Αναζήτηση
logo
22η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2022

Καλείστε στην 22η Τακτική Συνεδρίαση την 22α του μηνός Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10.00 π.μ.

Η Συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού, κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου. 167 του Ν.3852/2010 (Α’ 87) και σύμφωνα με την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.643/οικ. 69472/24-09-2021 νέα εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, με τα κατωτέρω θέματα:

 1. Κατάρτιση και έγκριση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση δημοτικού χώρου, εντός του χώρου διεξαγωγής της ετήσιας εμποροπανήγυρις Αλμυρού, με σκοπό την εγκατάσταση του Λούνα Πάρκ, για το έτος 2022.
 2. Έγκριση της έκθεσης αποτελεσμάτων του προϋπολογισμού του Δήμου, μηνός Μάϊου του έτους 2022.
 3. Εξειδίκευση πίστωση ποσού (5.618,00) € για την διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης στις 20 Ιουλίου 2022.
 4. Έγκριση εκ νέου σύναψη προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης για το έργο «Ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Μαγούλας Πλατανιώτικης Δήμου Αλμυρού 2022-2023», μετά την έγκριση της από το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού και ορισμός ενός (Ι) τακτικού μέλους με τον αναπληρωτή του, για την συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης.
 5. Έγκριση πληρωμένων δαπανών από την πάγια προκαταβολή, τρέχοντος έτους, των Κοινοτήτων Βρύναινας, Ευξεινούπολης Πλατάνου και Ανάβρας.
 6. Έγκριση παρατάσεως προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδού στη θέση Πλατάνια Ρέμα-Γαλή Κονάκια-Βράχος της Κοινότητας Αλμυρού».
 7. Έγκριση του πρακτικού ΙΙ για την ανάθεση της μελέτης «Ενέργειες ωρίμανσης του υποέργου «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αλμυρού».
 8. Έγκριση του πρακτικού ΙΙ του έργου «Ανάπλαση εισόδων και παρακείμενων κοινόχρηστων χώρων στα ανατολικά της πόλης του Αλμυρού».
 9. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Επισκευή-Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Δήμου Αλμυρού 2021».
 10. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδού στη θέση «Πλατάνια ρέμα-Γαλή Κονάκια-Βράχος», της Κοινότητας Αλμυρού.
 11. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού (750,00) €, για την μεταφορά των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Βόλου, στα πλαίσια της διοργάνωσης της συναυλίας που θα γίνει στο προαύλιο χώρο του Ωδείου Αλμυρού, στις 29 Ιουνίου 2022.

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της δημόσιας σύμβασης για την σύνταξη της μελέτης «Λιμενικά έργα και έργα κτιριακών υποδομών ολοκλήρωσης λιμένων Δήμου Αλμυρού».