Αναζήτηση
logo
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Αλμυρού

Ο Δήμαρχος Αλμυρού διακηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού Δήμου Αλμυρού», προϋπολογισμού τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (37.500,00 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ επεξεργάσιμο