Αναζήτηση
logo
24η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2023

                                                                               ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Καλείστε στην 24η Έκτακτη/ Κατεπείγουσα Συνεδρίαση, την 23η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2023, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12:00 μεσ.

 

  Η Συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω τηλεφωνικής σύνδεσης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με κάθε ένα μέλος αυτού κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του αρ. 67 και της παρ. 1 του αρ. 167 του Ν.3852/2010 (Α’ 87) με το παρακάτω θέμα:

 9η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού των εσόδων – εξόδων του Δήμου Αλμυρού, τρέχοντος οικονομικού έτους.

 

Η συνεδρίαση αυτή κρίνεται κατεπείγουσα λόγω στενών χρονικών περιθωρίων του θέματος.

 

 

                                               Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                             Δημήτριος Τσούτσας