Αναζήτηση
logo
24η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2022

Καλείστε στην 24η Έκτακτη/Κατεπείγουσα Συνεδρίαση την 12η του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας ΤΡΙΤΗ και ώρα 14.00 μ.μ.

Η Συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω τηλεφωνικής σύνδεσης του Προέδρου της επιτροπής με κάθε ένα μέλος αυτής, κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου. 167 του Ν.3852/2010 (Α’ 87), σύμφωνα με την ΠΝΠ ΦΕΚ Α’ 55/11-3-2020, άρθρου. 10, παρ. 1 και το υπ’ αριθ. πρωτοκόλλου 18318/13­3-2020 έγγραφο ΥΠ. ΕΣ., καθώς σύμφωνα με την με αριθ. 40/2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, (Αριθ. πρωτ. 20930/31-03-2020—ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), και σύμφωνα με την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.643/οικ. 69472/24-09-2021 νέα εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, με το κατωτέρω θέμα:

  1. Εξειδίκευση πιστώσεων ποσών (638,00) € και (226,00) € σε βάρος των Κ.Α. 00-6440.001 και Κ.Α. 00-6433.001 αντίστοιχα, του προϋπολογισμού του Δήμου, τρέχοντος έτους, με σκοπό την διοργάνωση ημερίδας συζήτηση με θέμα, «Ενδοοικογενειακή Βία – Έμφυλη Βία», με κεντρική ομιλήτρια τη Γενική Γραμματέα Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, κα Καλυψώ Γούλα.

Η παρούσα συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη/κατεπείγουσα, λόγω των στενών χρονικών περιθωρίων διεκπεραίωσης του θέματος.