Αναζήτηση
logo
1η Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

  Καλείστε στην 1η Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, την 10η του μηνός Ιανουαρίου, τρέχοντος έτους 2024, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 11.00΄ π.μ.

Η Συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού, κατά τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 5056/2023 (Α’ 163), με τα κατωτέρω θέματα:

 

  1. Εκλογή Αντιπροέδρου της Δημοτικής Επιτροπής.

      2. Διαμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Αλμυρού, έτους 2024, έπειτα από την ενσωμάτωση του σχεδίου προϋπολογισμού της αριθ. 285/2023 απόφαση της

         Οικονομικής Επιτροπής στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ.

     3. Κατάρτιση και έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου, οικον. έτους 2024

      4. Τροποποίηση του έργου: «Κατασκευή δικτύου πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Δήμου Αλμυρού» της Πράξης «Κατασκευή δικτύου

          πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Δήμου Αλμυρού» με Κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. : 0035990277, ως προς τους δρόμους υλοποίησής του.

                                       

                                                                                                                  Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

    

                                                                                                                           Δημήτριος Κυριάκου Εσερίδης