Αναζήτηση
logo
20η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2023

Καλείστε να προσέλθετε στην 20η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 21η του μηνός Αυγούστου, του έτους 2023, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

  1. 7η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού των εσόδων – εξόδων του Δήμου Αλμυρού, τρέχοντος οικονομικού έτους.

      2. Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού στο Δήμο, για το έτος 2024.

     3.Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), για το έτος 2024.

     4.Καθορισμός ειδικοτήτων 4 ατόμων σύμφωνα με την αριθ. 5381/2023 εγκριτική απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών.

     5.Πρόσληψη προσωπικού τεσσάρων (4) ατόμων, Κλάδου / Ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων, με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ δίμηνης χρονικής διάρκειας για την κάλυψη εκτάκτων εποχιακών αναγκών του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου.