Αναζήτηση
logo
23η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε στην 23η Έκτακτη/ Κατεπείγουσα Συνεδρίαση, την 27η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2023, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

Η Συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω τηλεφωνικής σύνδεσης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με κάθε ένα μέλος αυτού κατά τις προβλέψεις της παρ.

5 του αρ. 67 και της παρ. 1 του αρ. 167 του Ν.3852/2010 (Α’ 87) με το παρακάτω θέμα:

  1. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. έως και δυο (2) μήνες στον Βρεφονηπιακό Σταθμό Αλμυρού, λόγω κατεπειγουσών αναγκών.

Η συνεδρίαση αυτή κρίνεται κατεπείγουσα λόγω στενών χρονικών περιθωρίων των θεμάτων.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Δημήτριος Τσούτσας