Αναζήτηση
logo
18η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2022

Καλείστε να προσέλθετε στην 18η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 19η του μηνός Σεπτεμβρίου, του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 1. 2η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων του Δήμου, τρέχοντος έτους.
 2. 5η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Αλμυρού, τρέχοντος οικονομικού έτους.
 3. Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλμυρού.
 4. Έγκριση πινάκων υλοτομίας των δημοτικών δασών Κοινοτήτων Κοκκωτών & Κωφών και των διακατεχόμενων δασών Κοινοτήτων Ανάβρας & Βρύναινας.
 5. Αποτίμηση σε χρήμα των Μ.Α.Π. που δεν χορηγήθηκαν στους υπαλλήλους και απόδοση σε αυτούς σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν. 4483/2017.
 6. Αίτημα παραχώρησης χρήσης από τη ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) του ακινήτου επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου Α’ αρ. 33Α.
 7. Παραχώρηση άδειας χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου στους αναγνωρισμένους Συλλόγους.
 8. Εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος που βρίσκεται στον οικισμό Μαυρολόφου της Κοινότητας Αλμυρού.
 9. Τροποποίηση της αριθ. 109/2022 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί «Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 186 παρ. 5 του Ν. 3463/2002 για την εκτίμηση της αγοραίας αξίας ακινήτου της Κοινότητας Αχιλλείου, με σκοπό την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας λυμάτων».
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του Πολιτιστικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Βρύναινας.
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του Αθλητικού Συλλόγου Μαχητικών Τεχνών «ΟΙ ΜΑΧΗΤΕΣ»
 12. Έγκριση ονομασίας δύο οδών στην Κοινότητα Κοκκωτών.
 13. Διατύπωση γνώμης επί Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την «Κατασκευή και λειτουργία τριών (3) Φωτοβολταϊκών (Φ/Β) Σταθμών συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 66,606MWp και Υποσταθμού ανύψωσης τάσης 30/150kV και συνοδών έργων ηλεκτρικής διασύνδεσης, σε γήπεδα στις θέσεις «Καραντάναλη Α, Β & 11» στη Δ.Ε. Αλμυρού του Δήμου Αλμυρού, Π.Ε. Μαγνησίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας “ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ A.E.”».