Αναζήτηση
logo
23η Πρόσκληση ΔΣ

Πρόσκληση για την 23η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Aλμυρού την 24η Οκτωβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα που ακολουθούν.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλμυρός  20 Οκτωβρίου 2011 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ

Αριθ. Πρωτ. 19571

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜ.  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ: 1) κ. Δήμαρχο Αλμυρού

Πληροφ.: Ελένη Ράπτη

                                2) κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους

Τηλέφωνο: 24223 50221

                                3) κ.κ. Προέδρους  Συμβουλίων

Fax :         24220 29201

                                Δημοτικών &Τοπικών Κοινοτήτων &

 

                                Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων

 

                                            Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 23η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού την  24η Οκτωβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1.    Λήψη απόφασης για χρήση ιδιαίτερου δηλωτικού σήματος (εμβλήματος) του Δήμου.
2.    Αναμόρφωση του πρ/σμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου οικον. έτους 2011.
3.    Λήψη απόφασης για τη σύναψη δανείου για την κάλυψη οφειλομένων δαπανών.
4.    Συμμετοχή του Δήμου στην αύξηση του μετοχικού  κεφαλαίου της «ΟΘΡΥΣ Α. Ε.».
5.    Τροποποίηση της αριθ. 50/2011 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου περί «Υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος ανάπτυξη» με τίτλο προτεινόμενης πράξης «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Σούρπης».
6.    Έγκριση της αριθμ. 69/2011 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΑΛ. περί «Λήψης απόφασης για έγκριση διάθεσης πόσιμου νερού στην εταιρεία ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ».
7.    Λύση και εκκαθάριση της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού Δήμου Αλμυρού.
8.    Ορισμός εκκαθαριστή της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού Δήμου Αλμυρού.
9.    Λήψη απόφασης επί ένστασης του αναδόχου του έργου «Οδοποιία (σύνδεση δρόμων Δ.Δ. Αμαλιάπολης – Νηές) ΝΙΟΒΗ Α.Τ.Ε. κατά της Ειδικής διαταγής της Τεχνικής Υπηρεσίας Λοιπών Δημ. Ενοτήτων πλην Δήμου Βόλου (σύμφωνα με το άρθρο 60 παρ. 6 του Ν. 3669/08).
10.    Τροποποίηση της αριθμ. 91/2004 απόφασης του πρώην Δημοτικού Συμβουλίου Σούρπης σχετικά με «Δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρων του Δημοτικού κτιρίου στο Δ.Δ. Αμαλιάπολης για τη στέγαση των Υπηρεσιών του Σταθμού Λιμεναρχείου».
11.    Λήψη απόφασης για εκμίσθωση του δημοτικού ελαιοπεριβόλου που βρίσκεται στη θέση «Κίκινθος» Τ.Κ. Αμαλιάπολης.
12.    Λήψη απόφασης για εκμίσθωση του Δημοτικού αγροτεμαχίου που βρίσκεται στη θέση «ΒΑΤΑ» Δ.Ε. Σούρπης.
13.    Λήψη απόφασης για εκμίσθωση του Δημοτικού αγροτεμαχίου που βρίσκεται στη θέση «ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ» Δ.Ε. Σούρπης.
14.    Λήψη απόφασης για εκμίσθωση του Δημοτικού αγροτεμαχίου που βρίσκεται στη θέση «Μύλος Γιαννακόπουλου» Δ.Ε. Σούρπης.
15.    Διαγραφή ποσού από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου (Μακανίκα Κων/νου) .
16.    Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2011 του «Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Αλμυρού».
17.    Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: «Τοποθέτηση κορυνών στον παραλιακό δρόμο Αχιλλείου».
18.    Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: «Τοποθέτηση κορυνών στη συμβολή των οδών Μιχοπούλου και Βασ.  Γεωργίου στον Αλμυρό».
19.    Αναγνώριση του αγροτικού δρόμου που οδηγεί στο Κάστρο Πτελεού, ως κοινόχρηστου.
20.    Συμμετοχή του Δήμου Αλμυρού, ως φορέας της εταιρείας «Πρόταση Ζωής», Κέντρο Πρόληψης κατά των Ναρκωτικών Ν. Μαγνησίας  και ορισμός ενός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για το Δ.Σ. της εταιρείας.

                                          
                                         Ο Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου
                                                  

                                                      Φώτης Χατζηδημητρίου