Αναζήτηση
logo
12η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2023

Καλείστε στην 12η Έκτακτη/ Κατεπείγουσα Συνεδρίαση, την 22α του μηνός Μαΐου του έτους 2023, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ.

Η Συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω τηλεφωνικής σύνδεσης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με κάθε ένα μέλος αυτού κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του αρ. 67 και της παρ. 1 του αρ. 167 του Ν.3852/2010 (Α’ 87) με το παρακάτω θέμα:

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 43/2023 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση προσλήψεων τακτικού προσωπικού στους Δήμους στο πλαίσιο ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2023».

Η συνεδρίαση αυτή κρίνεται κατεπείγουσα λόγω στενών χρονικών περιθωρίων του θέματος.