Αναζήτηση
logo
27η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2022

Καλείστε στην 27η Τακτική Συνεδρίαση την 2α του μηνός Αυγούστου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας ΤΡΙΤΗ και ώρα 11.00 π.μ.

Η Συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού, κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου. 167 του Ν.3852/2010 (Α’ 87), και σύμφωνα με την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.643/οικ.69472/24-09-2021 νέα εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, με τα κατωτέρω θέματα:

  1. Έγκριση πρόσληψης σχολικών καθαριστριών για το σχολικό έτος 2022-2023.
  2. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας δύο (2) μηνών, για τις ανάγκες του τμήματος Καθαριότητας και Πρασίνου.
  3. Έγκριση πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρω βία του έργου «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΟΥΡΠΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΑΛΜΥΡΟΥ»
  4. Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης Μίσθωσης μηχανημάτων πυρασφάλειας Δ.Ε. Αλμυρού
  5. Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης Μίσθωσης μηχανημάτων πυρασφάλειας Δ.Ε. Ανάβρας.
  6. Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης Μίσθωσης μηχανημάτων πυρασφάλειας Δ.Ε. Σούρπης
  7. Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης Μίσθωσης μηχανημάτων πυρασφάλειας Δ.Ε. Πτελεού.