Αναζήτηση
logo
21η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2022

Καλείστε στην 21η Τακτική Συνεδρίαση την 15η του μηνός Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10.00 π.μ.

Η Συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού, κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου. 167 του Ν.3852/2010 (Α’ 87) και σύμφωνα με την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.643/οικ. 69472/24-09-2021 νέα εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, με τα κατωτέρω θέματα:

  1. Αποδοχή όρων χρηματοδότησης της πράξης «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων -Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. Δήμου Αλμυρού», ενταγμένης στον Α.Π.2: «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2021 του Πράσινου Ταμείου και εξουσιοδότηση του Δημάρχου, για τις περαιτέρω ενέργειες.
  2. Έγκριση πρακτικού εκμίσθωσης δύο (2) τμημάτων του αιγιαλού/παραλίας στη θέση «Μετόχι» του οικισμού ΝΗΕΣ της Κοινότητας Σούρπης για απλή χρήση, με την εγκατάσταση τροχήλατων καντινών.
  3. Αποδοχή αιτήματος της Μαρία-Ξένια Καρακώστα για εξωδικαστικό συμβιβασμό, μετά από ζημιά που υπέστη στο Ι.Χ. αυτοκίνητό της, από υπαιτιότητα του Δήμου.
  4. Έγκριση για διαγραφή δημοτικών τελών/φόρων από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου, λόγω εσφαλμένης εγγραφής.
  5. Αποδοχή της 2ης τροποποίησης της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλμυρού» με κωδικό ΟΠΣ 5003160 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020».
  6. Έγκριση της αριθ. 77/2022 απόφασης του Δημάρχου, με θέμα «Έγκριση απευθείας ανάθεσης εργασιών τακτικής συντήρησης απορριμματοφόρου», λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Καθορισμός και έγκριση όρων διακήρυξης για την αγορά ακινήτου, με σκοπό την δημιουργία Κοιμητηρίου στην Κοινότητα Ευξεινούπολης.
  2. Αποδοχή όρων χρηματοδότησης της πράξης Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) Δήμου Αλμυρού, ενταγμένης στον Α.Π.2: Αστική Αναζωογόνηση & λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου, του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2022, του Πράσινου Ταμείου και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για τις περαιτέρω ενέργειες.