Αναζήτηση
logo
23η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2022

Καλείστε στην 23η Τακτική Συνεδρίαση την 5η του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας ΤΡΙΤΗ και ώρα 10.00 π.μ.

Η Συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού, κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου. 167 του Ν.3852/2010 (Α’ 87) και σύμφωνα με την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.643/οικ. 69472/24-09-2021 νέα εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, με τα κατωτέρω θέματα:

 1. Αποδοχή επιχορήγησης από το ΥΠΕΣ, ποσού (150.000,00) € στο πλαίσιο της πράξης «Επιχορήγηση ΟΤΑ για το «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ».
 2. Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την δημόσια σύμβαση «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης της Κοινότητας Ανάβρας».
 3. Αποδοχή ένταξης του Δήμου στην πράξη «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή/και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Αλμυρού», στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της πρόσκλησης V.
 4. Κατάρτιση και έγκριση όρων διακήρυξης για την δημοπράτηση της δημόσιας σύμβασης «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ευφυών Συστημάτων Διαχείρισης Συστημάτων Ενέργειας στις Υποδομές Πόσιμου Νερού και Λυμάτων Δήμου Αλμυρού».
 5. Αποσφράγιση και έγκριση των οικονομικών προσφορών για την κατασκευή της ηλεκτρικής εγκατάστασης της ετήσιας εμποροπανήγυρις Αλμυρού 2022.
 6. Αποσφράγιση και έγκριση των οικονομικών προσφορών για την κατασκευή των παραπηγμάτων της ετήσιας εμποροπανήγυρις Αλμυρού 2022.
 7. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδού στη θέση Πλατάνια Ρέμα-Γαλή Κονάκια-Βράχος της Κοινότητας Αλμυρού».
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αγωγής του Κασπαρούδη Νικολάου του Ιωάννη, κατοίκου Αλμυρού, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αλμυρού κατά του Δήμου Αλμυρού.
 9. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αλμυρού και του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 10. Έγκριση της αριθ. 84/2022 απόφαση του Δημάρχου με θέμα «Έγκριση απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής οχήματος».
 11. Έγκριση πληρωμένων δαπανών από την πάγια προκαταβολή, τρέχοντος έτους, των Κοινοτήτων Πλατάνου και Πτελεού.
 12. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού (2.150,00) € για την συνδιοργάνωση τουρνουά μπάσκετ 3Χ3 με την περιφέρεια Θεσσαλίας και ΓΣΑ, στις 14-17 Ιουλίου.
 13. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Καθηγητές Φυσικής Αγωγής) με αντίτιμο, που θα απασχοληθούν στα προγράμματα «Άθληση για όλους» περιόδου 2022-2023, από το Δήμο Αλμυρού».