Αναζήτηση
logo
20η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2022

Καλείστε στην 20η Τακτική Συνεδρίαση την 6η του μηνός Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11.00 π.μ.

Η Συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού, κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου. 167 του Ν.3852/2010 (Α’ 87) και σύμφωνα με την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.643/οικ. 69472/24-09-2021 νέα εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, με τα κατωτέρω θέματα:

 1. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου, τρέχοντος οικονομικού έτους.
 2. Έγκριση της αριθ. 69/2022 απόφασης του Δημάρχου με θέμα, «Έγκριση απευθείας ανάθεση εργασιών τακτικής συντήρησης οχημάτων».
 3. Έγκριση της αριθ. 70/2022 απόφασης του Δημάρχου με θέμα, «Έγκριση απευθείας ανάθεση εργασιών τακτικής συντήρησης γεωργικού ανελκυστήρα».
 4. Έγκριση της αριθ. 72/2022 απόφασης του Δημάρχου με θέμα, «Έγκριση απευθείας ανάθεση επισκευής οχήματος/μηχανήματος έργου, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης».
 5. Έγκριση έκτακτης και επιβεβλημένης μετακίνησης εκτός έδρας, του Αντιδημάρχου Καθαριότητας.
 6. Αποδοχή επιχορήγησης ποσού (58.065,00) € από το ΥΠ.ΕΣ., για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ).
 7. Έγκριση πρακτικού του διαγωνισμού για την εκποίηση του δημοτικού ακινήτου/αγροτεμαχίου στην θέση «Στρατώνας» Αλμυρού.
 8. Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της δημόσιας σύμβασης «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας».
 9. Έγκριση του πρακτικού ΙΙ για την ανάθεση της μελέτης «Λιμενικά έργα και έργα κτιριακών υποδομών ολοκλήρωσης λιμένων Δήμου Αλμυρού».
 10. Έγκριση του πρακτικού Ι του έργου «Επισκευή-Συντήρηση Σχολικών κτιρίων Δήμου Αλμυρού 2018».
 11. Ορισμός ημερομηνίας αποσφράγισης της οικονομικής προσφοράς για την σύνταξη της μελέτης «Ενέργειες ωρίμανσης του υποέργου «Ανοιχτό κέντρο εμπορίου Δήμου Αλμυρού».
 12. Ρυθμίσεις κατ΄ εξαίρεση του Κανονισμού λειτουργίας της εμποροπανήγυρις Αλμυρού, σχετικά με την επιβολή προστίμων.
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης για το έργο της πλατείας Αλμυρού.