Αναζήτηση
logo
11η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2023

Καλείστε να προσέλθετε στην 11η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 8η του μηνός Μαΐου, του έτους 2023, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ. για
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 1. Καθορισμός των όρων παραχώρησης χρήσης ακινήτων στην θέση «ΤΣΙΓΓΕΛΙ» Αγ. Ιωάννη Ευξεινούπολης Αλμυρού σε συνέχεια του από 30-8-2022 Εγγράφου ΓΕΝ και ορισμός δύο (2) εκπροσώπων του Δήμου Αλμυρού για τη Συμμετοχή τους σε τετραμελή Ομάδα Εργασίας.
 2. 2η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού των εσόδων – εξόδων του Δήμου Αλμυρού, τρέχοντος οικονομικού έτους.
 3. Υποχρεωτική Αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Αλμυρού, οικονομικού έτους 2023.
 4. Έγκριση της έκθεσης αποτελεσμάτων του προϋπολογισμού εσόδων εξόδων του Δήμου, για το Α΄ τρίμηνο έτους 2023
 5. Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλμυρού.
 6. Συμμετοχή στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου στον «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΕ» με το διακριτικό τίτλο: «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΗΛΙΟΥ ΑΕ»
 7. Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων Δήμου Αλμυρού.
 8. Αγορά ακινήτου στην Κοινότητα Πτελεού για την στέγαση Λαογραφικού Μουσείου – Βιβλιοθήκης και ορισμός μελών στην Επιτροπή Εκτίμησης Αξίας Ακινήτου.
 9. Αποδοχή της Απόφασης της 8 ης/2023-02-05-2023 Συνεδρίασης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ και προσθήκη στο άρθρο 7 «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης» της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Αλμυρού και ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «Ανάδειξη της ευεργετικής δράσης επιτραπέζιας ελιάς και ελαιόλαδου του Δήμου Αλμυρού»
 10. Έγκριση χορήγησης παράτασης με αναθεώρηση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΟΥΡΠΗΣ Δ. ΑΛΜΥΡΟΥ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ».
 11. Έγκριση χορήγησης 5ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ (ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΑ)».
 12. Είσπραξη οφειλών μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου με την εφαρμογή ηλεκτρονικού εμπορίου (ePOS)
 13. Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού του Κληροδοτήματος Μαρίας Κυριάκου έτους 2022
 14. Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού του Κληροδοτήματος Ευάγγελου Αργυρόπουλου έτους 2022
 15. Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού του Κληροδοτήματος Αγγελικής Τσούκα έτους 2022
 16. Ορισμός μελών για την σύσταση επιτροπής παραλαβής προμηθειών του Δήμου για το έτος 2023 (αριθ. 18/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
 17. Ορισμός μελών για την σύσταση επιτροπής παραλαβής εργασιών και υπηρεσιών του Δήμου για το έτος 2023 (αριθ. 19/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
 18. Ορισμός μελών για την σύσταση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής συγκεκριμένων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου για το έτος 2023 (αριθ. 20/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
 19. Ορισμός μελών για την σύσταση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών και αξιολόγησης προσφορών, για την εκτέλεση έργων κατά την διάρκεια του 2023, άρθρο 221 Ν.4412/2016 (αριθ. 21/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
 20. Ορισμός μελών για την σύσταση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων κατά την διαδικασία δημοπράτησης έργων του Δήμου για το έτος 2023, άρθρο 221 Ν.4412/2016 (αριθ. 22/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).