Αναζήτηση
logo
1η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2023

Καλείστε στην 1η Τακτική Συνεδρίαση την 9η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2023, ημέρα της εβδομάδας ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11.00 π.μ.

Η Συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού, κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου. 167 του Ν.3852/2010 (Α’ 87) και σύμφωνα με την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.643/οικ. 69472/24-09-2021 νέα εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, με τα κατωτέρω θέματα:

  1. Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
  2. Υποβολή αιτημάτων για την έγκριση προσλήψεων ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας στους δήμους.
  3. Σύνταξη του σχεδίου του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2023 και εισήγηση αυτού στο Δημοτικό Συμβούλιο.
  4. Αποδοχή επιχορήγησης από το ΥΠΕΣ ποσού (17.400 €) για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.