Αναζήτηση
logo
Πρακτικό 2/2013 εκλογής μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Πρακτικό 2/2013 εκλογής μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Στον Αλμυρό σήμερα την 13η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλμυρού σε Ειδική–Επαναληπτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό