Αναζήτηση
logo
Προγράμματα ΕΣΠΑ

“Εκσυγχρονισμός – αντικατάσταση  εξωτερικού δικτύου ύδρευσης πολεοδομικού συγκροτήματος Αλμυρού – Ευξεινούπολης”

Η ανωτέρω πράξη εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας “ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)” του Ε.Π. “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής, προϋπολογισμού 919.354,841 €.

Με την ανωτέρω πράξη προβλέπεται η αντικατάσταση του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης της πολεοδομικής ενότητας Ευξεινούπολης και η αντικατάσταση μέρους του εξωτερικού δικτύου της πόλης του Αλμυρού (τέσσερις πολεοδομικές ενότητες).

Με την υλοποίηση της πράξης επιτυγχάνεται η μείωση των βλαβών και των διαρροών, η οποία επιφέρει υποβάθμιση της ποιότητας του ύδατος και αυξάνεται η παροχετευτική ικανότητα του υπάρχοντος δικτύου, η οποία συνεπάγεται την αδυναμία του δικτύου να εκπληρώσει το στόχο του, που είναι η κάλυψη των απαιτήσεων κατανάλωσης σε ποσότητα και σε πίεση του παροχετευόμενου ύδατος. Επομένως η υλοποίηση της πράξης συμβάλλει στον ειδικό στόχο της πρόσκλησης που είναι η βελτίωση της ποιότητας και της επάρκειας των υδατικών πόρων. Ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός ανέρχεται σε 10236 κατοίκους. Σε σχέση με τους δείκτες εκροών και την τιμή στόχο των 714.163 ατόμων, το ποσοστό αυτό μεταφράζεται σε 1,44% ως δείκτης αποτελέσματος της πράξης.

Η υλοποίηση της πράξης θα καλύψει το σύνολο των αναγκών της πολεοδομικής ενότητας Ευξεινούπολης όπως αυτές αναμένεται να διαμορφωθούν (πληθυσμιακά) σε χρονικό διάστημα 40 ετών και θα προστατευθεί επαρκώς το εξωτερικό δίκτυο της πόλης του Αλμυρού (τέσσερις πολεοδομικές ενότητες). Επιπροσθέτως θα διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και ποιοτική παροχή ύδατος στην παρούσα φάση αλλά και για τα επόμενα χρόνια στους κατοίκους και τους επισκέπτες της ευρύτερης περιοχής. Ο ωφελούμενος πληθυσμός ανέρχεται σε 10236 κατοίκους.

“Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Αμαλιάπολης Δ.Ε. Σούρπης Δήμου Αλμυρού”

Η ανωτέρω πράξη εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας “Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον” του Ε.Π. “Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 – 2020” και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, προϋπολογισμού 3.455.284,55 €.

Το έργο αφορά στην κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στον παραθαλάσσιο οικισμό της Αμαλιάπολης της Δ.Ε. Σούρπης του Δήμου Αλμυρού, στην κατασκευή ενός αντλιοστασίου και στην κατασκευή εξωτερικού αγωγού μεταφοράς των λυμάτων από τον οικισμό μέχρι το σημείο σύνδεσης όπου διέρχεται ο υπό κατασκευή αγωγός μεταφοράς των λυμάτων Σούρπης-Αγίας Τριάδας, με τελικό αποδέκτη την Ε.Ε.Λ. Αλμυρού.

Η υλοποίηση του έργου θα βελτιώσει το ευαίσθητο υδάτινο οικοσύστημα του Παγασητικού Κόλπου καθώς και τα υπόγεια ύδατα ως προς την οικολογική και χημική παράμετρο της Οδηγίας 2007/60/ΕΕ. Ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός είναι 508 μόνιμοι κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2011. Σε σχέση με τους δείκτες εκροών και την τιμή στόχο των 2000 ατόμων το ποσοστό αυτό για τους μόνιμους κατοίκους μεταφράζεται σε 25 % της τιμής στόχου των δεικτών.

Η κατασκευή και λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης αποτελεί σημαντικό έργο υποδομής για την περιοχή το οποίο: (α) Θα δώσει ολοκληρωτική λύση στο πρόβλημα διαχείρισης των οικιακών λυμάτων του οικισμού. (β) Θα συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και ιδιαιτέρως του παράκτιου υδάτινου συστήματος του Παγασητικού από τη ρύπανση που υφίσταται σήμερα. (γ) Θα συμβάλλει στην προστασία της δημόσιας υγείας και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων (508 μόνιμοι κάτοικοι) και επισκεπτών του οικισμού. (δ) Θα καλύψει τις απαιτήσεις της οδηγίας 91/271/ΕΕ σε σχέση με τη συλλογή αστικών λυμάτων. (ε) Θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.

“Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Ευξεινούπολης Δήμου Αλμυρού”

Η ανωτέρω πράξη εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας “Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον” του Ε.Π. “Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 – 2020” και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, προϋπολογισμού 1.955.000,00 €.

Η πράξη αφορά στην αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου (από το έτος 1960), από σωλήνες αμιάντου και ανεπαρκούς λόγω προβλημάτων πολλαπλών φθορών και μακροχρόνιας λειτουργίας εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού Ευξεινούπολης του Δήμου Αλμυρού με νέους αγωγούς σύγχρονων προδιαγραφών από πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς, κατάλληλων για μεταφορά και διανομή πόσιμου νερού.

Ο σχεδιασμός του δικτύου ύδρευσης έγινε με στόχο την εξασφάλιση της απαιτούμενης παροχής και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες υδροδότησης της επόμενης τεσσαρακονταετίας. Με βάση αυτή τη παραδοχή ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός για το έτος στόχο (2056) είναι 3100 άτομα. Σε σχέση με τους δείκτες εκροών και την τιμή στόχο των 38000 ατόμων το ποσοστό αυτό μεταφράζεται σε 8,16 % ως δείκτης αποτελέσματος της πράξης.

Με την αντικατάσταση του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης θα βελτιωθεί η ποιότητα του παρεχόμενου πόσιμου νερού, θα εξασφαλιστεί η απαιτούμενη παροχή, θα καταστεί πιο ευέλικτη η διανομή νερού σε περίπτωση βλάβης ή αστοχίας και θα μειωθούν οι απώλειες νερού από διαρροές. O ωφελούμενος σήμερα πληθυσμός του οικισμού ανέρχεται σε 2270 κατοίκους (πραγματικός πληθυσμός – απογραφή 2011) και ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός για το έτος στόχο (2056) είναι 3100 άτομα.

“Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Σούρπης” (Β’ φάση)

Η ανωτέρω πράξη εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας “ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)” του Ε.Π. “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 3,928,624.11 €.

Αφορά την ολοκλήρωση του έργου “Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Σούρπης και έργα μεταφοράς στην Ε.Ε.Λ. Αλμυρού” και περιλαμβάνει την κατασκευή του υπολοίπου τμήματος του εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων της Σούρπης και της Αγίας Τριάδας που αποτελούν ένα ενιαίο οικιστικό συγκρότημα, την κατασκευή των 2 απαιτούμενων αντλιοστασίων και του υπόλοιπου τμήματος του καταθλιπτικού αγωγού για τη μεταφορά των λυμάτων στην Ε.Ε.Λ. Αλμυρού.