Αναζήτηση
logo
28η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε στην 28η Έκτακτη/ Κατεπείγουσα Συνεδρίαση, την 8η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2023, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13:30 μεσ.

Η Συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω τηλεφωνικής σύνδεσης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με κάθε ένα μέλος αυτού κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του αρ. 67 και της παρ. 1 του αρ. 167 του Ν.3852/2010 (Α’ 87) με το παρακάτω θέμα:

  1. Αποδέσμευση θέσης κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού και όμοιας ειδικότητας.

Η συνεδρίαση αυτή κρίνεται κατεπείγουσα λόγω στενών χρονικών περιθωρίων του θέματος.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Δημήτριος Τσούτσας