά ο Ανάδοχος.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η Αναθέτουσα Αρχή θα διαθέσει το προσωπικό που απαιτείται για τις ανάγκες, την
παρακολούθηση και τον έλεγχο της πορείας υλοποίησης του Έργου και τη μεταφορά τεχνογνωσίας στην Αναθέτουσα Αρχή.

ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να παραδίδει στον Ανάδοχο, ατελώς, κάθε έγγραφο,
σχέδιο, μελέτη, προδιαγραφή και γενικότερα κάθε στοιχείο που έχει στην κατοχή της και δικαιούται να γνωστοποιήσει, σχετικό με την εκτέλεση του Έργου, μετά από σχετικό προηγούμενο αίτημα του Αναδόχου.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα στοιχεία της ως άνω παραγράφου με την οριστική παραλαβή του Έργου ή με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της
Σύμβασης.

ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο πρόσβαση, σε όλους
τους χώρους που θα εγκατασταθεί εξοπλισμός, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
και σε περίπτωση που προβλέπεται τέτοια δυνατότητα σε επιμέρους άρθρα της
Σύμβασης και εκτός εργασίμων ημερών και ωρών.
Η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και
ασφάλεια του προσωπικού του Αναδόχου και των Υπεργολάβων του, ιδίως δε
ενημερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο σχετικά με τις ιδιαιτερότητες των χώρων όπου
εκτελείται το Έργο. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο
πρόσβαση στις ήδη υπάρχουσες εφαρμογές και εξοπλισμό της που έχουν συνάφεια με το Έργο.

ΣΥΝΡΟΜΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη συνδρομή της Αναθέτουσας Αρχής
προκειμένου να διευκολυνθεί στην επικοινωνία του με τυχόν εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές ή άλλα πρόσωπα, εφ’ όσον θεωρεί ότι η επικοινωνία αυτή απαιτείται για να τον υποβοηθήσει στην εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών του.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις του με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια και τις αρχές της καλής πίστης και των
συναλλακτικών ηθών.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ΄ αριθμ. …………… εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης
της Τράπεζας ………….. ποσού …………. € που αντιστοιχεί στο 10% των ………….. €
(σύνολο καθαρής αξίας της σύμβασης άνευ Φ.Π.Α.)
Το ύψος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης δύναται να αναπροσαρμόζεται
(απομείωση) σε τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα με τις εκάστοτε τιμολογήσεις_______. Ο Ανάδοχος (εφόσον το επιθυμεί) υποχρεούται προς τούτο να υποβάλει σχετικό αίτημα, συνοδευόμενο από κατάσταση υλοποιηθέντος έργου και αντίστοιχων τιμολογίων του.
Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική εξέταση του αιτήματος, θα αποφαίνεται περί του αιτήματος και θα ενημερώνει σχετικά τον Ανάδοχο, ο οποίος θα προβαίνει στις αντίστοιχες ενέργειες, ήτοι κατάθεση νέας εγγυητικής επιστολής, με αντίστοιχη επιστροφή της παλαιάς. Η τελευταία Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται στον δεύτερο των συμβαλλομένων μετά από την οριστική παραλαβή των παραδοτέων του έργου και την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται, μετά την οριστική παραλαβή του Έργου, πριν από την
επιστροφή σ’ αυτόν της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και προκειμένου να
επιστραφεί αυτή, να καταθέσει εγγυητική επιστολή, η αξία της οποίας θα ανέρχεται
στο 2,5% του Συμβατικού Τιμήματος άνευ Φ.Π.Α. με χρόνο ισχύος ίσο από την
Περίοδο Εγγύησης και η οποία επιστρέφεται με τη λήξη της Περιόδου Εγγύησης.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ε.Ε. και έχουν, σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών – μελών, αυτό το δικαίωμα.
Εάν, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, το πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που εξέδωσε εγγυητική επιστολή περιέλθει σε αδυναμία να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, ο Ανάδοχος οφείλει να παράσχει νέα εγγυητική επιστολή με τους ίδιους όρους, εντός δέκα (10) ημερών από την προηγούμενη σχετική όχληση της Αναθέτουσας Αρχής. Εάν ο Ανάδοχος δεν παράσχει νέα εγγυητική επιστολή, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση.
Εγγυητικές επιστολές που εκδίδονται σε κράτος – μέλος της Ε.Ε. εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για κάθε ζημία ή απώλεια των προϊόντων που θα
παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή σε εκτέλεση της σύμβασης, μέχρι την
ημερομηνία οριστικής παραλαβής τους, υποχρεούμενος σε περίπτωση ζημιάς, φθοράς ή απώλειας σε πλήρη αποκατάσταση ή, ακόμη και αντικατάστασή τους. Μετά την οριστική παραλαβή ο κίνδυνος μεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή.
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή
εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την
αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημιάς που είναι δυνατόν να προκληθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης του έργου από τον Ανάδοχο ή τους υπεργολάβους του εφ’ όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών ή σε ελάττωμα του εξοπλισμού.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Ο Ανάδοχος αποζημιώνει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε απαίτηση τρίτων από την
εκτέλεση του Έργου, η οποία απορρέει από τη χρήση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας,
αδειών, σχεδίων, υποδειγμάτων και εργοστασιακών ή εμπορικών σημάτων εκ μέρους του, η οποία αναφέρεται στη Σύμβαση ή την Προσφορά.
Ο Ανάδοχος αποζημιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε θετική
αποδεδειγμένη ζημία που ενδεχομένως προξενηθεί σε αυτήν από ευθύνη του
Αναδόχου ή των προσώπων που συνεργάζονται με αυτόν για την υλοποίηση του
Έργου. Σε καμία περίπτωση η συνολικώς οφειλόμενη αποζημίωση δεν δύναται να
υπερβεί το ύψος του συμβατικού τιμήματος.
Ο Ανάδοχος συντρέχει με δαπάνες του την Αναθέτουσα Αρχή, αναλαμβάνοντας το
κόστος κάθε αντιδικίας, εξώδικης ή δικαστικής, με τρίτους, που συνδέεται με την εκ μέρους του αδυναμία ή πλημμελή εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Εντός πέντε (5) ημερών από την Ημερομηνία Υπογραφής της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα συντάξει και θα υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή επικαιροποιημένο το πρόγραμμα εκτέλεσης της Σύμβασης, που υποβλήθηκε με την Προσφορά του
Αναδόχου (Παράρτημα ΙΙΙ), στο οποίο θα εμφανίζονται όλες οι δραστηριότητες του
Έργου και οι πραγματικές ημερομηνίες έναρξης και λήξης του.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η προθεσμία εκτέλεσης του Έργου, αρχίζει από την Ημερομηνία Υπογραφής της
Σύμβασης και διαρκεί δώδεκα (12) μήνες.
Το χρονοδιάγραμμα που εμφανίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI της Σύμβασης
απεικονίζει την προθεσμία εκτέλεσης του Έργου και κάθε επί μέρους τμήματός του, με την επιφύλαξη των επομένων άρθρων.

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα μετάθεσης του
χρονοδιαγράμματος του Έργου ή επί μέρους προβλεπόμενων χρονικών σημείων ή
δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράμματος, εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται, για
συνολικό χρονικό διάστημα 30 ημερών, και στις περιπτώσεις αυτές η Αναθέτουσα
Αρχή θα ενημερώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο για την αναθεώρηση του προγράμματος εκτέλεσης της Σύμβασης, ως προς τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.
Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου,
στην περίπτωση που η εκτέλεση της Σύμβασης ή επί μέρους δραστηριοτήτων της
καθυστερεί ή πρόκειται να καθυστερήσει για λόγους που δεν αναφέρονται σε
περιοχές ευθύνης του ή για λόγους ανωτέρας βίας.
Ο Ανάδοχος, εντός 15 ημερών αφότου έλαβε γνώση γεγονότος που ενδέχεται να
προκαλέσει τέτοιου είδους καθυστέρηση, υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή αίτημα
μετάθεσης της προθεσμίας εκτέλεσης, την οποία κρίνει ότι δικαιούται, παρέχοντας
πλήρη και λεπτομερή στοιχεία του αιτήματός του, ώστε να καταστεί αμέσως δυνατή η εξέτασή του.
Η Αναθέτουσα Αρχή εξετάζει το αίτημα του Αναδόχου – η οποία αποφασίζει τελικά
– εάν δικαιολογείται να δοθεί μετάθεση και πόση, είτε για το μέλλον είτε με
αναδρομική ισχύ. Μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης επί μέρους δραστηριοτήτων
της Σύμβασης είναι δυνατό να εγκριθεί, με την ίδια ως άνω διαδικασία και σε
περιπτώσεις καθυστερήσεων που ανάγονται σε άλλους λόγους, υπό τη ρητή αίρεση ότι ο Ανάδοχος δεσμεύεται, με την αίτησή του, ότι η μετάθεση της εκτέλεσης των επιμέρους δραστηριοτήτων δεν θα επηρεάσει το συνολικό χρονοδιάγραμμα του Έργου και η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει ότι, με την ικανοποίηση του αιτήματος μετάθεσης δεν καθίσταται δυσμενέστερο το πλαίσιο των
σχετικών με τις διαδικασίες, τους χρόνους και την παροχή ανθρώπινων πόρων υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής.

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προβλέπεται να παραδοθούν ή να παρασχεθούν
στα πλαίσια της Σύμβασης καθώς και ο τρόπος παράδοσης ή εκτέλεσής τους, πρέπει να συμφωνούν, από κάθε άποψη, με τα οριζόμενα στο Αναλυτικό Τεύχος της Προκήρυξης του έργου και στην Προσφορά του Αναδόχου. Για οποιαδήποτε
προσωρινή ή ενδιάμεση παραλαβή προβλέπεται στο αναλυτικό τεύχος προκήρυξης,
στην προσφορά του αναδόχου και στη Σύμβαση, θα πρέπει να υποβάλλεται αίτηση
από τον Ανάδοχο στην Αναθέτουσα αρχή. Στην αίτηση θα αναγράφεται η περιγραφή των προϊόντων ή υπηρεσιών που προτείνονται για παραλαβή, σύμφωνα με τη Σύμβαση, και ο τόπος όπου θα γίνει η παραλαβή, ανάλογα με την περίπτωση.

ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το πλήρες και αποκλειστικό περιουσιακό δικαίωμα επί του λογισμικού εφαρμογών
που ο Ανάδοχος θα κατασκευάσει εξ αρχής σε εκτέλεση της Σύμβασης,
μεταβιβάζεται επ’ αόριστον, στην Αναθέτουσα Αρχή για πλήρη και απόλυτη χρήση
και εκμετάλλευση από αυτήν, από τη γέννησή του.
Τα δικαιώματα επί του βασικού λογισμικού που ο Ανάδοχος εγκαθιστά στον
εξοπλισμό, παραμένουν στους νόμιμους δικαιούχους. Με την οριστική παραλαβή, η
Αναθέτουσα Αρχή αποκτά τη μη αποκλειστική άδεια χρήσης τους, υπό τους όρους
και προϋποθέσεις που έχει νομίμως θέσει ο κατά περίπτωση κατασκευαστής τους.
Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία όπως χάρτες, διαγράμματα, σχέδια,
προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά στοιχεία, υπολογισμοί και κάθε άλλο σχετικό
έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο
κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη
ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση
της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί με δικές του δαπάνες και μέσα στις αναγκαίες
τεχνολογικές ή άλλες μεταβολές του Εξοπλισμού, αντικαταστάσεις λογισμικού και σε κάθε άλλη απαραίτητη ή πρόσφορη ενέργεια όταν αυτές επιβάλλονται για την
προστασία των δικαιωμάτων τρίτων προσώπων, που αποδεδειγμένα ισχυρίζονται πως έχουν δικαίωμα επ’ αυτών ή όταν η Αναθέτουσα Αρχή εμποδίζεται στην χρήση τους λόγω αποδεδειγμένης ύπαρξης δικαιωμάτων τρίτων προσώπων επ’ αυτών,
παρέχοντας προϊόντα ίδιας αξίας, απόδοσης και λειτουργίας. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2121/93 περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από
τρίτο για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με δικαιώματα επί του λογισμικού ή του
εξοπλισμού, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αμυνθεί,
δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του
τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου,
συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα υποχρεωθεί δικαστικώς η τελευταία να καταβάλει από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου μέσου.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το Έργο θα εκτελεσθεί
σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης, τους τεχνικούς κανόνες και τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα που ισχύουν στις σύγχρονες μεθόδους ανάπτυξης λογισμικού εφαρμογών, θα πληροί όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη Σύμβαση αυτή και θα στερείται οποιωνδήποτε ελαττωμάτων (οφειλομένων ενδεικτικά σε ελλιπή σχεδίαση) και ότι θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, λειτουργίες, αποτελέσματα και ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφονται στην Προκήρυξη ή επιτρέπεται να προδιαγραφούν από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την εκτέλεση του Έργου. Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι όλος ο εξοπλισμός θα είναι κατά την παράδοσή του καινούργιος.
Ο Ανάδοχος εγγυάται αυτοτελώς την καλή και προσήκουσα λειτουργία του
εξοπλισμού και του λογισμικού κατά την περίοδο εγγύησης – συντήρησης.
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη χωρίς καθυστέρηση και με δικά του έξοδα
αποκατάσταση κάθε ελαττώματος που αναφαίνεται κατά την περίοδο αυτή, εκτός αν μπορέσει να αποδείξει ότι τα ελαττώματα προέρχονται από αίτια που δεν έχουν
σχέση με σφάλματα στην κατασκευή, στα υλικά, στη σχεδίαση ή στην υλοποίηση. Αν ελαττώματα κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής συνεπάγονται την αχρηστία μέρους ή του συνόλου του εξοπλισμού ή του λογισμικού, ο Ανάδοχος προβαίνει σε
αντικαταστάσεις σε τέτοιο βαθμό ώστε να διατηρηθεί το επίπεδο που καθορίζεται στη Σύμβαση, χωρίς επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.
Η Αναθέτουσα Αρχή πληροφορεί τον Ανάδοχο ως προς το είδος και την έκταση κάθε ελαττώματος μόλις αυτό γίνει εμφανές. Αν ο Ανάδοχος δεν αποκαταστήσει το
ελάττωμα χωρίς καθυστέρηση, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να φροντίσει για την
αποκατάσταση του ελαττώματος από τρίτον, με κίνδυνο και δαπάνη του Αναδόχου.

ΕΓΓΥΗΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει υπηρεσίες Εγγύησης και Συντήρησης για τον εξοπλισμό και τις εφαρμογές, που περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

1. Ο Ανάδοχος στα πλαίσια του έργου προσφέρει Εγγύηση – Δωρεάν Συντήρηση για τα προσφερόμενα με τις εξής διάρκειες:
• Για τον προσφερόμενο Εξοπλισμό: χχχ έτος
• Για το προσφερόμενο Λογισμικό Συστήματος: χχχ έτος
• Για το προσφερόμενο Λογισμικό: χχχ έτος
Ως έναρξη των περιόδων εγγύησης ορίζεται η επομένη της ημερομηνίας οριστικής
παραλαβής του έργου.

2. Κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας του συστήματος, οι προσφερόμενες υπηρεσίες του Αναδόχου είναι οι παρακάτω:
• Διασφάλιση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού και των εφαρμογών
• Αποκατάσταση των βλαβών και ανωμαλιών λειτουργίας του εξοπλισμού
• Αποκατάσταση των ανωμαλιών λειτουργίας του λογισμικού εφαρμογών (bugs).
Κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να επιλύει τα προβλήματα εντός τριών ημερών από την αναγγελία
εφόσον αυτά δεν έχουν προκύψει από κακόβουλες ή άστοχες παρεμβάσεις τρίτων
• Παράδοση – εγκατάσταση τυχόν νέων εκδόσεων του λογισμικού μετά από
συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή.
• Παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών ή των επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων των εγχειριδίων του υλικού και λογισμικού
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διενεργεί την προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού
και των εφαρμογών πέραν του ωραρίου κανονικής λειτουργίας της Αναθέτουσας
Αρχής.
• Ο Ανάδοχος υποχρεούται να οργανώσει Γραφείο υποστήριξης (Help Desk) που θα είναι διαθέσιμο σε όλους τους χρήστες του συστήματος της Αναθέτουσας Αρχής και θα αναλαμβάνει την επίλυση προβλημάτων με βάση ένα προσυμφωνημένο επίπεδο παροχής υπηρεσιών όπως αυτό περιγράφεται στην Τεχνική του Προσφορά, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ).

3. Ο Ανάδοχος δεσμεύεται, εφόσον το επιθυμεί η Αναθέτουσα Αρχή, να υπογράψει
Σύμβαση Συντήρησης, μετά το τέλος της προσφερόμενης Περιόδου Εγγύησης και με τίμημα το κόστος συντήρησης που αναφέρεται στην Οικονομική του Προσφορά η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ). Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης συντήρησης θα καθορισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή και θα είναι
μικρότερος ή ίσος του μέγιστου προσφερόμενου από τον Ανάδοχο. Στη σύμβαση
συντήρησης θα εξειδικεύονται οι όροι και οι παρεχόμενες υπηρεσίες που αναφέρονται παραπάνω.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο Ανάδοχος θεωρείται ότι, προτού υποβάλει την Προσφορά του, είχε λάβει υπόψη
όλο τα αναγκαία στοιχεία για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εκτέλεση της
Σύμβασης και συνεπώς, στο Συμβατικό Τίμημα περιλαμβάνονται όλα τα σχετικά με
την υλοποίηση του Έργου έξοδα, όπως:
α) τα έξοδα μεταφοράς, χειρισμού, συσκευασίας, φόρτωσης, εκφόρτωσης,
διαμετακόμισης, παράδοσης, αποσυσκευασίας, ελέγχου, ασφάλισης, επιτόπιας
συναρμολόγησης ή/και της θέσης σε λειτουργία των προμηθευόμενων με τη Σύμβαση προϊόντων.
β) τα έξοδα παραγωγής σχεδίων, εκθέσεων, μελετών, αναφορών και κάθε είδους
εγγράφων που προβλέπονται στη Σύμβαση
γ) τα έξοδα της προμήθειας των εργαλείων που απαιτούνται για την υλοποίηση του Έργου
δ) τα έξοδα της προμήθειας ή παραγωγής εγχειριδίων και οδηγιών.
ε) οι πάσης φύσεως αμοιβές του προσωπικού, των συνεργατών, υπεργολάβων του, καθώς και των ασφαλιστικών εισφορών που τυχόν τους αφορούν.
στ) πάσης φύσεως έξοδα συνδεόμενα με την εκτέλεση του έργου, που όφειλε ο
Ανάδοχος να λάβει υπόψη για την κατάρτιση της Προσφοράς.
Για κάθε πληρωμή, ο Ανάδοχος αποστέλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, εις τριπλούν,
γραπτή αίτηση πληρωμής καθώς και αναλυτική κατάσταση, μαζί με αποδείξεις,
τιμολόγια, παραστατικά πληρωμών ή άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα για
το ποσά που πρέπει να πληρωθούν κατά περίπτωση.
Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε Ευρώ με την προσκόμιση των φορολογικών
στοιχείων που προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ. και των λοιπών νομίμων
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο
πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία
για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων, ο οποίος πάντως δεν θα
υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από τα κατά περίπτωση χρονικά
σημεία που καθορίζονται στη Σύμβαση.
Σε περίπτωση που από τον Κ.Β.Σ απαιτείται έκδοση τιμολογίου η εξόφληση του
οποίου, σύμφωνα με την Σύμβαση, γίνεται σε επόμενη διαχειριστική περίοδο από
αυτήν της έκδοσης, δεν απαιτείται νέο τιμολόγιο.

TIMHMA

Η συμβατική αξία του έργου είναι …………………………. ευρώ: χχχχχχχχ,00 €
Ο αναλογών Φ.Π.Α. είναι ………………. ευρώ: χχχχχχχχχ,χχ €
Επομένως, η συνολική αξία του έργου, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., είναι ………..
ευρώ
.: χχχχχχχχχχχχχχχχ,χχ €

Οι κρατήσεις επί της Συμβατικής αξίας, που βαρύνουν τον Ανάδοχο, ανέρχονται σε:
i) 4% παρακράτηση φόρου εισοδήματος για το μέρος του Έργου που αφορά σε
προμήθεια υλικών.
ii) 8% παρακράτηση φόρου εισοδήματος για το μέρος του Έργου που αφορά σε
παροχή
υπηρεσιών.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το …………….. και τους εθνικούς πόρους και θα
βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕ ………………., ενάριθμος ……………………………….
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα της επανάληψης του ιδίου έργου, με
ανάθεση στον ίδιο φορέα, από την ίδια αναθέτουσα αρχή και με την διαδικασία της
διαπραγμάτευσης, έως του ποσοστού 30%, υπό την προϋπόθεση πάντα ότι αυτό έχει
προβλεφθεί στην προκήρυξη και δεν ξεπερνά τον συνολικό προϋπολογισμό της
προκήρυξης του έργου. (άρθρο 31, Οδηγία 2004/18/ΕΚ)

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου θα γίνει σύμφωνα με έναν από
τους ακόλουθους τρόπους, που θα έχει επιλέξει ο Ανάδοχος στην προσφορά του:

1.        α)    Χορήγηση έντοκης προκαταβολής τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ μετά την υπογραφή της Σύμβασης, έναντι ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής συντεταγμένης σύμφωνα με το υπόδειγμα (βλ. C.1.3). Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη Όπως εκάστοτε ισχύει “Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες Διατάξεις”. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσης προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του Έργου. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες. Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί με την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του Έργου.
β)    Το υπόλοιπο του συμβατικού τιμήματος, μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συνόλου του Έργου, αφού παρακρατηθεί ο με τον παραπάνω τρόπο υπολογισθείς (2α) τόκος.
2.        α) Ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του συμβατικού τιμήματος, μετά την ολοκλήρωση του οροσήμου 1 (Μελέτη Εφαρμογής).
β) Ποσοστό δέκα πέντε τοις εκατό (15%) του συμβατικού τιμήματος, μετά την ολοκλήρωση του ορόσημου 3 (Παράδοση και Εγκατάσταση Εξοπλισμού)
γ) Το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%) του συμβατικού τιμήματος, μετά την οριστική παραλαβή του Έργου.
3.        100% του συμβατικού τμήματος 30 ημέρες μετά την οριστική παραλαβή του έργου

Οι τμηματικές πληρωμές για να γίνουν απαιτείται η έκδοση πρωτοκόλλων
ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής κάθε φάσης εκ μέρους της Αναθέτουσας
Αρχής, καθώς και η έκδοση των αντίστοιχων νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.

Σε περίπτωση που στην Προσφορά δεν δηλώνεται ο ένας από τους παραπάνω
τρόπους πληρωμής, θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται τον τρόπο
πληρωμής που θα επιλέξει από τους ανωτέρω η Αναθέτουσα Αρχή.

Η πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται με την προσκόμιση των
νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες
διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις
αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Οι ανωτέρω τρόποι πληρωμής δύναται να τροποποιηθούν για τις ανάγκες του Έργου κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Σύμβασης, με βάση τα ορόσημα του Έργου, υπό την προϋπόθεση ότι η εκάστοτε πληρωμή δεν θα υπερβαίνει το αντικείμενο του Έργου που θα έχει παραληφθεί.
Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος βάσει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Η παράδοση και η παραλαβή του εξοπλισμού, του λογισμικού και των υπηρεσιών θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου όπως περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙΙ: «ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ-ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ –
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ» της παρούσας.

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης Φάσης του Έργου ή του
συνόλου αυτού από υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα
του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα παρακάτω:
Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και τα παραδοτέα δεν
παραδοθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης:
•    ποσοστό 0,2% επί της συμβατικής τιμής των παραδοτέων που
καθυστερούν, εφόσον αυτά είναι διακριτά κοστολογημένα στην
οικονομική Προσφορά του Αναδόχου
•    ποσοστό 0,02% του συμβατικού τιμήματος του Έργου, σε κάθε άλλη
περίπτωση.

Η ίδια ρήτρα θα επιβάλλεται και στην περίπτωση κατά την οποία έχει παραδοθεί
μέρος του εξοπλισμού/ λογισμικού αλλά είναι αδύνατον να χρησιμοποιηθεί από τον
Φορέα Λειτουργίας (ή την Αναθέτουσα Αρχή κατά περίπτωση, αν ο Φορέας
Λειτουργίας ταυτίζεται με την Αναθέτουσα Αρχή), λόγω καθυστερημένης
μεταγενέστερης παράδοσης απαραίτητου για τη λειτουργία εξοπλισμού/ λογισμικού.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε καταβολή ποινικών ρητρών σύμφωνα με τα όσα
προβλέπονται στην παράγραφο Β5.5 της διακήρυξης.
Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος
αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της
Αναθέτουσας Αρχής.
Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν
εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της Σύμβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση.

Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη Σύμβαση (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις.
Οι ως άνω ρήτρες καθυστέρησης και με τους ίδιους όρους επιβάλλονται στην
περίπτωση υπέρβασης τυχόν τμηματικών προθεσμιών ή μη ολοκλήρωσης φάσεων ή μη παράδοσης παραδοτέων όπως περιγράφονται στο χρονοδιάγραμμα του Έργου, από υπαιτιότητα του Αναδόχου.
Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα περιέχονται στη Σύμβαση, θα
επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και θα παρακρατούνται από την
επομένη πληρωμή του Αναδόχου ή θα καταβάλλονται από τον ίδιο ή θα καταπίπτουν από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης.
Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν
τμηματικές προθεσμίες μόνο αν το σύνολο των φάσεων του Έργου περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία που προβλέπεται στο οριστικό χρονοδιάγραμμα. Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί.
Σε περίπτωση Ένωσης οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στα μέλη της
Ένωσης, τα οποία συμφωνείται να ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Οι ως άνω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται σε όλα τα μέλη της Ένωσης.
Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την
κρίση της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το
αναλογούν συμβατικό τίμημα, μόνο εφόσον διασφαλιστεί η λειτουργικότητα του
παραδοθέντος τμήματος του έργου.

ΡΗΤΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Σε περίπτωση που οι παρεχόμενες υπηρεσίες από τον Ανάδοχο αναφορικά με το
Εγγύηση- Συντήρηση, όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙΙ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ» της παρούσας, υστερούν του επιπέδου
εξυπηρέτησης που έχει προκαθορισθεί στην παρούσα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να
καταβάλλει ποινικές ρήτρες οι οποίες ορίζονται ως εξής:

Σε περίπτωση που ο Μέσος Χρόνος από την Αναγγελία Προβλήματος μέχρι την
Αποκατάσταση του (ΜΧΑΠΑ) ή η διαθεσιμότητα ( ) παραβιάσουν τις
προβλεπόμενες τιμές, θα επιβάλλεται στον Ανάδοχο ρήτρα ίση με το: 0,10% επί του συμβατικού τιμήματος για κάθε ώρα υπέρβασης.
Σε περίπτωση ταυτόχρονης παραβίασης των δύο παραπάνω κριτηρίων (ΜΧΑΠΑ και
) θα επιβάλλεται ρήτρα ίση με το μεγαλύτερο εκ των δύο τιμών που προκύπτουν από τον παραπάνω τρόπο υπολογισμού. Οι ρήτρες αυτές θα επιβάλλονται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Κυρίου του Έργου και είτε θα καταβάλλονται από τον Ανάδοχο οικειοθελώς είτε θα καταπίπτουν από την εγγύηση καλής λειτουργίας.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Η παραλαβή των παραδοτέων του Έργου, προσωρινή και οριστική, θα γίνεται από
την Αναθέτουσα Αρχή εντός των χρονικών διαστημάτων που καθορίζονται στο
Αναλυτικό Τεύχος της Προκήρυξης του έργου και στην Προσφορά του Αναδόχου.

ΑΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις
ακόλουθες περιπτώσεις:
α) ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, παρά τις προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής.
β) ο Ανάδοχος αρνείται ή αμελεί να εκτελέσει ιοικητικές Εντολές
γ) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την
άδεια της Αναθέτουσας Αρχής
δ) Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε
βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων.
ε) εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την
άσκηση του επαγγέλματός του.
Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας προ σαρανταπέντε (45) ημερών.
Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής της
ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει
εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, όχι μικρότερη των
σαρανταπέντε (45) ημερών, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται
αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή
γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά από αίτηση
της Αναθέτουσας Αρχής:
α) Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής
υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην
εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και
εγκαταστάσεων.
β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο,
εργασία ή προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη) και να μεριμνήσει όπως οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο.
γ) Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισμό, υλικά ή άλλα αγαθά που
αφορούν άμεσα ή έμμεσα το Έργο και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώμενος ότι οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του θα πράξουν το ίδιο.
Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή
βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος μέρους του Έργου καθώς και κάθε οφειλή
έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας.
Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου
σύμφωνα με την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο, μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν.
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αγοράσει, σε τιμές αγοράς, τα παραδοθέντα ή
παραγγελθέντα από τον Ανάδοχο υλικά και αντικείμενα και τις παρασχεθείσες
υπηρεσίες που δεν έχει ακόμα πληρώσει.
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο
αποζημίωση για κάθε θετική ζημία που υπέστη, λόγω πλημμελούς εκτελέσεως της
Σύμβασης.
Σε περίπτωση έκδοσης αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης εις βάρος του
νομίμου εκπροσώπου του για κάποιο από τα ανφερόμενα στο άρθρο 43 παρ. 1 του
Π.Δ. 60/2007 ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της
εκβίασης, της πλαστογραφία, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας
χρεοκοπίας, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από τη Σύμβαση με απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.
Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο.
Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική
επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ
τους σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ
αφορμής της, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών
συναλλακτικών ηθών.
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς μέσα σε χρονική
προθεσμία τριών (3) μηνών από την εμφάνιση της διαφοράς, αυτή διευθετείται βάσει της Ελληνικής νομοθεσίας και αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια της Αναθέτουσας Αρχής.
Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη η παρούσα Σύμβαση σε 4 πρωτότυπα, από τα
οποία κάθε συμβαλλόμενος έλαβε από δύο και υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Για την Αναθέτουσα Αρχή                                                Για τον Ανάδοχο Φορέα
…………………………..                                                   …………………………..
                                                                                                                                                    Νόμιμος Εκπρόσωπος Αναθέτουσας Αρχής               Νόμιμος Εκπρόσωπος Εταιρίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΤΕΧΝΙΚΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ