Αναζήτηση
logo
10η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2023

Καλείστε να προσέλθετε στην 10η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 5η του μηνός Απριλίου, του έτους 2023, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 1. Πρόσληψη προσωπικού ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ δίμηνης διάρκειας του κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων / ειδικότητας Προσωπικού Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων.
 2. Πρόσληψη προσωπικού πέντε (5) ατόμων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ δίμηνης διάρκειας του κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας.
 3.  Συμμετοχή του Δήμου στην Πρόσκληση του ΟΑΕΔ (ΔΥΠΑ) για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 – 67 ετών, μίας (1) ειδικότητας
 4. Έγκριση Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
 5. Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
 6. 1η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης οικονομικού έτους 2023.
 7. Έγκριση εκμίσθωσης εκμετάλλευσης των ξηρών δέντρων του Δημοτικού Δάσους Κουρί.
 8. Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Αλμυρού στο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER της Προγραμματικής Περιόδου 2023 – 2027 που προτίθεται να υλοποιήσει η ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Πηλίου Α.Ε.» και προσδιορισμός της της περιοχής εφαρμογής σε επίπεδο Δημοτικής / Τοπικής Κοινότητας του Δήμου.
 9. Παραχώρηση χρήσης χώρου του Νηπιαγωγείου Πλατάνου στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας.
 10. Διατύπωση απόψεων για τη χορήγηση έγκρισης επέμβασης για την αδειοδότηση υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, της Γεωργίας Χριστοδούλου του Κων/νου, σε διακατεχόμενη δασική έκταση, στη θέση «ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ» Τ.Κ. Ανάβρας.
 11. Διατύπωση απόψεων για τη χορήγηση έγκρισης επέμβασης για την αδειοδότηση υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, του Παναγιώτη Τσανή του Βασιλείου, σε διακατεχόμενη δασική έκταση, στη θέση «ΠΑΛΙΟΥΡΙ» Τ.Κ. Ανάβρας.
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του Συλλόγου γονιών παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες ΦΛΟΓΑ Μαγνησίας.
 13. «∆ιατύπωση γνώµης επί της Μ.Π.Ε. για την κατασκευή και λειτουργία του αιολικού σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 34,8 MW στις θέσεις Κοτρώνι, ∆ιχάλα, Ξεροβούνι, Μεσοβούνι και Κακόγρικο των ∆.Ε. Αλµυρού και Ανάβρας, του ∆ήµου Αλµυρού, της Π.Ε. Μαγνησίας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας