Αναζήτηση
logo
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για τον : «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για τον : «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ»

Ο Δήμαρχος Αλμυρού διακηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

ΜΕΛΕΤΗ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ