Αναζήτηση
logo
26η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2023

                                                                                                                                 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε να προσέλθετε στην 26η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 30η του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2023, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 • 9η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού των εσόδων – εξόδων του Δήμου Αλμυρού, τρέχοντος οικονομικού έτους.
 • 10η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού των εσόδων – εξόδων του Δήμου Αλμυρού, τρέχοντος οικονομικού έτους.
 • 4η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων του Δήμου, τρέχοντος έτους.
 • Έγκριση της έκθεσης αποτελεσμάτων του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου, για το Γ’ Τρίμηνο 2023.
 • Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Δήμου Αλμυρού, Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ» και Γ.Γ.Τ.Τ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ορισμός υπευθύνου για το έργο: «WiFi4GR- Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο»
 1. Μεταφορά των θέσεων στάθμευσης κρατικών οχημάτων και οχημάτων ΑμεΑ σε διαφορετική περιοχή εντός του δημοτικού χώρου στάθμευσης της οδού Ιάσονος»
 2. Τροποποίηση της αριθ. 101/2023 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Ορισμός μελών για την σύσταση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών και αξιολόγησης προσφορών, για την εκτέλεση έργων κατά την διάρκεια του 2023, άρθρο 221 Ν.4412/2016»
 3. Τροποποίηση της αριθ. 104/2023 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Ορισμός μελών για την σύσταση επιτροπής παραλαβής προμηθειών για το έτος 2023»
 4. Διατύπωση γνώμης επί της Μ.Π.Ε. για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της δραστηριότητας «Υφιστάμενη μονάδα παραγωγής τυροκομικών προϊόντων δυναμικότητας 48 ^ γάλακτος/ημέρα και ποιμνιοστάσιο δυναμικότητας 2.500 προβάτων με προσθήκη μονάδας παραγωγής βιοαερίου ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ Α.Ε.», στη θέση «ΜΑΓΚΑΝΙΤΣΑ», της Τ.Κ. Πλατάνου, στο Δήμο Αλμυρού, της Π.Ε. Μαγνησίας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας
 5. Διατύπωση απόψεων για την χορήγηση έγκρισης επέμβασης για την αδειοδότηση υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στη θέση «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ» Κοινότητας Ανάβρας, Δήμου Αλμυρού του Παπαδημουλά Κωνσταντίνου του Ευσταθίου, σε διακατεχόμενη δασική έκταση.
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του κ. Γεωργίου Τετριμίδα.
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του Πολιτιστικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Βρύναινας.

                                                                                               Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Δημήτριος Τσούτσας