Αναζήτηση
logo
19η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2023

 Καλείστε να προσέλθετε στην 19η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την του μηνός Αυγούστου, του έτους 2023, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

1. 3η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων του Δήμου, τρέχοντος έτους.

 

2. 6η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού των εσόδων – εξόδων του Δήμου Αλμυρού, τρέχοντος οικονομικού έτους.

 

3. Πρόσληψη προσωπικού ενός (1) ατόμου, Κλάδου ΥΕ Εργατών Τεχνικών Εργασιών / Ειδικότητας ΥΕ Εργατών Ηλεκτρολογικών Εργασιών με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ δίμηνης χρονικής διάρκειας για την κάλυψη εκτάκτων εποχιακών αναγκών του Τμήματος Έργων της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας και Πολεοδομίας του Δήμου.

 

4. Έγκριση πινάκων υλοτομίας των δημοτικών δασών Κοινοτήτων Κοκκωτών και Κωφών και των διακατεχόμενων δασών Κοινοτήτων Ανάβρας και Βρύναινας

 

5. Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αλμυρού – Ευξεινούπολης του Δήμου Αλμυρού Νομού Μαγνησίας, στην περιοχή «Τσερκέζικα», για άρση απαλλοτρίωσης.

 

6. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης για το έργο: «Ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Μαγούλας Πλατανιώτικης Δήμου Αλμυρού» και ορισμός ενός (1) τακτικού με τον αναπληρωτή του, για τη συμμετοχή του στη συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης.

 

7. Επικαιροποίηση του προϋπολογισμού του υποέργου 1 «Αναβάθμιση Δημόσιου Χώρου» της πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αλμυρού» με κωδικό MIS 5037645.

 

8. Έγκριση κοπής ή μη δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους.

 

9. Έγκριση χορήγησης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΜΠΑΚΛΑΛΙ ΚΑΙ ΚΑΣΤΡΑΚΙ» .

10. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε και χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΑΠOKΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ»

11. Έγκριση χορήγησης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ (ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΑ)»

  12. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ»

  13. Συγκρότηση επιτροπής, προσωρινής και οριστικής παραλαβής, για τo έργo:

 «ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ – ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ»

 14. Έγκριση χορήγησης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «5o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ»

15. Χορήγηση άδειας εκσκαφών στα πλαίσια του έργου «Διασυνδετική γραμμή μέσης τάσης 21 ΦΒ πάρκων της εταιρείας HELIOGY SOURPI ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. με τον Υποσταθμό Ευξεινούπολης».

16. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του Πολιτιστικού Συλλόγου Απανταχού Αναβριωτών «ΟΘΡΥΣ» Ανάβρας σχετικά με την παραχώρηση χώρου με σκοπό την διοργάνωση ψυχαγωγικής εκδήλωσης.