Αναζήτηση
logo
27η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2023

                                                                                                                                               ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε στην 27η Έκτακτη/ Κατεπείγουσα Συνεδρίαση, την 1η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2023, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12:00 μεσ.

Η Συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω τηλεφωνικής σύνδεσης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με κάθε ένα μέλος αυτού κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του αρ. 67 και της παρ. 1 του αρ. 167 του Ν.3852/2010 (Α’ 87) με το παρακάτω θέμα:

1. Διατύπωση γνώμης επί της Μ.Π.Ε. για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της δραστηριότητας «Υφιστάμενη μονάδα παραγωγής τυροκομικών προϊόντων δυναμικότητας 48 ^ γάλακτος/ημέρα και ποιμνιοστάσιο δυναμικότητας 2.500 προβάτων με προσθήκη μονάδας παραγωγής βιοαερίου ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ                                                                                 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                     ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ Α.Ε.», στη θέση «ΜΑΓΚΑΝΙΤΣΑ», της Τ.Κ. Πλατάνου, στο Δήμο Αλμυρού, της Π.Ε. Μαγνησίας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Η συνεδρίαση αυτή κρίνεται κατεπείγουσα λόγω στενών χρονικών περιθωρίων του θέματος.

                                                          

                                                                                                                             Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

                                                                                                                                              Δημήτριος Τσούτσας