Αναζήτηση
logo
17η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2023

Καλείστε να προσέλθετε στην 17η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 17η του μηνός Ιουλίου, του έτους 2023, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 1. 4η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού των εσόδων – εξόδων του Δήμου Αλμυρού, τρέχοντος οικονομικού έτους.

 

 1. 5η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού των εσόδων – εξόδων του Δήμου Αλμυρού, τρέχοντος οικονομικού έτους.

 

 1. Έγκριση της έκθεσης αποτελεσμάτων του προϋπολογισμού εσόδων εξόδων του Δήμου, για το B΄ τρίμηνο έτους 2023

 

 1. Αποτίμηση σε χρήμα των Μ.Α.Π. που δεν χορηγήθηκαν στους υπαλλήλους και απόδοση σε αυτούς σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν. 4483/2017.

 

 1. Πρόσληψη προσωπικού δύο (2) ατόμων, Κλάδου / Ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων και ενός (1) ατόμου, Κλάδου / Ειδικότητας ΔΕ Οδηγών, με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ δίμηνης χρονικής διάρκειας για την κάλυψη εκτάκτων εποχιακών αναγκών του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου.

 

 1. Πρόσληψη προσωπικού ενός (1) ατόμου, Κλάδου ΥΕ Εργατών Τεχνικών Εργασιών / Ειδικότητας ΥΕ Εργατών Ηλεκτρολογικών Εργασιών και ενός (1) ατόμου, Κλάδου ΥΕ Εργατών Τεχνικών Εργασιών / Ειδικότητας ΥΕ Εργατών Ελαιοχρωματισμών, με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ δίμηνης χρονικής διάρκειας για την κάλυψη εκτάκτων εποχιακών αναγκών του Τμήματος Έργων της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας και Πολεοδομίας του Δήμου.

 

 1. Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους.

 

 1. Διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο.

 

 1. Τροποποίηση της αριθ. 116/2022 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση σχεδίου εκκένωσης του χώρου της ετήσιας εμποροπανήγυρης Αλμυρού σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης» ως προς την ονομαστική κατάσταση υπευθύνων επικοινωνίας.

 

 1. Έγκριση όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΔΕΥΑ Αλμυρού και Δήμου Αλμυρού για την εκτέλεση της προμήθειας «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΡΥΑΣ», ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

 

 1. Λήψη απόφασης περί λύσης και ορισμού εκκαθαριστή της Επιχείρησης με την επωνυμία: «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΘΡΥΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΟΘΡΥΣ Α.Ε.) – Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.»

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πισίνα που βρίσκεται στη θέση «ΑΛΩΝΙΑ» του Δάσους ΚΟΥΡΙ.

 

 1. Ανταλλαγή Ακινήτων με Κληρονόμους Κυριάκου στη θέση «Τσερκέζεικα» της Δημοτικής Κοινότητας Ευξεινούπολης και ορισμός μελών για την συγκρότηση της Επιτροπής του άρθρου 186 παρ. 5 του Ν. 3463/2006 για την εκτίμηση τιμήματος ακινήτων.

 

 1. Διατύπωση απόψεων για την αδειοδότηση παραχώρησης χρήσης θαλάσσιου χώρου και πυθμένα για την υλοποίηση του έργου: «Δημιουργία Επισκέψιμων Ενάλιων Αρχαιολογικών Χώρων (ΕΕΑΧ) στην Αλόννησο και στο Δυτικό Παγασητικό» που υλοποιείται από την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων.
 2. Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της δημόσιας σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ στις ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ»

 

 1. Έγκριση του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας «Σχέδια Αστικής Προσβασιμότητας – Σ.Α.Π.» του Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».

 

 1. Έγκριση χορήγησης παράτασης με αναθεώρηση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΟΥΡΠΗΣ Δ.ΑΛΜΥΡΟΎ Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ».

 

 1. Έγκριση χορήγησης 17ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΟΥΡΠΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΑΛΜΥΡΟΥ»
 2. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε του έργου: «ΑΠOKΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ»

 

 1. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΜΠΑΚΛΑΛΙ ΚΑΙ ΚΑΣΤΡΑΚΙ»

 

 1. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΡΕΜΑ – ΓΑΛΗ ΚΟΝΑΚΙΑ – ΒΡΑΧΟΣ» ΤΗΣ Δ.Κ. ΑΛΜΥΡΟΥ »

 

 1. Έγκριση άδειας εργασιών εκσκαφής στα πλαίσια του έργου «Διασύνδεση ΦΒ σταθμών της εταιρείας ΗΛΙΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Π.Ε. συνολικής ισχύος 19.95 MW με τον υποσταθμό “ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗ”»

 

 1. Έγκριση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων έτους 2022, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του Ευάγγελου Μαλλιαρού σχετικά με την παραχώρηση της πλατείας της Κοινότητας Κοκκωτών με σκοπό την διοργάνωση της ετήσιας θρησκευτικής πανήγυρης.

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του «Α.Μ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΑ» ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ για παραχώρηση του προαύλιου χώρου του Πολιτιστικού Κέντρου Ευξεινούπολης.

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του Αθλητικού Συλλόγου Σούρπης «ΑΙΑΣ» για παραχώρηση του προαύλιου χώρου του Γυμνασίου Σούρπης

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του Αθανασίου Γιαννακέ για παραχώρηση χρήσης χώρου έμπροσθεν του καταστήματός του.

 

 1. Διατύπωση γνώμης επί της Μ.Π.Ε. για το έργο «Φωτοβολταϊκός Σταθμός «ΑΝΑΒΡΑ», ισχύος 200MWp, στη θέση «Πλατάνι», στα διοικητικά όρια Κοιν. Ανάβρας Δ. Αλμυρού Π.Ε. Μαγνησίας, Περιφέρειας Θεσσαλίας & Κοιν. Φυλιαδώνος Δ. Δομοκού, Π.Ε. Φθιώτιδας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», της εταιρίας «ΦΩΣ ΑΝΑΒΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»