Αναζήτηση
logo
16η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2023

Καλείστε στην 16η Έκτακτη/ Κατεπείγουσα Συνεδρίαση, την 6η του μηνός Ιουλίου του έτους 2023, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13:30 μ.μ.

Η Συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω τηλεφωνικής σύνδεσης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με κάθε ένα μέλος αυτού κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του αρ. 67 και της παρ. 1 του αρ. 167 του Ν.3852/2010 (Α’ 87) με το παρακάτω θέμα:

Παράταση παραδοτέων της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες ψηφιακής αναβάθμισης του Δήμου Αλμυρού».

Η συνεδρίαση αυτή κρίνεται κατεπείγουσα λόγω στενών χρονικών περιθωρίων του θέματος.