Αναζήτηση
logo
21η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2023

Μετά την ματαίωση της κατά την 21η Αυγούστου 2023 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, καλείστε στην 21η Έκτακτη/ Κατεπείγουσα Συνεδρίαση, την 22α του μηνός Αυγούστου του έτους 2023, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:00 μεσ.

Η Συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω τηλεφωνικής σύνδεσης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με κάθε ένα μέλος αυτού κατά τις προβλέψεις της παρ.

5 του αρ. 67 και της παρ. 1 του αρ. 167 του Ν.3852/2010 (Α’ 87) με τα παρακάτω θέματα:

  1. 7η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού των εσόδων – εξόδων του Δήμου Αλμυρού, τρέχοντος οικονομικού έτους.
  2. Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού στο Δήμο, για το έτος 2024.
  3. Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), για το έτος 2024.
  4. Καθορισμός ειδικοτήτων 4 ατόμων σύμφωνα με την αριθ. 5381/2023 εγκριτική απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών.
  5. Πρόσληψη προσωπικού τεσσάρων (4) ατόμων, Κλάδου / Ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων, με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ δίμηνης χρονικής διάρκειας για την κάλυψη εκτάκτων εποχιακών αναγκών του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου.

Η συνεδρίαση αυτή κρίνεται κατεπείγουσα λόγω στενών χρονικών περιθωρίων των θεμάτων.