Αναζήτηση
logo
22η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2023

Καλείστε να προσέλθετε στην 22η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την του μηνός Σεπτεμβρίου, του έτους 2023, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 1) 8η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού των εσόδων – εξόδων του Δήμου Αλμυρού, τρέχοντος οικονομικού έτους

2) Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Δήμου Αλμυρού για το έργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΓΚΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ» και ορισμός ενός (1) τακτικού με τον αναπληρωτή του, για τη συμμετοχή του στη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης.

 3) Υποβολή πρότασης  στο «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2.4 «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων» με τίτλο: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ  Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ»

 4) Συμπλήρωση της αρ. 8/2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στην Αμαλιάπολη Δήμου Αλμυρού ιδιοκτησίας Ιωάννης Καουνάς του Κων/νου στο Ο.Τ 37 που περικλείεται από τις δημοτικές οδούς Στρ/γου ΚΑΘΗΝΙΩΤΗ, Στρ/γου ΚΑΜΠΟΥΡΗ και Ανώνυμου οδού», με τη σχετική Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αλμυρού

 5) Πρόσληψη προσωπικού ενός (1) ατόμου, Κλάδου ΠΕ Οικονομικού και ενός (1) ατόμου, Κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ δίμηνης χρονικής διάρκειας για την κάλυψη εκτάκτων εποχιακών αναγκών του Τμήματος Εξόδων του Δήμου.

 6) Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλμυρού.

 7) Τροποποίηση της αριθ. 98/2021 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Εξουσιοδότηση του Ταμία του Δήμου για συναλλαγές με τις Τράπεζες που έχει καταθέσεις ο Δήμος και η δυνατότητα οπισθογράφησης επιταγών και έκδοσης επιταγών από τις Τράπεζες»

 8) Τροποποίηση της αριθ. 103/2023 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Ορισμός μελών για την σύσταση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής συγκεκριμένων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου για το έτος 2023»

 9) Έγκριση χορήγησης  παράτασης  για  το  έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ. ΑΛΜΥΡΟΥ 2018»

 10) Έγκριση 2ου ΑΠΕ και της 1ης  συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΜΠΑΚΛΑΛΙ ΚΑΙ ΚΑΣΤΡΑΚΙ» 

 11) Έγκριση 2ου ΑΠΕ και της 1ης  συμπληρωματικής  σύμβασης του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ  ΣΟΥΡΠΗΣ  Δ. ΑΛΜΥΡΟΥ  Ν.  ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ»

 12 ) Παραχώρηση άδειας χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου στους αναγνωρισμένους Συλλόγους.